Zgłoszenie zamiaru koncentracji - (Sprawa COMP/M.5542 - NPM/Fortis/Helvoet) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.122.22

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 maja 2009 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5542 - NPM/Fortis/Helvoet)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 122/07)

(Dz.U.UE C z dnia 30 maja 2009 r.)

1. W dniu 20 maja 2009 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa NPM Capital ("NPM", Niderlandy), należące do grupy SHV Holdings N.V. ("SHV", Niderlandy) oraz Fortis Private Equity Holding Nederland B.V. ("FPE", Niderlandy), należące do grupy Fortis Bank Nederland N.V. ("Fortis Bank", Niderlandy) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Helvoet Holding B.V. ("Helvoet", Niderlandy), w drodze zakupu udziałów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

– w przypadku przedsiębiorstwa NPM: inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym,

– w przypadku przedsiębiorstwa FPE: inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym,

– w przypadku przedsiębiorstwa Helvoet: opracowywanie i produkcja na zamówienie pojedynczych oraz złożonych części plastikowych i gumowych.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 2 2964301 lub 2967244) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5542 - NPM/Fortis/Helvoet, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.

(2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.