Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.141.34

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 maja 2014 r.

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE)

nr 70/2001

(2014/C 141/04)

(Dz.U.UE C z dnia 9 maja 2014 r.)

Numer pomocy: SA.38422 (2014/XA)

Państwo członkowskie: Włochy

Region: ITALIA

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta): Finanziamenti per l"acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese nel settore della produzione di prodotti agricoli

Podstawa prawna: Articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. n. 194 del 20 agosto 2013 Suppl. Ordinario n. 63

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy/Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 191,5 (w mln)

Intensywność pomocy: 50 %

Czas trwania:

29.04.2014 - 31.12.2014

Cel pomocy: Inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektory gospodarki: Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO Direzione Generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI) Via Giorgione 2b - 00147 ROMA

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=0&id=2030129&ida-rea1=1974&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND§ionid=3,20&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCa-lendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=3699

Inne informacje: -

Numer pomocy SA.38486 (2014/XA)

Państwo członkowskie Niderlandy

Region OVERIJSSEL

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Subsidieregeling Vervolg Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente (AGRI)

Podstawa prawna Paragraaf 5.21 Verolg gebiedsontwikkeling Noordoost Twente, Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy/Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 1 (w mln)

Intensywność pomocy 40 %

Czas trwania 29.04.2014 - 31.12.2015

Cel pomocy Inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektory gospodarki Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.overijssel.nl/loket/provinciale/uitvoeringsbesluit_subsidies_overijssel_2011

Inne informacje -

Numer pomocy: SA.38588 (2014/XA)

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: CATALUNA

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta): Ayudas destinadas al control oficial del rendimiento lechero

Podstawa prawna: Proyecto de Orden por la cual se aprueban les bases reguladoras de las ayudas destinadas al control oficial del rendimiento lechero, y se convocan las correspondientes al año 2014.

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy/Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 0,35 (w mln)

Intensywność pomocy: 70 %

Czas trwania:

29.04.2014 - 31.12.2014

Cel pomocy: Sektor produkcji zwierzęcej (art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektory gospodarki: Chów i hodowla bydła mlecznego, Chów i hodowla owiec i kóz

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Generalitat de Catalunya. Departamento de Agricultura, Ramaderia, Pesca y Medio Ambiente Gran Vía de les Corts Catalanes, 612-614

08007 (Barcelona)

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://gencat.cat/agricultura/ajuts/rendimentlleter/

Inne informacje: -

Numer pomocy: SA.38599 (2014/XA)

Państwo członkowskie: Litwa

Region: Lithuania

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta): Pagalba kompensuojant dalį draudimo įmokų (schemos Nr. XA 256/2009 pakeitimas)

Podstawa prawna: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-236 "Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo projektas

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy/Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: LTL 30 (w mln)

Intensywność pomocy: 50 %

Czas trwania:

29.04.2014 - 31.12.2014

Cel pomocy: Składki ubezpieczeniowe (art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektory gospodarki: ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g.6), LT-01103 Vilnius

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=228070&p_org=13&p_fix=y

http://www.zum.lt/index.php?176526098

Inne informacje: -

Numer pomocy: SA.38609 (2014/XA)

Państwo członkowskie: Bułgaria

Region: -

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta): Помощ за участие в изложение по овцевъдство - Национален събор на овцевъдите в България в гр. Лясковец

Podstawa prawna: Чл.12, ал.1, т.10 от Закона за подпомагане на земеделските производители;Указания, приети с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие" за приложение на схема на държавна помощ

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy/Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: BGN 0,0505 (w mln)

Intensywność pomocy: 100 %

Czas trwania:

30.04.2014 - 30.06.2014

Cel pomocy: Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektory gospodarki: Chów i hodowla zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Държавен фонд "Земеделие"

гр.София бул. "Цар Борис III" №138

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/darjavni-pomoshti-za-notificirane/

Inne informacje: -

Numer pomocy: SA.38647 (2014/XA)

Państwo członkowskie: Francja

Region: CORSE

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta): aides aux éleveurs caprins et ovins allaitants touchés par la fièvre catarrhale ovine (FCO) en Corse

Podstawa prawna:

Articles L. 621-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime;

Arrêté du 26 novembre 2013 modifiant l'arrêté du 22 juillet 2011 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain.

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy/Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: EUR 1 (w mln)

Intensywność pomocy: 100 %

Czas trwania:

30.04.2014 - 31.12.2014

Cel pomocy: Choroby zwierząt (art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektory gospodarki: ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

FranceAgriMer

2 rue Henry Rol-Tanguy

93555 Montreuil-sous-Bois

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.franceagrimer.fr/filiere-lait/Aides/Aides-de-crise2/Aide-aux-eleveurs-ovins-et-caprins-touches-par-la-fievre-ca-tarrhale-ovine-FCO-en-corse

Inne informacje: -

Numer pomocy: SA.38670 (2014/XA)

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: UNITED KINGDOM

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta): Compensation in England for bovine tuberculosis (TB), Bovine Brucellosis, Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE), and Enzootic Bovine Leukosis (EBL)

Podstawa prawna:

Animal Health Act 1981 sections 32 (2) & (3) and 34 (7)

The Tuberculosis (England) Order 2007

The Cattle Compensation (England) Order 2012

The Individual Ascertainment of Value (England) Order 2012

The TSE (England) (Amendment) Regulations 2013

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy/Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: GBP 33 (w mln)

Intensywność pomocy: 100 %

Czas trwania:

12.05.2014 - 31.12.2020

Cel pomocy: Choroby zwierząt (art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektory gospodarki: Chów i hodowla zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Department for Environment Food and Rural Affairs

TB Programme,

Area 5D,

Nobel House,

Smith Square,

London, SW1P 3JR

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.defra.gov.uk/animal-diseases/controls/compensation/cattle/

Inne informacje: -

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.