Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6809 - Daimler/Mercedes-Benz Österreich Vertriebsgesellschaft/Mercedes-Benz Financial Services Austria/Mercedes-Benz Hungaria) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.42.10

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 lutego 2013 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6809 - Daimler/Mercedes-Benz Österreich Vertriebsgesellschaft/Mercedes-Benz Financial Services Austria/Mercedes-Benz Hungaria)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/C 42/06)

(Dz.U.UE C z dnia 14 lutego 2013 r.)

1.
W dniu 6 lutego 2013 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Daimler AG ("Daimler", Niemcy) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Mercedes-Benz Österreich Vertriebsgesellschaft m.b.H. ("MBÖ", Austria), Mercedes-Benz Financial Services Austria GmbH ("MBFSA", Austria) i Mercedes-Benz Hungária Kft ("MBHu", Węgry) w drodze zakupu udziałów/akcji. Przedsiębiorstwa MBÖ, MBFSA i MBHu są obecnie wspólnie kontrolowane przez przedsiębiorstwo Daimler i Pappas Group.
2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku przedsiębiorstwa Daimler: działalność ogólnoświatowa w zakresie i) produkcji i sprzedaży samochodów najwyższej jakości i pojazdów użytkowych, i) świadczenie usług finansowych w zakresie pojazdów samochodowych, w tym finansowania, leasingu, ubezpieczenia i zarządzania flotą oraz iii) bankowość prywatna,
w przypadku przedsiębiorstwa MBÖ: dystrybucja hurtowa samochodów osobowych i pojazdów użytkowych oraz dystrybucja części zamiennych w Austrii,
w przypadku przedsiębiorstwa MBFSA: usługi finansowe w zakresie pojazdów samochodowych w Austrii,
w przypadku przedsiębiorstwa MBHu: dystrybucja hurtowa samochodów osobowych i części zamiennych na Węgrzech.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.
4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6809 - Daimler/ Mercedes-Benz Österreich Vertriebsgesellschaft/Mercedes-Benz Financial Services Austria/Mercedes-Benz Hungaria, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

(2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 ("obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.