Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.159.77

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 lipca 2006 r.

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi (2006/C 159/08)

(Dz.U.UE C z dnia 8 lipca 2006 r.)

Pomoc nr: XA 19/2006

Państwo członkowskie: Włochy

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: PROGRAM WSPIERANIA EKSPORTU projekt mający na celu wspomaganie przedsiębiorstw na mocy art. 14 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 1/200: usługi doradcze, które nie stanowią działalności ciągłej. Beneficjent: SILVESTRONI SNC z Camerata Picena - Ankona - Włochy, przedsiębiorstwo działające w sektorze produkcji i obrotu wina

Podstawa prawna: Bando emesso dalla Camera di Commercio di Ancona - Italia

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Okres trwania programu pomocy wynosi 6 miesięcy - z wyłączeniem przerwy letniej w sierpniu 2006 r., natomiast kwota pomocy wyniesie 8 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 8 000 EUR dla każdego wybranego małego lub średniego przedsiębiorstwo

Data realizacji: Od dnia 1 kwietnia, z przerwą letnią w miesiącu sierpniu 2006 r., łącznie na liczbę 18 konsultacji na przedsiębiorstwo

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Do 31 października 2006 r.

Cel pomocy: Dostarczenie pomocy i usług doradczych przedsiębiorstwom w prowincji Ankona. Pokrywa się koszty usług doradczych

Sektor(-y) gospodarki: MŚP sektora C i D kategoria ATECORI 2022, które spełniają wymogi rozporządzenia (WE) nr 70/2001)

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Camera di Commercio di Ancona (Izba Handlowa w Ankonie)

Strona internetowa:

http://new.an.camcom.it/sezioni.php?idservizio=3&idsezione2=157&idsezione1=7

Nr pomocy: XA 21/2006

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Navarra

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Pomoc dla stowarzyszeń hodowców zwierząt gospodarskich w regionie nawarra na rok 2006

Podstawa prawna: Orden foral del consejero de agricultura, ganadería y alimentación, por la que se aprueba la convocatoria y las bases reguladoras de ayudas a las asociaciones de criadores de ganado de Navarra para el año 2006

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 492 000 EUR na rok budżetowy 2006

Maksymalna intensywność pomocy: Pomoc w wysokosci do 55 % kosztów administracyjnych bezpośrednio związanych z założeniem i prowadzeniem ksiąg stadnych

Pomoc w wysokości do 55 % kosztów testów przeprowadzonych przez strony trzecie lub w ich imieniu w celu określenia jakości genetycznej lub wydajności inwentarza

Data realizacji: 1 czerwca 2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: grudzień 2006 r.

Cel pomocy: Przyznanie dotacji stowarzyszeniom hodowaców zwierząt gospodarskich w regionie nawarra na wsparcie działań związanych z selekcją, ochroną i promowaniem ras zwierząt hodowlanych artykuł 15: pomoc dla sektora hodowli. koszty kwalifikowane: a) koszty administracyjne ksiąg stadnych, b) koszty związane z określeniem jakości genetycznej lub wydajności inwentarza

Sektor(-y) gospodarki: Hodowcy wybranych ras hodowlanych z regionu navarra

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Gobierno de Navarra

Departamento de agricultura, ganadería y alimentación

C/Tudela 20

E-31003 Pamplona

Strona internetowa: www.navarra.es

Nr pomocy: XA 22/2006

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: La Rioja

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Program strategiczny dotyczący handlu zagranicznego (zmiana)

Podstawa prawna: Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja de 7 de marzo de 2006 (B.O.R. no 37/2006 de 18 de marzo), por la que se modifican las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Estratégico de Comercio Exterior, aprobadas por Resolución de 11 de febrero de 2005 (B.O.R. no 24/2005 de 17 de febrero).

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota przyznana podmiotowi: Środki budżetowe przeznaczone na Program strategiczny dotyczący handlu zagranicznego: 450 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Do 50 %

Data realizacji: Począwszy od dnia 18 marca 2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 2006 r.

Cel pomocy: Nadrzędnym celem tej pomocy jest wspieranie dostosowania przedsiębiorstw regionu Rioja do postępującej globalizacji rynków, nadając im większą elastyczność, jak również promowanie działalności przedsiębiorstw z tego regionu w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku. W odniesieniu do przemysłu rolno-spożywczego, który może skorzystać z tej pomocy, cel ten jest zgodny z art. 14 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23.12.2003 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi

Celem pomocy jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez działania wspierające ukierunkowane na ulepszanie projektów opakowań, projektów katalogów i broszur o produktach, tworzenie stron internetowych, konkretnych porad specjalistycznych dotyczących wprowadzania do obrotu za granicą, jak również wspieranie przybliżenia przedsiębiorstw do rynków międzynarodowych za pomocą promowania działań reklamowych za granicą

Sektory gospodarki: MŚP zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu, których zasadniczą działalnością jest przetwarzanie (produkty rolno-spożywcze)

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14

E-26071 Logroño

941 29 15 00

ader@ader.es

Strona internetowa: www.ader.es

Numer pomocy: XA 23/2006

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: La Rioja

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Podstawy prawne programu pomocy na rzecz programu Nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych dla mikrobiznesu

Podstawa prawna: Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja de 17 de marzo de 2006 por la que se aprueban las Bases Reguladoras del régimen de ayudas del programa Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para Microempresas

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota przyznana podmiotowi: 300 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensywność pomocy wyniesie 40 % inwestycji kwalifikowanych

Data realizacji: Począwszy od dnia 23 marca 2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 2006 r.

Cel pomocy: Nadrzędnym celem jest przyznanie pomocy MŚP. Celem drugorzędnym jest promowanie w przedsiębiorstwach zatrudniających mniej niż 10 pracowników dostępu do Internetu i korzystania z poczty elektronicznej, jak również dostępu do stron internetowych Odniesienie do art. 7 "Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu."

Pomoc przeznaczona na zakup komputerów z możliwością podłączenia do Internetu, z dostępem do poczty elektronicznej i strony internetowej

Sektor(-y) gospodarki: Mikroprzedsiębiorstwa (przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu), których siedziba główna znajduje się w Autonomicznej Wspólnocie La Rioja lub które przynajmniej prowadzą w tym regionie działalność

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14

E-26071 Logroño (La Rioja)

Strona internetowa: www.ader.es

Numer XA: XA 28-06

Państwo członkowskie: Królestwo Niderlandów

Region: Prowincja Limburg

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Maatschap L.H. en G.M.J. Beumers

Podstawa prawna: Algemene subsidieverordening 2004

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej udzielonej podmiotowi: Jednorazowy wkład prowincji w wysokości 21 200 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Podana powyżej kwota 21 200 EUR jest niższa niż kwota pomocy objętej wyłączeniem wynosząca 100 000 EUR, lub 50 % kosztów kwalifikowanych w zależności od tego, która kwota jest większa, na beneficjenta w każdym okresie trzyletnim. W odniesieniu do usług doradztwa, koszty które nie stanowią działalności okresowej i nie należą do zwykłych wydatków operacyjnych przedsiębiorstwa. Zasady te wynikają z art. 14 ust. 1, ust. 2 lit c) i ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1/2004

Data realizacji: Data wydania decyzji 25 kwietnia 2006 r., z zastrzeżeniem, że pomoc zostanie przyznana po publikacji zgłoszenia

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Od 25 kwietnia 2006 r. do 25 lipca 2007 r. włącznie

Cel pomocy: Pomoc dotyczy usług doradztwa w zakresie wykonalności i opłacalności (wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw) za pośrednictwem spółki Maatschap L.H. i G.M.J. Beumers. Doradztwo ma posłużyć do przeprowadzenia analiz wielkości i okresów popytu na produkty gospodarstwa w poszczególnych segmentach rynku (osoby prywatne, kluby, turyści itp.). Dzięki niemu możliwe będzie właściwe pokierowanie rozwojem posiadanych przez gospodarstwo zasobów gospodarczych oraz stworzenie nowych (winnice, degustacje wina, shortgolf, itp.)

Na mocy art. 14 ust. 2 lit. c) przedmiotowe doradztwo jest usługą, która nie stanowi działalności okresowej i nie należy do zwykłych wydatków operacyjnych przedsiębiorstwa

Sektor(-y) gospodarki: Pomoc stosuje się w odniesieniu do przedsiębiorców w sektorze produkcyjnym, zajmujących się uprawą winorośli i produkcją wina. W ramach doradztwa w zakresie wykonalności i opłacalności zostaną przeprowadzone analizy jak najkorzystniejszego sposobu wprowadzania produktu do obrotu

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Province du Limbourg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Strona internetowa: www.limburg.nl

Numer XA: XA 29-06

Państwo członkowskie: Królestwo Niderlandów

Region: Prowincja Fryzja

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Nicolay Fryslam

Podstawa prawna:

Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2 (loi générale sur les procédures administratives, titre 4.2)

Algemene Subsidieverordening Provincie Fryslân 1998 (règlement général de 1998 sur les subventions de la province de Fryslân) Provinciewet artikel 145 (article 145 de la loi provinciale)

Verordening met betrekking tot het verlenen van subsidies ten behoeve van het plattelandsbeleid voor de jaren 2005 - 2008 (règlement relatif à l'octroi de subventions en faveur de la politique rurale pour les années 2005 - 2008

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej udzielonej podmiotowi: Pomoc ogółem wynosi 50 000 EUR. W tym 40 000 EUR zostanie wypłacone w 2006 r.

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensywność pomocy wyniesie 50 % kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota pomocy wynosi 50 000 EUR

Data realizacji: Realizacja rozpoczyna się jak najszybciej po otrzymaniu pisma o zatwierdzeniu pomocy od Komisji Europejskiej dotyczącego niniejszego zgłoszenia

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: W 2006 r. beneficjent otrzymuje decyzję, na mocy której udzielana jest pomoc indywidualna. Na podstawie omawianej decyzji beneficjent nabywa tytułu prawnego do pomocy. Wypłata ostatniej raty nastąpi najpóźniej w styczniu 2009 r.

Cel pomocy: Celem pomocy jest wspieranie zewnętrznego doradztwa dla obecnych i przyszłych uczestników łańcucha produkcyjnego prowadzącego do stworzenia łańcucha produkcyjnego na rzecz fryzyjskiej jagnięciny oraz szkolenie hodowców owiec

Stosuje się przy tym art. 14 rozporządzenia 1/2004

Koszty kwalifikowane obejmują koszty związane z usługami doradczymi, koszty związane ze szkoleniami oraz z organizacją targów. Zastosowanie znajduje tutaj art. 14 ust. 2 lit. a), c) i d)

Hodowcy owiec mogą przyłączyć się do projektu utworzenia łańcucha produkcyjnego jeżeli spełniają szereg wstępnie określonych obiektywnych kryteriów

Sektor(-y) gospodarki: Pomoc stosuje się w odniesieniu do produkcji lub przetwarzania fryzyjskiej jagnięciny, lub obrotu omawianą jagnięciną

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Provincie Fryslân

Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden

Nederland

Strona internetowa: Strona internetowa: www.fryslan.nl

Pomoc nr: XA 30-06

Państwo członkowskie: Republika Federalna Niemiec

Region: Szlezwik-Holsztyn

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Pomoc na pokrycie kosztów badań laboratoryjnych przeprowadzanych na zwierzętach padłych (bydło, owce, kozy), jak również na owcach i kozach przeznaczonych do uboju, w odniesieniu do których przeprowadzane są szybkie testy na wykrycie BSE/TSE, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii

Beneficjentami pomocy są właściciele zwierząt uznawani za małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1/2004

Podstawa prawna: Regelung durch die Erlasse VIII 334 - AZ 7211.480 - vom 05. Februar 2004 (Anlage 1) und VIII 335 - AZ 7211.480 - vom 24. Januar 2005 (Anlage 2) in Verbindung mit der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalopathien (EG) Nr. 999/2001, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2245/2003 sowie die Landesverordnung über das Lebensmittel- und Veterinäruntersuchungsamt des Landes Schleswig-Holstein und die Landesverordnung über die Verwaltungsgebühren für das Lebensmittel- und Veterinäruntersuchungsamt des Landes Schleswig- Holstein

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

1) Roczne koszty badań laboratoryjnych w przypadku padłego bydła - 2004: 384 925 EUR

– 2005: 299 746 EUR

– 2006: 342 766 EUR (szacunkowo)

2) Roczne koszty badań laboratoryjnych w przypadku padłych lub poddanych ubojowi owiec i kóz

– 2004: 26 168 EUR

– 2005: 18 520 EUR

– 2006: 22 319 EUR (szacunkowo)

Maksymalna intensywność pomocy:

100 %, lub

21,21 EUR na próbkę w badaniu laboratoryjnym w przypadku padłego bydła, oraz

17,70 EUR na próbkę w badaniu laboratoryjnym w przypadku padłych lub poddanych ubojowi owiec i kóz

Data realizacji: Początek realizacji przypada zgodnie z powyższymi aktami prawnymi z mocą wsteczną na dzień 1 stycznia 2001 r.

Zawiadomienie publikowane jest z opóźnieniem, ponieważ wcześniej podejmowano starania przygotowania spójnego wniosku o pomoc obejmującego całą Republikę Federalną Niemiec (Pomoc nr N 373/2003). Ponieważ zamiar ten nie powiódł się i w międzyczasie weszło w życie rozporządzenie wyłączające (WE) nr 1/2004, składa się oddzielny wniosek o wyłączenie dla landu Szlezwik-Holsztyn

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Przyznawanie pomocy odbywa się przez cały czas obowiązywania wymogu przeprowadzania testów zgodnie z rozdziałem A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001

Cel pomocy: Właściciele zwierząt w Szlezwiku-Holsztynie są zasadniczo zobowiązani do ponoszenia kosztów zabiegów diagnostycznych, które należy przeprowadzać na posiadanych przez nich zwierzętach w ramach przepisów dotyczących zapobiegania chorobom zwierząt

W landzie Szlezwik-Holsztyn koszty testów na obecność TSE przeprowadzanych u padłego bydła, owiec i kóz są pokrywane ze środków publicznych dla zapewnienia właściwego nadzoru

Prowadzenie testów w oparciu o losowe pobieranie próbek realizowane jest zgodnie z zasadą równego traktowania (finansowanie ze środków publicznych)

W tej sytuacji stosuje się rozporządzenie (WE) nr 1/2004

Celem pomocy jest zapewnienie kontroli w zakresie TSE również w przypadku zwierząt padłych. Pomoc ta polega na wyrównywaniu opłat uiszczanych przez właścicieli padłego bydła, owiec i kóz z tytułu testów laboratoryjnych

Przeprowadzanie szybkich testów na BSE/TSE służy wdrażaniu przepisów prawodawstwa wspólnotowego (patrz wyżej), zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Sektory gospodarki: Rolnictwo. Beneficjenci pomocy są właścicielami bydła, owiec i kóz, a ich działalność obejmuje etap produkcji

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Schleswig-Holsteins

Abt. 3

Mercatorstraße 7

D-24106 Kiel

Strona internetowa:

http://www.umwelt.schleswig-holstein.de/?67603

Numer XA: XA 31/06

Państwo członkowskie: Francja

Region: Basse-Normandie

Nazwa programu pomocy: Pomoc na inwestycje związane z przetwórstwem produktów rolnych w gospodarstwach rolnych

Podstawa prawna:

– Article 7 du règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003.

– Articles L 1511 et suivants du Code général des collectivités territoriales permettant aux collectivités territoriales d'intervenir dans le cadre de la création ou de l'extension d'activités économiques en accordant des aides directes et indirectes aux entreprises.

– Délibération de l'assemblée régionale en date du 11 février 2005.

Planowane w ramach programu roczne wydatki: 100 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

– 30 % inwestycji kwalifikowanych

– 40 % w przypadku przetwarzania ziaren rzepaku

Data realizacji: Od chwili otrzymania potwierdzenia odbioru przez Komisję Europejską

Czas trwania programu pomocy: Dwa lata z możliwością przedłużenia

Cel pomocy: Pomoc ma na celu wspomaganie zróżnicowania działalności gospodarstw rolnych na inne działalności związane z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami wymienionymi w załączniku I do Traktatu WE. Celem jest zwiększenie dochodu rolników o dochód z przetwórstwa produktów z ich gospodarstw. Dodatkowym celem pomocy będzie zwiększenie dochodu rolników (zmniejszenie zakupu paszy dla zwierząt, zmniejszenie zakupu oleju opałowego) oraz wspieranie ochrony środowiska (zwalczanie efektu cieplarnianego)

Działania inwestycyjne kwalifikowane są ograniczone do inwestycji, dzięki którym co najmniej połowę produktów przetworzonych będą stanowiły produkty rolne pochodzące z danego gospodarstwa rolnego i tam przetworzone. Do działań kwalifikowanych będą należeć inwestycje i wyposażenia przeprowadzone lub zakupione przez rolnika w ramach programu przetwarzania w gospodarstwie rolnym własnych produktów rolnych. Preferowane będą programy przetwórstwa dotyczące produktów gwarantujących jakość oraz przetwórstwa rzepaku, tak aby wspomagać przyrost wartości pochodzącej z połączenia zastosowania żywieniowego i energetycznego rzepaku (produkcja sprasowanych, wstępnie obgotowanych makuchów oraz olej rzepakowy jako paliwo używane w gospodarstwie rolnym). Finansowane będą w szczególności urządzenia do magazynowania ziaren, prasy do wyciskania oleju, urządzenia do magazynowania makuchów olejowych

Dodatkowym celem pomocy będzie zwiększenie dochodu rolników (zmniejszenie zakupu paszy dla zwierząt, zmniejszenie zakupu oleju opałowego) oraz wspieranie ochrony środowiska (zwalczanie efektu cieplarnianego)

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie gospodarstwa rolne w regionie Basse-Normandie

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Monsieur le Président du Conseil régional de Basse-Normandie (Przewodniczący Rady Regionu Basse-Normandie)

Abbaye aux Dames

BP 523

F-14035 Caen CEDEX

Adres internetowy: www.region-basse-normandie.fr

Numer XA: XA 32/06

Państwo członkowskie: Francja

Region: Basse Normandie

Nazwa programu pomocy: Pomoc na inwestycje związane z obrotem produktami rolnymi w gospodarstwach rolnych

Podstawa prawna:

– Article 7 du règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003.

– Articles L 1511 et suivants du Code général des collectivités territoriales permettant aux collectivités territoriales d'intervenir dans le cadre de la création ou de l'extension d'activités économiques en accordant des aides directes et indirectes aux entreprises.

– Délibération de l'assemblée régionale en date du 11 février 2005.

Planowane w ramach programu roczne wydatki: 40 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 20 % inwestycji kwalifikowanych

Data realizacji: Od chwili otrzymania potwierdzenia odbioru przez Komisję Europejską

Czas trwania programu pomocy: Dwa lata z możliwością przedłużenia

Cel pomocy: Pomoc ta uzupełnia program pomocy na inwestycje związane z przetwórstwem produktów rolnych w gospodarstwach rolnych, ponieważ celem jej jest wspieranie specjalnego sprzętu używanego do wprowadzenia do obrotu lokalnego produktów z gospodarstwa rolnego: inwestycje związane z pakowaniem produktów, wyposażenie niezbędne do prezentacji sprzedawanych produktów. Celem programu, podobnie jak w przypadku programu wspomnianego powyżej, jest zróżnicowanie działalności gospodarstw rolnych na inne działalności związane z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami wymienionymi w załączniku I do Traktatu, poprzez zwiększenie dochodu rolników o dochód pochodzący ze sprzedaży produktów gospodarstwa rolnego

Pomoc obejmuje wydatki inwestycyjne. Zastąpienie z zachowaniem stanu identycznego i zakup sprzętu używanego nie kwalifikują się do objęcia pomocą. Wydatki związane z zakupem środków transportu nie kwalifikują się do objęcia pomocą

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie gospodarstwa rolne w regionie Basie-Normandie zajmujące się wprowadzeniem do obrotu, połączonym lub niepołączonym z przetwórstwem, własnych produktów w celu ich sprzedaży na terenie regionu Basse-Normandie

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Monsieur le Président du Conseil régional de Basse-Normandie Abbaye aux Dames

BP 523

F-14035 Caen CEDEX

Adres internetowy: www.region-basse-normandie.fr

Numer XA: XA 33/06

Państwo członkowskie: Francja

Region(-y): Basse-Normandie

Nazwa programu pomocy: Pomoc na świadectwa kontroli związane z przetwórstwem ekologicznych produktów rolnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa

Podstawa prawna:

– Article 13.2 f) du règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003.

– Articles L 1511 et suivants du Code général des collectivités territoriales permettant aux collectivités territoriales d'intervenir dans le cadre de la création ou de l'extension d'activités économiques en accordant des aides directes et indirectes aux entreprises.

– Délibération de l'assemblée régionale en date du 24 juin 2005.

Planowane w ramach programu roczne wydatki: 30 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 60 % obniżane o 10 % rocznie

Data realizacji: Od chwili otrzymania potwierdzenia odbioru przez Komisję Europejską

Czas trwania programu pomocy: Dwa lata z możliwością przedłużenia

Cel pomocy: Wspieranie przetwórstwa produktów ekologicznych poprzez finansowanie części kosztów obowiązkowych związanych z świadectwami wystawianymi przez niezależne instytucje. Koszt uzyskania świadectwa jest wydatkiem kwalifikowanym. Pułap pomocy wynosi 1 200 EUR

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem produktów pochodzących z ekologicznych gospodarstw rolnych na produkty, które po przetworzeniu są wymienione w załączniku I do Traktatu WE

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Monsieur le Président du Conseil régional de Basse-Normandie Abbaye aux Dames

BP 523

F-14035 Caen CEDEX

Adres internetowy: http://www.region-basse-normandie.fr

Numer XA: XA 34/06

Państwo członkowskie: Francja

Region: Basse-Normandie

Nazwa programu pomocy: Pomoc na rzecz rozwoju urzędowych znaków jakości

Podstawa prawna:

– Article 13 du règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003.

– Articles L 1511 et suivants du Code général des collectivités territoriales permettant aux collectivités territoriales d'intervenir dans le cadre de la création ou de l'extension d'activités économiques en accordant des aides directes et indirectes aux entreprises.

– Délibération de l'assemblée régionale en date du 11 février 2005.

Planowane w ramach programu roczne wydatki: 50 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 40 % kwalifikowanych wydatków

Data realizacji: Od chwili otrzymania potwierdzenia odbioru przez Komisję Europejską

Czas trwania programu pomocy: Dwa lata z możliwością przedłużenia

Cel pomocy: Pomoc ma na celu wspieranie nowych inicjatyw zmierzających do poprawy jakości produktów rolnych w regionie Basse-Normandie, a w konsekwencji rozwoju i konsolidacji procedur związanych z jakością wokół produktów o potencjalnych rynkach zbytu

Do objęcia pomocą kwalifikują się koszty związane z przygotowaniem i uruchomieniem produkcji produktów "gwarantujących jakość", opatrzonych urzędowym znakiem jakości Wspólnoty, to znaczy, w zależności od przypadku, produktów z urzędową certyfikacją, produktów gwarantujących jakość (HACCP), produktów o "chronionej nazwie pochodzenia", produktów o "chronionym oznaczeniu geograficznym", certyfikowanych produktów pochodzących z gospodarstw ekologicznych lub produktów posiadających świadectwo o szczególnym charakterze

Pomoc przeznacza się, w zależności od potrzeb, na finansowanie kosztów badania rynku, przygotowania wniosku o przyznanie "chronionej nazwy pochodzenia" lub świadectwa o szczególnym charakterze, finansowanie kosztów pomocy technicznej, doradców (audyty, prowadzenie i monitorowanie programów) niezbędnych do uruchamiania programów produkcji "gwarantującej jakość", finansowanie kosztów promocji przedmiotowych produktów oraz kosztów szczególnych kontroli, jakim podlega ich produkcja, na warunkach dozwolonych na mocy wspomnianego powyżej art. 13 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1/2004

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie gospodarstwa rolne regionu Basse-Normandie podejmujące nową działalność produkcyjną "gwarantującą jakość" w rozumieniu pkt 13 wytycznych dotyczących rolnictwa

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Monsieur le Président du Conseil régional de Basse-Normandie Abbaye aux Dames

BP 523

F-14035 Caen Cedex

Adres internetowy: www.region-basse-normandie.fr

Numer XA: XA 35/06

Państwo członkowskie: Francja

Region: Basse-Normandie

Nazwa programu pomocy: Pomoc na certyfikację i kontrole dotyczące rolnictwa ekologicznego (sektor produkcji)

Podstawa prawna:

– Article 13.2 g) du règlement (CE) no 1/2004 du 23 décembre 2003 de la Commission.

– Articles L 1511-1 et L 1511-2 du code général des collectivités territoriales.

– Délibération no 05-82 du conseil régional du 24 juin 2005.

Planowane w ramach programu roczne wydatki: 150 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 50 % obowiązkowych kosztów certyfikacji

Data realizacji: Od chwili otrzymania potwierdzenia odbioru przez Komisję Europejską

Czas trwania programu pomocy: Dwa lata z możliwością przedłużenia

Cel pomocy: Wspieranie i zachęcanie do produkcji ekologicznej poprzez przejęcie częściowo obowiązkowych kosztów certyfikacji przeprowadzanej przez niezależne jednostki na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2092/91 z dnia 22 lipca 1991 r. Wydatek kwalifikowany, jakim jest koszt certyfikacji jest ograniczony do kwoty 300 EUR

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie gospodarstwa rolne regionu Basse-Normandie prowadzące produkcję ekologiczną

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Monsieur le Président du Conseil Régional de Basse-Normandie Abbaye aux Dames

BP 523

F-14035 Caen CEDEX

Adres internetowy: http://www.region-basse-normandie.fr

Numer XA: XA 36/06

Państwo członkowskie: Francja

Region: Basse-Normandie

Nazwa programu pomocy: Pomoc na rzecz inwestycji gospodarstw rolnych w rolnictwo ekologiczne

Podstawa prawna:

– Article 4 du règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003.

– Articles L 1511 et suivants du Code général des collectivités territoriales permettant aux collectivités territoriales d'intervenir dans le cadre de la création ou de l'extension d'activités économiques en accordant des aides directes et indirectes aux entreprises.

– Délibération de l'assemblée régionale en date du 11 février 2005.

Planowane w ramach programu roczne wydatki: 200 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

– Zasady ogólne: 30 % inwestycji (wyłącznie nowy sprzęt) bezpośrednio związanych z produkcją w ramach rolnictwa ekologicznego i dotyczących pierwszego zakupu urządzeń

– stała kwota 10 % na instalacje i budynki rolne

Data realizacji: Od chwili otrzymania potwierdzenia odbioru przez Komisję Europejską

Czas trwania programu pomocy: Dwa lata z możliwością przedłużenia

Cel pomocy: Program pomocy ma na celu zmniejszenie kosztów produkcji w ekologicznych gospodarstwach rolnych. Ochrona środowiska oraz poprawa jakości danych produktów rolnych stanowią drugoplanowe cele programu pomocy

Dotowane mogą być inwestycje dotyczące specjalnych nowych urządzeń używanych w produkcji siana i uprawie roli, dokonane przez rolników aby zoptymalizować koszty produkcji ekologicznej, takie jak zakup sprzętu rolnego do mechanicznego spulchniania gleby, sprzęt do zbiórki siana, urządzenia do suszenia go w pomieszczeniach, sprzęt do gruntowej uprawy warzyw

Przykłady inwestycje kwalifikowanych: urządzenie do suszenia w stodole, żniwiarka pokosowa, prasa zwijająca, drabina na siano, prasa do belowania, przetrząsacz siana, kosiarka, karuzelowy przetrząsacz do siana, wiata do magazynowania siana

Wymiana z zachowaniem stanu identycznego, ani zakup używanego sprzętu nie kwalifikują się do objęcia pomocą

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie gospodarstwa rolne regionu Basse-Normandie posiadające certyfikację ekologicznych gospodarstw rolnych

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Monsieur le Président du Conseil régional de Basse-Normandie Abbaye aux Dames

BP 523

F-14035 Caen CEDEX

Adres internetowy: www.region-basse-normandie.fr

Numer XA: XA 38/06

Państwo członkowskie: Francja

Region: Basse-Normandie

Nazwa programu pomocy: Pomoc techniczna dla gospodarstw rolnych

Podstawa prawna:

– Article 14 du règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003.

– Articles L 1511 et suivants du Code général des collectivités territoriales permettant aux collectivités territoriales d'intervenir dans le cadre de la création ou de l'extension d'activités économiques en accordant des aides directes et indirectes aux entreprises.

– Délibération de l'assemblée régionale en date du 11 février 2005.

Planowane w ramach programu roczne wydatki: 50 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 50 % kwalifikowanych wydatków

Data realizacji: Od chwili otrzymania potwierdzenia odbioru przez Komisję Europejską Czas trwania programu pomocy: Dwa lata z możliwością przedłużenia

Cel pomocy: Program pomocy ma na celu poprawę sprawnego gospodarowania i podnoszenie poziomu zawodowego danych gospodarstw poprzez pomoc techniczną i odpowiednie szkolenia. Do objęcia pomocą kwalifikują się wydatki dotyczące pomocy technicznej związanej z edukacją i szkoleniem rolników i robotników rolnych, a także z przejęciem kosztów honorariów doradców technicznych. Pułap ogólny pomocy indywidualnej ustala się na 500 EUR

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie gospodarstwa rolne regionu Basse-Normandie

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Monsieur le Président du Conseil régional de Basse-Normandie Abbaye aux Dames

BP 523

F-14035 Caen CEDEX

Adres internetowy: www.region-basse-normandie.fr

Numer XA: XA 39/2006

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Sardynia

Nazwa programu: Środki wspierające rzemiosło na Sardynii.

Środki na rzecz nowych inwestycji

Podstawa prawna:

– L.R. 51/93 art. 10 bis.

– Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/18 del 17 gennaio 2006.

Roczne wydatki planowane w ramach programu: Całkowite planowane wydatki na rok 2006 wynoszą 15 000 000,00 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Wkłady kapitałowe stanowiące: 30 % inwestycji kwalifikowanej w całym regionie i 35 % w prowincjach o niekorzystnych warunkach gospodarowania znajdujących się na terytorium regionu

Data realizacji: Od dnia 1 marca 2006 r. i (we wszystkich przypadkach) w ciągu 10 dni roboczych od daty wysłania niniejszego formularza, zgodnie z przepisami art. 19 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1/2004

Czas trwania programu pomocy: Pomoc może być przyznawana do dnia 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy: Rozwój regionalnej produkcji w drodze przyznawania wkładu kapitałowego małym i średnim przedsiębiorstwom rzemieślniczym, w tym przedsiębiorstwom w sektorze przetwórstwa i obrotu produktami rolnymi, na rzecz programów inwestycyjnych mających na celu uruchomianie nowych inicjatyw i/lub konsolidowanie istniejących inicjatyw, poprzez tworzenie nowych obiektów oraz rozbudowę, modernizację, restrukturyzację, przekształcenie i przenoszenie obiektów istniejących. Cele te są zgodne z art. 7 rozporządzenia WE nr 1/2004. Pomoc może zostać przyznana wyłącznie na działalność podjętą po wprowadzeniu w życie i opublikowaniu niniejszej pomocy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1/2004.

Sektory gospodarki: Wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa wpisane do rejestru przedsiębiorstw rzemieślniczych zgodnie z ustawą I.443/85, prowadzące działalność w sektorze przetwórstwa i obrotu produktami rolnymi

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione autonoma della Sardegna

Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio

V. le Trieste 105

Cagliari

Strona internetowa: www.regione.sardegna.it

Dalsze informacje: Ulgi przyznawane MŚP wpisanym do rejestru przedsiębiorstw rzemieślniczych zgodnie z ustawą 443/85 nieprowadzących działalności w sektorze przetwórstwa i obrotu produktami rolnymi są regulowane rozporządzeniem 70/2001

Numer XA: XA 41/06

Państwo członkowskie: Francja

Departament: Hérault

Nazwa programu pomocy: Pomoc na zakup nowych technologii pozwalające otrzymać produkty gwarantujące jakość zgodne z oczekiwaniami rynku

Podstawa prawna:

– Article 4 points 3 a) et 3 c) du règlement (CE) no 1/2004 de la Commission européenne.

– Articles L 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

– Délibération du Conseil général de l'Hérault du 15 décembre 2005.

Planowane w ramach programu roczne wydatki: 200 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Pomoc będzie mieć formę dotacji w wysokości 40 % kwoty bez podatku kwalifikowanych inwestycji w dobra materialne i niematerialne, w granicach pomocy indywidualnej w wysokości 20 000 EUR

Każda inwestycja objęta pomocą powinna spełniać warunki wymagane w art. 4 ust. 3 do 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Data realizacji i czas trwania pomocy: Od chwili zarejestrowania i otrzymania potwierdzenia odbioru przez Komisję Europejską do 31 grudnia 2009 r.

Cel pomocy: Środek ten wpisuje się w ramy art. 4 pkt 3 lit. a) i c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r. Środek ma na celu poprawę jakości, bezpieczeństwa żywności i konkurencyjności przedsiębiorstw rolnych. Środek będzie służył finansowaniu nowych technologii, na przykład:

– Narzędzi do procesu decyzyjnego podczas otrzymywania różnych produktów, w zależności od popytu,

– Narzędzi do analizy dojrzewania i stopnia dojrzałości produktów,

– Narzędzi do badania zawartości wody w roślinie i zarządzania dodatkami wodnymi

Sektor(-y) gospodarki: Małe i średnie (MŚP) sektora rolnego, które zatrudniają, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 70/2001, poniżej 250 pracowników oraz których obroty roczne nie przekraczają 40 mln EUR a roczna suma bilansowa nie przekracza 27 mln EUR. Przedsiębiorstw te powinny ponadto spełniać kryterium niezależności zgodnie z definicją określoną w pkt 3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 70/2001

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Conseil Général de l'Hérault

Hôtel du Département

1000, rue d'Alco

F-34087 Montpellier CEDEX 4

Adres internetowy: Pomoc ta jest opublikowana na stronie internetowej departamentu Hérault: http:/www.cg34.fr

W celu jej odnalezienia należy wybrać:

Economie/agriculture/production/appui au développement/ en savoir plus: transfert de technologie

Numer XA: XA 45/05

Państwo członkowskie: Słowenia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Pomoc dla młodych rolników przejmujących gospodarstwo rolne

Podstawa prawna: 11(a) člen Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006 (UL RS, št. 45/04) in 9. člen Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006 (UL RS, št. 10/05 in x/05)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Planowane wydatki wynoszą:

– do 770 000 000 SIT (3 212 350 EUR(1)) w 2005 r.

– do 570 000 000 SIT (2 377 970 EUR) w 2006 r.

Ogółem: 1 340 000 000 SIT (5 590 320 EUR)

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna kwota pomocy przeznaczona dla każdego beneficjenta wynosi 4 000 000,00 SIT (16 687 EUR)

Data realizacji: Wypłacanie pomocy rozpoczyna się w sierpniu 2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Pomoc może być przyznawana do dnia 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy: Zgodnie z art. 8 pomoc dotyczy przyznawania niepodlegających zwrotowi środków przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów wynikających z przejmowania gospodarstw rolnych przez młodych rolników na podstawie umów o przekazaniu lub darowiźnie.

Wspieranie przejmowania gospodarstw rolnych ma na celu poprawę struktury własności rolnej oraz struktury wiekowej w słoweńskich gospodarstwach rolnych. Maksymalna kwota pomocy przeznaczona dla każdego beneficjenta wynosi 4 000 000,00 SIT

Sektory gospodarki: Program pomocy obejmuje wszystkie sektory produkcji rolnej

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska 58,

SLO-1000 Ljubljana

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160,

SLO-1000 Ljubljana

Strona internetowa: http://www.mkgp.gov.si/

______

(1) Sprawozdanie słoweńskiego Biura ds. analiz makroekonomicznych i rozwoju gospodarczego z wiosny 2005 r. (EUR/SIT = 239,7).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.