Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6076 - Orangina Schweppes/Européenne d'Embouteillage) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.64.12

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 marca 2011 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6076 - Orangina Schweppes/Européenne d'Embouteillage)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/C 64/09)

(Dz.U.UE C z dnia 1 marca 2011 r.)

1. W dniu 17 lutego 2011 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Groupe Orangina Schweppes ("Orangina Schweppes", Francja), kontrolowane przez przedsiębiorstwo Groupe Suntory ("Groupe Suntory", Japonia) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Européenne d'Embouteillage ("Européenne d'Embouteillage", Francja) w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

– w przypadku przedsiębiorstwa Groupe Suntory: wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów spożywczych i napojów dietetycznych, napojów bezalkoholowych oraz napojów alkoholowych, jak również świadczenie usług cateringowych oraz innych usług powiązanych ze zdrowiem i odnową biologiczną w Japonii, Azji, Ameryce i regionie Oceanii. Działalność przedsiębiorstwa Groupe Suntory na rynku napojów alkoholowych w Europie jest ograniczona,

– w przypadku przedsiębiorstwa Groupe Orangina: produkcja i wprowadzanie do obrotu napojów bezalkoholowych (z wyłączeniem coli) w różnych państwach, w szczególności w Europie,

– w przypadku przedsiębiorstwa Européenne d'Embouteillage: produkcja napojów bezalkoholowych we Francji.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw(2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6076 - Orangina Schweppes/Européenne d'Embouteillage, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

(2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 ("obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.