Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5299 - Deutsche Bank/Goldman Sachs/Befraco) - Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.241.26

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 września 2008 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5299 - Deutsche Bank/Goldman Sachs/Befraco)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 241/11)

(Dz.U.UE C z dnia 20 września 2008 r.)

1. W dniu 10 września 2008 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Deutsche Bank ("Deutsche Bank", Niemcy) oraz The Goldman Sachs Group, Inc. ("Goldman Sachs", Stany Zjednoczone) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Beheer- en Beleggingsmaatschappij Befraco BV ("Befraco", Niderlandy), w drodze zakupu akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

– w przypadku Deutsche Bank: bank komercyjny z siedzibą w Niemczech, prowadzący działalność na całym świecie; Deutsche bank oferuje osobom fizycznym, osobom prawnym oraz klientom instytucjonalnym szeroki zakres produktów i usług w sektorze inwestycyjnym, finansowym oraz w sektorach pokrewnych,

– w przypadku Goldman Sachs: międzynarodowa bankowość inwestycyjna, papiery wartościowe, zarządzanie inwestycjami i świadczenie szerokiej gamy usług w sektorze bankowości, papierów wartościowych oraz inwestycji na całym świecie,

– w przypadku Befraco: działalność w sektorze leasingu finansowego.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, że zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5299 - Deutsche Bank/Goldman Sachs/Befraco, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.