Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5219 - VWAG/OFH/VWGI).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.222.17

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 sierpnia 2008 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5219 - VWAG/OFH/VWGI)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 222/10)

(Dz.U.UE C z dnia 30 sierpnia 2008 r.)

1. W dniu 21 sierpnia 2008 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Volkswagen AG ("VWAG», Niemcy) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Volkswagen Group Ireland Limited ("WGF, Irlandia) w drodze zakupu udziałów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

– w przypadku WAG: produkcja samochodów osobowych, pojazdów użytkowych i części zamiennych,

– w przypadku VWGI: sprzedaż hurtowa samochodów osobowych VW i lekkich pojazdów użytkowych w Irlandii.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5219 - VWAG/OFH/VWGI, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U.L 24 z 29.1.2004, str.1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.