Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.119.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 kwietnia 2011 r.

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

(2011/C 119/04)

(Dz.U.UE C z dnia 16 kwietnia 2011 r.)

Nr pomocy: SA.32311

Państwo członkowskie: Belgia

Region: Vlaams Gewest

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Fokkerijsteun Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw

Podstawa prawna:

Decreet van 23 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 0,05 EUR (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: -

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 11 marca 2011 r.-31 grudnia 2011 r.

Cel pomocy: Sektor produkcji zwierzęcej (art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Departement Landbouw en Visserij

Koning Albert II-laan 35, bus 40

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adres internetowy:

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134

Inne informacje: -

Nr pomocy: SA.32435

Państwo członkowskie: Belgia

Region: Vlaams Gewest

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Fokkerijsteun voor de Vlaamse Confederatie van het Paard vzw

Podstawa prawna:

Decreet van 23 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 0,07 EUR (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: -

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 11 marca 2011 r.-31 grudnia 2011 r.

Cel pomocy: Sektor produkcji zwierzęcej (art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Departement Landbouw en Visserij

Koning Albert II-laan 35, bus 40

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adres internetowy:

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134

Inne informacje: -

Nr pomocy: SA.32442

Państwo członkowskie: Belgia

Region: Vlaams Gewest

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Fokkerijsteun voor de Vlaamse Rundveeteeltvereniging vzw

Podstawa prawna:

Decreet van 23 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 1,04 EUR (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: -

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 10 marca 2011 r.-31 grudnia 2011 r.

Cel pomocy: Sektor produkcji zwierzęcej (art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Departement Landbouw en Visserij

Koning Albert II-laan 35, bus 40

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adres internetowy:

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134

Inne informacje: -

Nr pomocy: SA.32444

Państwo członkowskie: Belgia

Region: Vlaams Gewest

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Steun aan Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders vzw

Podstawa prawna:

Decreet van 23 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 0,03 EUR (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: -

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 9 marca 2011 r.-31 grudnia 2011 r.

Cel pomocy: Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Departement Landbouw en Visserij

Koning Albert II-laan 35, bus 40

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adres internetowy:

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134

Inne informacje: -

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.