Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5312 — Dow/PIC/JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.242.25

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 września 2008 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5312 - Dow/PIC/JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 242/11)

(Dz.U.UE C z dnia 23 września 2008 r.)

1. W dniu 12 września 2008 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo The Dow Chemical Company ("Dow", Stany Zjednoczone) i Petrochemical Industries Company K.S.C. ("PIC, Kuwejt), kontrolowane przez Kuwait Petroleum Corporation ("KPC), przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad nowo utworzoną spółką joint venture w drodze przeniesienia aktywów i zakupu udziałów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji są:

– w przypadku Dow: tworzywa sztuczne i chemikalia, nauki rolnicze, produkty i usługi w sektorze węglowodorów i energii,

– w przypadku PIC: nawozy i produkty petrochemiczne,

– w przypadku KPC: przedsiębiorstwo państwowe odpowiedzialne za interesy Kuwejtu na światowym rynku węglowodorów,

– w przypadku JV: produkcja i wprowadzanie do obrotu polietylenu, polipropylenu, poliwęglanu, etanolamin, etylenamin i glikolu etylenowego.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, że zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny COMP/M.5312 - Dow/PIC/JV, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U.L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2) Dz.U.C 56 z 5.3.2005, str. 32.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.