Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE - Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.144.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 czerwca 2006 r.

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2006/C 144/02)

(Dz.U.UE C z dnia 20 czerwca 2006 r.)

Data przyjęcia decyzji: 27.4.2006

Państwo członkowskie: Francja

Nr pomocy: N 165/2005

Tytuł: Pomoc tymczasowa dla produkcji zwierzęcej we francuskich departamentach zamorskich w 2005 r. w uzupełnieniu do wsparcia wspólnotowego

Cel: Uzupełnienie wsparcia wspólnotowego przewidzianego w 2005 r. i przedłużenie na ten sam rok pomocy na zwierzę (pomoc operacyjna)

Podstawa prawna: Nationale: les articles L 621-1 et suivants du code rural

Budżet: 1,8 mln EUR

Intensywność lub kwota pomocy: de minimis

Czas trwania: 2005 r.

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 12.4.2006

Państwo członkowskie: Włochy (Puglia)

Nr pomocy: N 180/06

Tytuł: Działania interwencyjne na obszarach rolnych dotkniętych klęskami żywiołowymi (cyklon dnia 22 lutego 2005 r. w prowincji Brindisi)

Cel: Rekompensata szkód w produkcji rolnej i w strukturach rolnych na skutek niekorzystnych warunków meteorologicznych

Podstawa prawna: Decreto legislativo n. 102/2004

Budżet: Odesłanie do zatwierdzonego programu (NN 54/A/04)

Intensywność lub kwota pomocy: do 100 %

Czas trwania: do zakończenia wypłat

Dalsze informacje: Środek stosowania programu zatwierdzonego przez Komisję w ramach pomocy państwa NN 54/A/ 2004 (pismo Komisji C(2005)1622 wersja ostateczna z dnia 7 czerwca 2005 r.)

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 26.4.2006

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo (Walia)

Nr pomocy: N 183/2006

Tytuł: Rozszerzenie krajowego programu zwalczania trzęsawki owiec dla Wielkiej Brytanii (Walia)

Cel: Przedłużenie, jedynie w odniesieniu do Walii, krajowego programu zwalczania trzęsawki owiec dla Wielkiej Brytanii na okres dwóch lat przy jednoczesnym zwiększeniu środków budżetowych i zaostrzeniu kryteriów

Podstawa prawna: Środek nieustawowy

Budżet: Zwiększenie środków budżetowych: 6 mln GBP (8,72 mln EUR)

Intensywność lub kwota pomocy: Do 100 %

Czas trwania: Przedłużenie o dwa lata do dnia 31 marca 2008 r.

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 27.4.2006

Państwo członkowskie: Włochy (Sycylia)

Nr pomocy: N 197/06

Tytuł: Działania interwencyjne na obszarach rolnych dotkniętych klęskami żywiołowymi (utrzymujące się opady deszczu i tornada w okresie od dnia 10 stycznia do dnia 13 grudnia 2005 r. w prowincjach Katania, Enna i Ragusa)

Cel: Rekompensata szkód poniesionych w produkcji rolnej i w gospodarstwach na skutek niekorzystnych warunków meteorologicznych (utrzymujące się opady deszczu i tornada w okresie od dnia 10 stycznia do dnia 13 grudnia 2005 r. w prowincjach Katania, Enna i Ragusa)

Podstawa prawna: Decreto legislativo 102/2004: «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»

Budżet: Finansowanie z budżetu zatwierdzonego w ramach programu pomocy NN 54/A/04

Intensywność lub kwota pomocy: Do 100 %

Czas trwania: Środek stosowania programu pomocy zatwierdzony przez Komisję

Inne informacje: Środek stosowania programu zatwierdzonego przez Komisję w ramach pomocy państwa NN 54/A/ 2004 (pismo Komisji C(2005)1622 wersja ostateczna z dnia 7 czerwca 2005 r.)

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 26.4.2006

Państwo członkowskie: Hiszpania (Murcja)

Nr pomocy: N 206/2006

Tytuł: Pomoc przeznaczona na szkolenia i transfer technologii w sektorze rolno-spożywczym

Cel: Modernizacja gospodarstw rolnych, lepsze dostosowanie produkcji do popytu i zróżnicowanie działalności poprzez szkolenie rolników oraz transfer technologii, planowane w perspektywie synergii tych dwóch narzędzi

Podstawa prawna: «Orden de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se hace pública la convocatoria en el año 2006 de las líneas de ayuda para Programas de colaboración para la formación y transferencia tecnológica del sector agroalimentario y del medio rural»

Budżet: 923 000 EUR

Intensywność lub kwota pomocy: Maksymalny poziom pomocy przeznaczonej na szkolenia wynosi 100 % w odniesieniu do wydatków na nauczanie i 75 % w odniesieniu do wydatków związanych z uczestnictwem w kursie. Poziom pomocy przeznaczonej na transfer technologii wynosi 70 % kosztów kwalifikowanych. (NB. Z uwagi na inwestycje w infrastruktury realizowane w ramach programów transferu technologii i nieprzeznaczone do celów produkcyjnych, lecz mające na celu prowadzenie badań technicznych, a następnie dalsze korzystanie z nich przez wszystkich rolników, poziom pomocy ograniczony jest do 40 % kosztu programu indywidualnego transferu technologii dla beneficjentów i nie przekroczy 15 % ogólnego budżetu programu pomocy)

Czas trwania: Jeden rok (2006 r.)

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 26.4.2006

Państwo Członkowskie: Niemcy

Nr pomocy: N 277/2003

Tytuł: Przekazanie obszarów chronionych

Cel: Obszary chronione o powierzchni 32 000 ha, pozostające w gestii rządu federalnego (Bund) w landach Meklemburgia- Pomorze Zachodnie, Brandenburgia, Saksonia-Anhalt, Turyngia oraz Dolna Saksonia, mają zostać bezpłatnie przekazane tym landom lub fundacjom oraz stowarzyszeniom zajmującym się ochroną przyrody. Władze Niemiec zapewniły, że ograniczenia w zakresie ochrony przyrody będą stale przestrzegane

Podstawa prawna: Ausgleichsleistungsgesetz

Budżet: Nieokreślony

Intensywność lub wysokość pomocy: Brak

Czas trwania: Nieograniczony

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 24.3.2006

Państwo członkowskie: Niemcy (Badenia-Wirtembergia)

Pomoc nr: N 349/2004

Tytuł: Działania na rzecz zachowania biotopów oraz krajobrazu wiejskiego

Cel: Środki na utrzymanie obszarów istotnych z punktu widzenia ochrony przyrody, jak również wypłata rekompensaty za opuszczenie lub przeniesienie obiektów z powodów związanych z ochroną przyrody

Podstawa prawna: "Landschaftspflegerichtlinie des Landes Baden-Württemberg vom 5. Dezember 2001"

Budżet: Zachowanie krajobrazu wiejskiego oraz biotopu: w przybliżeniu 6 mln EUR rocznie

Rekompensata za opuszczenie lub przeniesienie obiektu: w przybliżeniu 0,2 mln EUR rocznie

Intensywność lub kwota pomocy: do 100 %

Czas trwania: nieograniczony

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 4.4.2006 1

Państwo członkowskie: Republika Słowacka

Nr pomocy: N 407/05

Tytuł: Pomoc na restrukturyzację dla Roľnícka spoločnosť a.s. Bottovo

Cel: restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Podstawa prawna: Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

Budżet: 4 996 690 SKK

Intensywność lub kwota pomocy: Środek nie stanowi pomocy

Czas trwania: pomoc jednorazowa

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 24.3.2006

Państwo członkowskie: Dania

Nr pomocy: N 416/05

Tytuł: Pomoc na usługi konsultacyjne w sektorze uprawy ziemniaków

Cel: Ulepszenie metod uprawy, przetwarzania oraz obróbki ziemniaków. Pomoc w wysokości 70 000 DKK zostanie przyznana Dansk Landsbrugsrådgivning, Landcentret na pokrycie kosztów projektu, mającego na celu wyszkolenie sześciu osób, które zostaną następnie konsultantami ds. upraw ziemniaków.

Po ukończeniu szkoleń konsultanci będą służyć rolnikom uprawiającym ziemniaki w Danii poradą w zakresie uprawy, przetwarzania i obróbki ziemniaków. Dostęp do tych usług będą mieli wszyscy rolnicy zajmujący się uprawą ziemniaków. Władze Danii potwierdziły, że beneficjentami pomocy będą jedynie rolnicy uprawiający ziemniaki

Podstawa prawna: Bekendtgørelse nr. 973 af 4. december 2003 om produktionsafgift på kartofler)

Budżet: Około 70 000 DKK (około 9 383 EUR)

Intensywność lub kwota pomocy: 30 DKK za godzinę konsultacji

Czas trwania: Jednorazowo

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 12.4.2006

Państwo członkowskie: Holandia

Nr pomocy: N 438/2005

Tytuł: Zmiana opłat parafiskalnych w sektorze owoców i warzyw

Cel: Finansowanie promocji sprzedaży cebuli i grzybów, różne środki promocji w odniesieniu do owoców i warzyw, badania na temat produktów ogrodnictwa oraz wsparcie na rzecz kontroli jakości. Środek ten dotyczy zmiany w finansowaniu, polegającej na tym, że opłaty parafiskalne pobierane od rolników uprawiających warzywa i truskawki nie będą już uzależnione od dochodów, lecz od ilości hektarów uprawy tych produktów. Ponadto maksymalny budżet przeznaczony na ten środek zostanie zwiększony do 20 mln EUR rocznie

Podstawa prawna: Verordening van het Productschap voor Tuinbouw bestemmingsheffing vollegrondsgroenten 2005

Budżet: Maksymalny budżet przeznaczony na ten środek wyniesie 20 mln EUR rocznie, choć środki finansowe przeznaczone na kolejne lata nie osiągną tego poziomu

Czas trwania: Nieokreślony

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

1 Data przyjęcia decyzji zmieniona przez sprostowanie z dnia 7 lipca 2006 r. (Dz.U.UE.C.06.158.12).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.