Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE - Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.146.15

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 czerwca 2006 r.

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2006/C 146/08)

(Dz.U.UE C z dnia 22 czerwca 2006 r.)

Data przyjęcia decyzji: 4.4.2006

Państwo członkowskie: Niemcy (Nadrenia-Palatynat)

Nr pomocy: N 470/2005

Tytuł: Program gwarancji landu

Cel: Uzupełnienie oraz rozszerzenie gwarancji inwestycyjnych zgodnie z programem pomocy na inwestycje rolne (AFP) planu ramowego wspólnego przedsięwzięcia "Poprawa struktur rolnych i ochrona wybrzeża"

Podstawa prawna: Verwaltungsvorschrift des rheinland-pfälzischen Ministers der Finanzen "Übernahme von Bürgschaften zur Förderung der Landwirtschaft"

Budżet: linia gwarancyjna w wysokosci 20 mln EUR

Intensywność lub kwota pomocy: 0,225 % ekwiwalentu dotacji brutto

Czas trwania: do dnia 31 grudnia 2006 r.

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 26.4.2006

Państwo członkowskie: Hiszpania

Nr pomocy: N 476/05

Tytuł: Pomoc dla produktów rolno-spożywczych o wysokiej jakości (M.A.P.A.)

Cel: Rozwój polityki jakości produktów rolno-spożywczych poprzez tworzenie i rozwój organów chroniących odróżniające znaki jakości

Podstawa prawna: Orden APA/.../2005, de ... de ..., por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para potenciar la creación, funcionamiento y desarrollo de las estructuras de los productos agroalimentarios protegidos con signos de calidad diferenciada

Budżet: 205 000 EUR

Intensywność lub kwota pomocy: Maksymalna kwota pomocy nie przekroczy 70 % całkowitych kosztów każdego z przewidzianych działań

Czas trwania: 2005 r.

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 22.3.2006

Państwo członkowskie: Irlandia

Nr pomocy: Pomoc nr N 486/05

Tytuł: Program pomocy inwestycyjnej na rzecz gospodarowania odpadami w gospodarstwie Cel: Pomoc inwestycyjna na wsparcie przygotowania rolników do wprowadzenia środków programu działania w ramach dyrektywy azotanowej.

Podstawa prawna: Approved programme under Title II, Chapter I, of Council Regulation (EC) No 1257/1999 on support for rural development from the European Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)

Budżet: 248 mln EUR

Intensywność lub kwota pomocy: Maksymalna intensywność pomocy wynosi 75 % na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, 60 % na innych obszarach

Czas trwania: 2006-2008. Wnioski będą przyjmowane do dnia 31 grudnia 2006 r.

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 12.4.2006

Państwo członkowskie: Włochy (Lombardia)

Nr pomocy: N 514/05

Tytuł: Środki regionalne na wsparcie hodowli drobiu i inwentarza żywego dotkniętego ptasią grypą - odszkodowanie za utracony dochód. Zarządzenie regionalne 470 z dnia 4 sierpnia 2005 r.

Cel: Odszkodowanie za utratę dochodu dla hodowców drobiu oraz inwentarza żywego w wyniku ptasiej grypy

Podstawa prawna: Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 470 del 4.8.2005, riguardante: Legge Regionale n. 7/2000 - «Misure regionali di sostegno a favore degli allevatori avicoli e fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria» - Indennizzi per mancato reddito

Budżet: Około 1 800 000 EUR rocznie

Intensywność lub kwota pomocy: do 100 % kosztów

Czas trwania: 6 lat

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 12.4.2006

Państwo członkowskie: Republika Litewska

Nr pomocy: N 571/2005

Tytuł: Pomoc państwa na częściową rekompensatę z powodu niekorzystnych warunków pogodowych w sektorze rolnym

Cel: Rekompensata na skutek złej pogody

Podstawa prawna:

– 2002 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas Nr. IX-987 (Valstybės žinios, Nr. 72-3009).

– Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 3D-491 "Dėl pagalbos žemės ūkio subjektams, patyrusiems nuostolius dėl hidrometeorologinių reiškinių nukentėjusiose teritorijose laikotarpiu nuo 2005 m. liepos 30 d. iki rugpjūčio 15 d., teikimo taisyklių patvirtinimo"

Budżet: budżet ogółem: 11 250 000 LTL (około 3 260 000 EUR)

Intensywność lub kwota pomocy: Do 100 %

Czas trwania: 1 rok

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 26.4.2006

Państwo członkowskie: Republika Litewska

Nr pomocy: N 586/2005

Tytuł: Pomoc na zakup zwierząt hodowlanych

Cel: Pomoc inwestycyjna na zakup zwierząt wyższej jakości genetycznej

Podstawa prawna:

– Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas (Valstybės žinios, 2002, Nr. 73-3009)

– Gyvulių veislininkystės įstatymas (Valstybės žinios, 1994, Nr. 14-226: 1998, Nr. 110-3023)

– Žemės ūkio ministro įsakymas dėl veislininkystės rėmimo taisyklių ir paramos 2005 m. veisliniams gyvūnams įsigyti teikimo taisyklių patvirtinimo (Valstybės žinios, 2005, Nr. 50-1656)

Budżet: Roczny: 6 200 000 LTL (około 1 800 000 EUR)

Intensywność lub kwota pomocy: 50 %

Czas trwania: Nieograniczony

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 26.4.2006

Państwo członkowskie: Austria

Nr pomocy: N 600/2005

Tytuł: Zmiana dyrektywy krajowej dotyczącej świadczenia usług (Dienstleistungsrichtlinie)

Cel: Pomoc przeznaczona na świadczenie usług w sektorze rolnym

Podstawa prawna: Sonderrichtlinie für die Förderung von nicht-investiven Maßnahmen in der Landwirtschaft (Dienstleistungsrichtlinie)

Budżet: Według władz Austrii zmiany te nie mają skutków budżetowych

Intensywność lub kwota pomocy: Zmienna

Czas trwania: Nieograniczony

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 27.4.2006

Państwo członkowskie: Hiszpania (Kastylia León)

Nr pomocy: N 655/2005

Tytuł: Pomoc przeznaczona na tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich

Cel: Zwiększenie i konsolidacja zatrudnienia i dochodów ludności aktywnej zawodowo w sektorze rolnym, poprzez wzmocnienie podmiotów zrzeszających, w celu utrzymania i stymulowania działalności gospodarczej regionu wiejskiego charakteryzującego się stopą zatrudnienia niższą niż 50,5 % oraz silną tendencją do wyludniania wsi

Podstawa prawna: Orden AYG/.../2005 de ... de ..., por la que se establece un régimen de ayudas para fomentar la creación de empleo en el medio rural en la Comunidad autónoma de Castilla y León

Budżet: 500 000 EUR

Intensywność lub kwota pomocy: Kwota maksymalna w wysokości 12 000 EUR na zatrudnionego pracownika - maksymalna intensywność w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych (60 % w przypadku pracowników niepełnosprawnych)

Czas trwania: Jeden rok

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 12.4.2006

Państwo członkowskie: Niemcy (Hamburg)

Nr pomocy: NN 45/2005 (ex N 109/2005)

Tytuł: Zbiórka i utylizacja padłych zwierząt w Hamburgu

Cel: Pomoc na zbiórkę i utylizację padłych zwierząt: 100 % kosztów do 2003 r., 75 % kosztów od 2004 r. W 2004 r.,

25 % poniesionych kosztów wypłaca się jako pomoc de minimis.

Podstawa prawna:

– Gesetz über die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen (Tierkörperbeseitigungsgesetz) in der jeweils gültigen Fassung: BGBl. I 1975, S. 2313, BGBl. I 1975, S. 2610 (Änderung), BGBl. I 2001, S. 226 (Änderung), BGBl. I 2001, S. 524 (Neufassung), BGBl. I 2001, S. 1215 (Änderung).

– Gesetz zur Durchführung gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften über die Verarbeitung und Beseitigung von nicht für den menschlichen Verkehr bestimmten tierischen Nebenprodukten (Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz), BGBl. I 2004, S. 82.

– Gebührengesetz, Gebührenordnung für das öffentliche Gesundheitswesen und Hamburgisches Gesetz zur Ausführung des Viehseuchengesetzes, jeweils in der geltenden Fassung

Budżet: 727 985,11 EUR

Intensywność lub kwota pomocy: Do 100 %

Czas trwania: 1994-2013

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 24.3.2006

Państwo członkowskie: Niemcy (Schleswig - Holstein)

Nr Pomocy: NN 46/04

Tytuł: zwalczanie TSE (owce i kozy)

Cel: Poprawa stanu zdrowia zwierząt

Podstawa prawna: TSE-Beihilfe Richtlinien

Budżet: 40 000 EUR (2002), 12 310 EUR (2003), 12 310 EUR (2004), 5 200 EUR (2005), 2 600 EUR (od 2006)

Intensywność pomocy: maksymalnie 100 %

Czas trwania: 1.1.2003 r. - 31.12.2013 r.

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 12.4.2006

Państwo członkowskie: Niemcy (Berlin)

Nr pomocy: NN 74/2004 (ex N 437/2004)

Tytuł: Zbiórka i utylizacja padłych zwierząt w Berlinie

Cel: Pomoc na zbiórkę i utylizację padłych zwierząt: 100 % kosztów do 2003 r., 50 % kosztów od 2004 r.

Podstawa prawna: Gesetz über die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen; Verordnung über Tierkörperbeseitigungsanstalten und Sammelstellen, Gesetz zur Ausführung des Tierkörperbeseitigungsgesetzes (Berlin), Verordnung über die Erhebung von Entgelten für die Inanspruchnahme von Leistungen im Rahmen der Tierkörperbeseitigung

Budżet: 414 045,12 EUR

Intensywność lub kwota pomocy: Zmienna

Czas trwania: 1993 r. do 2013 r.

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.