Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6342 - UPM-Kymmene/Myllykoski Paper) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.231.10

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 sierpnia 2011 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6342 - UPM-Kymmene/Myllykoski Paper)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/C 231/07)

(Dz.U.UE C z dnia 6 sierpnia 2011 r.)

1. W dniu 1 sierpnia 2011 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo UPM-Kymmene Corporation ("UPM", Finlandia) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Myllykoski Paper Oy ("Myllykoski Paper", Finlandia) w drodze zakupu akcji. W wyniku tej transakcji UPM przejmie 35 % akcji w przedsiębiorstwie Myllykoski Paper, obecnie należących do przedsiębiorstwa M-real Corporation ("M-real"). W wyniku przejęcia przedsiębiorstwa Myllykoski Corporation ("Myllykoski") w dniu 1 sierpnia 2011 r. właścicielem pozostałych 65 % akcji w Myllykoski Paper jest przedsiębiorstwo UPM.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

– w przypadku przedsiębiorstwa UPM-Kymmene Corporation: projektowanie, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów papierniczych. Ponadto przedsiębiorstwo wytwarza pulpę, energię elektryczną, tarcicę oraz wyroby z płyt drewnopochodnych,

– w przypadku przedsiębiorstwa Myllykosky Paper Oy: wytwarzanie produktów papierniczych.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw(2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6342 - UPM-Kymmene/Myllykoski Paper, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

(2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 ("obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.