Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.182.12

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 lipca 2010 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5774 - Holtzbrinck/Bertelsmann/JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/C 182/05)

(Dz.U.UE C z dnia 7 lipca 2010 r.)

1. W dniu 28 czerwca 2010 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG ("Holtzbrinck", Niemcy) oraz Bertelsmann AG ("Bertelsmann", Niemcy) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw wspólną kontrolę na przedsiębiorstwem Premium Vertriebs GmbH ("Premium", Niemcy), w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

– w przypadku przedsiębiorstwa Holtzbrinck: międzynarodowy koncern medialny działający na rynku wydawnictw handlowych, edukacyjnych i naukowych, prasy i czasopism, jak również mediów i usług elektronicznych,

– w przypadku przedsiębiorstwa Bertelsmann: międzynarodowy koncern medialny działający na rynku telewizyjnym, radiowym, wydawniczym oraz pozostałych usług medialnych i komunikacyjnych,

– w przypadku przedsiębiorstwa Premium: internetowa platforma dystrybucji książek w różnej postaci, głównie cyfrowych produktów wydawnicznych w języku niemieckim ("e-books").

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw(2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5774 - Holtzbrinck/ Bertelsmann/JV, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

(2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 ("obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.