Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE - Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.126.4

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 maja 2006 r.

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2006/C 126/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 30 maja 2006 r.)

Data przyjęcia: 27.6.2005

Państwo Członkowskie: Austria (Kraj związkowy Tyrol)

Nr pomocy: N 76/2005

Tytuł: Wsparcie dla generatorów energii ekologicznej ze stałej biomasy - Tyrol

Cel: Pomoc na ochronę środowiska (nie dotyczy konkretnego sektora)

Podstawa prawna: Ökostromgesetz, BGBl. I Nr. 149/2002

Richtlinie des Landes Tirol zur Förderung von Ökostromanlagen auf Basis fester Biomasse

Budżet: 3,4 mln EUR na cały czas trwania

Intensywność lub kwota pomocy: 25 %

Czas trwania: do 31 grudnia 2007 r.

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 13.9.2005

Państwo Członkowskie: Austria

Nr sprawy: N 350/2005

Tytuł: Zmiana austriackich wytycznych z 2002 r. dotyczących pomocy na rzecz ochrony środowiska naturalnego w celu obniżenia poziomu pyłu drobnego

Cel: Ochrona środowiska naturalnego

Podstawa prawna:

1) Umweltförderungsgesetz (UFG) BGBl. Nr. 185/1993

2) Förderungsrichtlinien 2002 für die Umweltförderung im Inland (FRL-UFI)

Budżet: Ogółem 7,5 mln EUR (2,5 mln EUR w 2005 r., 5 mln. EUR w 2006 r.)

Intensywność lub kwota pomocy: Możliwość maksymalnej 30 % premii dla MŚP (10 %) oraz premii regionalnych (5 % lub 10 %)

Czas trwania: do dnia 31 grudnia 2007 r.

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.