Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5607 - Avaya/Nortel Enterprise Solutions).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.250.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 października 2009 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5607 - Avaya/Nortel Enterprise Solutions)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 250/03)

(Dz.U.UE C z dnia 20 października 2009 r.)

1. W dniu 13 października 2009 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Avaya Inc. ("Avaya", Stany Zjednoczone), wspólnie kontrolowane przez TPG Partners V, L.P oraz Silver Lake Partners III, L.P (odpowiednio "TPG" i "SLP", Stany Zjednoczone), przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady kontrolę nad niektórymi aktywami oraz podmiotami zależnymi powiązanymi z przedsiębiorstwem Nortel's Enterprise Solutions Business ("Nortel ES", Kanada) oraz z przedsiebiorstwem Nortel Networks Corporation ("Nortel", Canada) w drodze zakupu akcji oraz papierów wartościowych.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

– w przypadku przedsiębiorstwa Avaya: działalność związana z systemami komunikacyjnymi, aplikacjami i usługami dla przedsiębiorstw,

– w przypadku przedsiębiorstwa TPG: inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym,

– w przypadku przedsiębiorstwa SLP: inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym,

– w przypadku przedsiębiorstwa Nortel ES: systemy komunikacyjne, usługi i rozwiązania dla przedsiębiorstw.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301 lub 22967244) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5607 - Avaya/Nortel Enterprise Solutions, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.