Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5315 - STAK Van der Sluijs Groep/Frisol Beheer/North Sea Petroleum Holding) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.250.47

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 października 2008 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5315 - STAK Van der Sluijs Groep/Frisol Beheer/North Sea Petroleum Holding)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 250/11)

(Dz.U.UE C z dnia 2 października 2008 r.)

1. W dniu 23 września 2008 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Stichting Administratiekantoor Van der Sluijs Groep Holding ("STAK Van der Sluijs Groep", Niderlandy) oraz Frisol Beheer B.V. ("Frisol Beheer", Niderlandy) należące do grupy Reggeborgh Groep (Niderlandy) kontrolowanej przez Dicka Wesselsa, przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem North Sea Petroleum Holding B.V. ("North Sea Petroleum Holding", Niderlandy) w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce joint venture.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

– w przypadku STAK Van der Sluijs Groep: obrót produktami naftowymi do zastosowań lądowych, tj. sprzedaż niedetaliczna, transport, prowadzenie magazynów oraz usługi logistyczne,

– w przypadku Frisol Beheer: obrót produktami naftowymi dla przemysłu stoczniowego i sprzedaż masowa na rynku transakcji natychmiastowych produktami naftowymi oraz produktami pochodnymi,

– w przypadku Reggeborgh Groep: poza przemysłem energetycznym, przede wszystkim branża budowlana,

– w przypadku North Sea Petroleum Holding: kombinacja przedmiotów działalności przedsiębiorstw STAK van der Sluijs Groep oraz Frisol Beheer.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, że zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004(2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5315 - STAK Van der Sluijs Groep/Frisol Beheer/North Sea Petroleum Holding, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.

(2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.