Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6204 - Linea/Donalink) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.117.22

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 kwietnia 2011 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6204 - Linea/Donalink)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/C 117/15)

(Dz.U.UE C z dnia 15 kwietnia 2011 r.)

1. W dniu 5 kwietnia 2011 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Linea Ltd ("Linea", Bermudy) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Donalink Limited ("Donalink", Cypr), w którym udziałowcami są obecnie przedsiębiorstwa: Linea, STI Limited ("STI", Jersey) oraz Altmirco Enterprises Limited ("Altmirco", Cypr). Jedyną spółką prowadzącą działalność, którą kontroluje (pośrednio) przedsiębiorstwo Linea, jest przedsiębiorstwo OJSC MCC Eurochem Russia Agrochemicals ("Eurochem", Rosja). Jedyną spółką prowadzącą działalność, którą kontroluje przedsiębiorstwo Donalink, jest publiczna spółka akcyjna Siberian Coal Energy Company ("SUEK", Rosja).

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

– w przypadku przedsiębiorstwa Linea: inwestycyjne przedsiębiorstwo holdingowe,

– w przypadku przedsiębiorstwa Eurochem: wydobycie minerałów na nawozy oraz wytwarzanie i sprzedaż nawozów,

– w przypadku przedsiębiorstwa Donalink: inwestycyjne przedsiębiorstwo holdingowe,

– w przypadku przedsiębiorstwa SUEK: wydobycie węgla kamiennego w Rosji, dostawy węgla dla odbiorców na rynkach światowych oraz wytwarzanie energii elektrycznej w Rosji.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw(2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6204 - Linea/ Donalink, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

(2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 ("obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.