Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5276 - Diehl/Thales/Laupheim) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.213.22

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 sierpnia 2008 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5276 - Diehl/Thales/Laupheim)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 213/07)

(Dz.U.UE C z dnia 21 sierpnia 2008 r.)

1. W dniu 11 sierpnia 2008 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Diehl Stiftung & Co. KG ("Diehl", Niemcy) oraz Thales SA ("Thales", Francja) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Laupheim ("Laupheim", Niemcy) należącym do grupy Airbus Deutschland GmbH ("Airbus", Niemcy) w drodze zakupu aktywów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

– w przypadku Diehl: systemy obronne i lotnicze,

– w przypadku Thales: działania na rynku lotnictwa i kosmonautyki oraz na rynku zbrojeniowym i bezpieczeństwa,

– w przypadku Laupheim: produkcja elementów wyposażenia kabin lotniczych,

– w przypadku Airbus: produkcja statków powietrznych i związane z tym usługi.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5276 - Diehl/Thales/Laupheim, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.