Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.191.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 sierpnia 2006 r.

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2006/C 191/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 15 sierpnia 2006 r.)

Data przyjęcia decyzji: 12.4.2006

Państwo członkowskie: Austria (Tirol, Vorarlberg, Salzburg)

Numer pomocy: N 99/2006

Nazwa pomocy: Schadenswiedergutmachung in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft nach der Hochwasserkatastrophe im Sommer 2005

Cel: Rekompensata za szkody spowodowane klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami nadzwyczajnymi

Podstawa prawna: Katastrophenfondsgesetz 1996 idgF, Hochwasserhilfe - gemeinsame Zinsenzuschussaktion von Bund und Ländern auf Basis der Richtlinien für die TOP-Tourismus- Förderung 2001-2006 und der Richtlinien für die Übernahme von Garantien für Tourismus- und Freizeitbetriebe 2001-2006 für Schadensfälle mit einem Volumen unter 1 Mio. EUR

Całkowita wielkość planowanej pomocy: EUR 1 million

Czas trwania: 31.12.2006

Inne informacje: Program pomocy - Dopłata do odsetek - Gwarancja

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 16.5.2006

Państwo członkowskie: Niderlandy

Numer środka pomocy: N 200/2006

Nazwa: Steunregeling ten behoeve van stadsherstelorganisaties

Cel pomocy: Zachowanie dziedzictwa kulturowego - Promowanie kultury

Podstawa prawna:

– artikel VI, paragraaf B van het Belastingplan 2005 (Staatsblad 2004, nr. 653, blz. 10);

– Artikel 5, eerste lid, onderdeel d), van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969

Rodzaj środka pomocy: Program pomocy

Forma pomocy: Ulga podatkowa

Budżet: Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu (w milionach w walucie krajowej): 20

Czas trwania: 1.1.2005-31.12.2014

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Ministerie van Financiën

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.