Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.219.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 września 2006 r.

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2006/C 219/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 12 września 2006 r.)

Data przyjęcia decyzji: 17.7.2006

Państwo członkowskie: Szwecja

Numer pomocy: N 184/2006

Tytuł: Pomoc na rzecz przechodzenia z olejowych systemów grzewczych w budownictwie wielorodzinnym na inne źródła energii

Cel: Oszczędzanie energii i przechodzenie na odnawialne źródła energii

Podstawa prawna: Muudetud "Förordning (2005:1256) om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus"

Budżet: Łącznie 450 mln SEK (ok. 47 mln EUR)

Intensywność lub kwota pomocy: 30 %

Czas trwania: do 31.12.2010 r.

Inne informacje: Sprawozdanie roczne

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 9.6.2006

Państwo członkowskie: Niemcy

Inne informacje: Dotacja i dopłaty do odsetek

Numer pomocy: N 287/2006

Nazwa: Zmiana programu pomocy "Pomoc na rzecz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii"

Cel: Ochrona środowiska naturalnego

Podstawa prawna: Richtlinie des BMU zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 27. Juni 2005

Budżet: 193 087 mln EUR w 2005 r., 180 mln w 2006 r.

Intensywność lub kwota pomocy: do 40 %

Czas trwania: Do 2006 r.

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 26.6.2006

Państwo członkowskie: Szwecja

Numer pomocy: N 312/2006

Nazwa: "Przedłużenie programu pomocy inwestycyjnej na rzecz poprawy efektywności energetycznej i przejścia na odnawialne źródła energii w miejscach i budynkach użyteczności publicznej (N 524/2004)"

Cel: Zachęcanie właścicieli terenów i budynków użyteczności publicznej do realizacji inwestycji, których celem jest poprawa efektywności energetycznej, racjonalizacja zużycia energii i przejście na odnawialne źródła energii

Podstawa prawna: Förslag till lag om ändring i lagen (2005:30) om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor

Budżet: Łącznie 2 mld SEK (ok. 213 mln EUR)

Intensywność lub kwota pomocy: Inwestycje na rzecz efektywności energetycznej i przechodzenia na odnawialne źródła energii: 30 %.

Inwestycje w zakresie instalowania systemów solarnych: 70 %

Czas trwania: Od 1.1.2005 r. do 31.12.2008 r.

Inne informacje: Sprawozdanie roczne

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 26.4.2006

Państwo członkowskie: Republika Czeska

Numer pomocy: N 343/2005

Tytuł: Wsparcie na rzecz modernizacji budynków z prefabrykatów

Cel: Poprawa zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców budynków z prefabrykatów poprzez pomoc w rozwiązaniu problemów strukturalnych, dotykających budynki z wielkiej płyty; zapobieganie powstawaniu gett społecznych poprzez utrzymanie zróżnicowanej struktury populacji w zagrożonych takim zjawiskiem dzielnicach, dzięki poprawie warunków życia i rewaloryzacji budynków mieszkalnych; ochrona środowiska

Podstawa prawna: Nařízení vlády č. 299/2001 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů ve znění nařízení vlády č. 398/2002 Sb. a 152/2004 Sb.

Budżet: Wydatki roczne ujęte w budżecie za 2005 r.: 300 mln CZK (około 10 mln EUR); budżet od 2006 r. do 2009 r.: 400 mln CZK rocznie

Całkowity przewidywany budżet na okres 2005-2009 wynosi 1 900 mln CZK (w przybliżeniu 63 mln EUR)

Czas trwania: 6 lat

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 30.5.2006

Państwo członkowskie: Królestwo Niderlandów

Numer pomocy: N 401/2005

Tytuł: Dotacja na obniżenie emisji CO2 w budynkach

Cel: Oszczędność energii (Przemysł budowlany)

Podstawa prawna:

– Artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, 15.14 en 15.15 van de Wet Milieubeheer;

– Besluit Milieusubsidies;

– artikel 1 van het Bouwbesluit 2003;

– artikel 3.42, eerste lid, van de Wet Inkomstenbelasting 2001

Budżet: 33 mln EUR

Intensywność lub kwota pomocy: 15 % do 30 % (w przypadku MŚP - 40 %)

Czas trwania: 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2009 r. włącznie

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 6.6.2006

Państwo członkowskie: Hiszpania

Numer pomocy: NN 61/2004

Nazwa: Zwolnienie z podatku akcyzowego od biopaliw

Cel: Ochrona środowiska

Podstawa prawna: Art. 6(5) de la Ley 53/2002 de 30.12.2002. Art. 50bis de la Ley 38/1992 de 28.12.1992. Real Decreto 1739/2003 de 19.12.2003

Kwota: 80 mln EUR (2005 r.)

Czas trwania: do 31 grudnia 2012 r.

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.