Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.292.24

| Akt nienormatywny
Wersja od: 2 grudnia 2009 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5579 - TLP/ERMEWA)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 292/08)

(Dz.U.UE C z dnia 2 grudnia 2009 r.)

1. W dniu 25 listopada 2009 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Transport et Logistique Partenaires SA ("TLP", Francja), należące do grupy SNCF, przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Financière Ermewa S.A. ("Ermewa", Szwajcaria) w drodze zakupu akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

– w przypadku przedsiębiorstwa TLP: wynajem wagonów towarowych, transport kombinowany oraz działalność w zakresie organizacji transportu w kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej,

– w przypadku przedsiębiorstwa Ermewa: wynajem wagonów towarowych, wynajem kontenerów oraz usługi w zakresie organizacji transportu w kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301 lub 22967244) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5579 - TLP/ERMEWA, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.