Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.378.43

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 grudnia 2012 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6681 - Strategic Value Partners/Kloeckner Holdings)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2012/C 378/10)

(Dz.U.UE C z dnia 8 grudnia 2012 r.)

1. W dniu 30 listopada 2012 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Strategic Value Partners LLC ("SVP", Stany Zjednoczone) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Kloeckner Holdings GP SA ("KH", Luksemburg), ostateczną spółką dominującą przedsiębiorstwa Klöckner Pentaplast Group ("KPG", Niemcy) w drodze zakupu akcji.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku przedsiębiorstwa SVP: firma inwestycyjna, która zarządza funduszami hedgingowymi i funduszami private equity oraz inwestuje na publicznych i prywatnych rynkach akcji, rynkach długu i innych alternatywnych rynkach inwestycyjnych na całym świecie. Jedna ze spółek portfelowych przedsiębiorstwa SVP, przedsiębiorstwo Vestolit GmbH & Co. KG, jest producentem polichlorku winylu,
w przypadku przedsiębiorstwa KH: ostateczna spółka dominująca przedsiębiorstwa KPG zajmującego się produkcją twardych folii z tworzywa sztucznego do pakowania produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych, żywności, elektroniki i produktów ogólnego zastosowania, jak również urządzeń o zastosowaniu technicznym i specjalistycznym.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6681 - Strategic Value Partners/Kloeckner Holdings, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.