Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5327 - Ashland/Hercules).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.232.31

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 września 2008 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5327 - Ashland/Hercules)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 232/08)

(Dz.U.UE C z dnia 10 września 2008 r.)

1. W dniu 1 września 2008 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Ashland, Inc. ("Ashland", Stany Zjednoczone) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Hercules, Inc. ("Hercules", Stany Zjednoczone) w drodze zakupu akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

– w przypadku przedsiębiorstwa Ashland: wytwarzanie i dystrybucja kompozytów polimerowych, klejów, produktów używanych w procesach kondycjonowania wody, smarów, kosmetyków samochodowych, dystrybucja chemikaliów, tworzyw sztucznych oraz materiałów kompozytowych,

– w przypadku przedsiębiorstwa Hercules: wytwarzanie i dystrybucja specjalistycznych produktów chemicznych dla przemysłu celulozowego i papierniczego, polimerów rozpuszczalnych w wodzie (przede wszystkim pochodnych celulozy i gumy guar) oraz produktów z żywicy pochodzenia roślinnego.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5327 - Ashland/Hercules, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.