Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.115.10

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 kwietnia 2011 r.

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

(2011/C 115/07)

(Dz.U.UE C z dnia 13 kwietnia 2011 r.)

Nr pomocy: SA.32142 (2010/XA)

Państwo członkowskie: Republika Federalna Niemiec

Region: -

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Richtlinien des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) für ein Bundesprogramm zur Steigerung der Energieeffizienz in der Landwirtschaft und im Gartenbau

Podstawa prawna: Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2010 (Haushaltsgesetz 2010) vom 6. April 2010 (BGBl. I S. 346) in Verbindung mit den Richtlinien des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) für ein Bundesprogramm zur Steigerung der Energieeffizienz in der Landwirtschaft und im Gartenbau

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

7 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Do 40 %, i maksymalnie 400.000 EUR w ciągu trzech lat kalendarzowych

Data realizacji: Od dnia następującego po publikacji wyżej wspomnianych wytycznych (Richtlinien) w monitorze federalnym (Bundesanzeiger). Jak dotąd nie wszczęto procedury publikacji w Bundesanzeiger, zakończy się ona nie wcześniej niż 10 dni roboczych po przekazaniu numeru pomocy przez Komisję.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2012 r.

Cel pomocy: Pomoc dla MŚP służąca poprawie efektywności energetycznej w rolnictwie i ogrodnictwie (art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006).

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo i ogrodnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Deichmanns Aue 29 53179 Bonn DEUTSCHLAND

Adres internetowy:

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/EU/ BundesprogrammEnergieeffizienz.html

Inne informacje: -

Nr pomocy: SA.32143 (2010/XA)

Państwo członkowskie: Niemcy

Region: Bayern

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Pilotvorhaben zur Umstellung der Antragstellung beim Mehrfachantrag auf das elektronische Verfahren (MFA-Online)

Podstawa prawna:

– Bayerische Haushaltsordnung (BayHO);

– Verfahrenshinweise zum Pilotverfahren "Umstellung der Mehrfachantragstellung auf das elektronische Verfahren"

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

0,1 mln EUR na świadczenie pomocy technicznej w sektorze rolnym (przejście na wielokrotne wnioski w internecie) zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalnie 100 %

Data realizacji: Pomoc jest przyznawana w roku 2011, jednak najwcześniej od momentu jej zatwierdzenia lub zwolnienia programu pomocy przez Komisję Europejską.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Cel pomocy: Stosowanie nowoczesnych technologii informatycznych ułatwia rolnikom zarządzanie wnioskami i jest warunkiem skutecznej administracji. W związku z powyższym w 2011 r. dziewięć urzędów ds. żywności, rolnictwa i leśnictwa weźmie udział w projekcie pilotażowym mającym na celu wprowadzenie systemu składania wniosków wyłącznie przez internet (MFA-Online). Podczas prowadzenia projektu pilotażowego jak największa liczba wniosków powinna być składana elektronicznie, tak aby uzyskać doświadczenie i wiedzę niezbędne dla uniwersalnego zastosowania systemu w przyszłości. Wielu rolników nie jest jednak zaznajomionych z MFA-Online, ponieważ do tej pory nie stosowali systemu lub nie znają go dobrze. Usługodawcy powinni pomóc rolnikom w składaniu wniosków przez internet. Należy przynajmniej częściowo zwrócić im koszty usługi.

Sektor(-y) gospodarki: Gospodarstwa rolne

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Dziewięć urzędów ds. żywności, rolnictwa i leśnictwa regionu

Bayern

Adresy dostępne na stronie internetowej

http://www.stmelf.bayern.de/behoerden/amt/08549/

W projekcie biorą udział urzędy z Karlstadt, Kulmbach, Krumbach, Münchberg Neumarkt i. d. Opf., Pfarrkirchen, Töging a. Inn, Weißenburg i Wertingen

Adres internetowy:

http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/ verfahrenshinweise.pdf

Inne informacje: -

Nr pomocy: SA.32149 (2010/XA)

Państwo członkowskie: Włochy

Region: -

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: regolamento per la concessione di aiuti alle piccole e medie imprese agricole

Podstawa prawna: delibera Presidenza Unioncamere n. 5 del 9 dicembre 2010.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

6 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensywność pomocy zgodnie z art. 4, 5, 7, 12, 14, 15 i 16 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 i właściwymi artykułami rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 odpowiednia dla następujących kategorii pomocy: inwestycje, zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków, podejmowanie działalności przez młodych rolników, opłata składek ubezpieczeniowych, produkcja produktów rolnych wysokiej jakości i zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym, wsparcie dla sektora produkcji zwierzęcej.

Data realizacji: Od dnia opublikowania numeru rejestracji wniosku w sprawie wyłączenia na stronie internetowej Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Do dnia 30 czerwca 2014 r.

Cel pomocy:

Rozporządzenie Unioncamere ustanawia warunki, na podstawie których izby handlowe, jednostki im podlegające oraz związki regionalne mogą przyznawać poniższe rodzaje pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom, określonym w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 800/2008, w sektorze podstawowej produkcji rolnej:

– pomoc przyznawana na inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006),

– pomoc przyznawana na zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków (art. 5),

– pomoc przyznawana na podejmowanie działalności przez młodych rolników (art. 7),

– pomoc przyznawana na opłatę składek ubezpieczeniowych (art. 12),

– pomoc przyznawana na produkcję produktów rolnych wysokiej jakości (art. 14),

– zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym (art. 15),

– wsparcie dla sektora produkcji zwierzęcej (art. 16).

Koszty kwalifikowalne są zgodne z kosztami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1857/2006 dla każdej z kategorii pomocy.

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie sektory zajmujące się podstawową produkcją rolną (kody NACE od A101 do A105).

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Unioncamere

Piazza Sallustio 21

00187 Roma RM

ITALIA

Adres internetowy:

http://www.unioncamere.gov.it

http://bruxelles.cameredicommercioditalia.it/attachments/article/132/Microsoft%20Word%20-%20Regime%20agricoltura%20def%20%2021%2012%2010.pdf

Inne informacje: -

Nr pomocy: SA.32150 (2010/XA)

Państwo członkowskie: Republika Słowenii

Region: -

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje

Podstawa prawna: Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Planowane wydatki w roku 2011 wynoszą 13.519.048 EUR.

Planowane wydatki w roku 2012 wynoszą 13.121.450 EUR.

Planowane wydatki w roku 2013 wynoszą 13.121.450 EUR.

Maksymalna intensywność pomocy: Dofinansowanie obejmuje 50 % wydatków kwalifikowalnych poniesionych na składki ubezpieczeniowe w związku z ubezpieczeniem upraw, plantacji i płodów rolnych od gradu, ognia, piorunów, szkód wywołanych przez wiosenne przymrozki oraz innych szkód spowodowanych mrozem lub szronem, burzami lub powodziami. W przypadku ubezpieczeń zwierząt od kosztów ewentualnego zniszczenia, uboju z nakazu lekarza weterynarii i uboju spowodowanego względami ekonomicznymi w związku z wystąpieniem choroby zwierząt współfinansowanie składek ubezpieczeniowych nie może przekraczać 30 % uzasadnionych wydatków poniesionych na składki ubezpieczeniowe.

Data realizacji: Od dnia opublikowania numeru, pod którym zarejestrowany został wniosek o wyłączenie, na stronach internetowych Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Pomoc może być przyznawana do dnia 31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy:

Wspomaganie MŚP

Odesłania do artykułów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 oraz koszty kwalifikowalne:

Akt prawny Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva określa środki i koszty kwalifikowalne stanowiące pomoc państwa zgodnie z art. 12 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz.U L 358 z 16.12.2006, s. 3):

– artykuł 12 rozporządzenia Komisji: Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych.

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska 22

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Adres internetowy:

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010102&stevilka=5285

Inne informacje:

Celem finansowania części kosztów składek ubezpieczeniowych jest zachęcenie producentów rolnych do ubezpieczania się od możliwych strat z tytułu katastrof naturalnych lub niekorzystnych warunków pogodowych oraz strat spowodowanych przez choroby zwierząt, a jednocześnie przyjmowanie odpowiedzialności za ograniczanie ryzyka w zakresie produkcji roślinnej i chowu zwierząt.

Projekt aktu prawnego (Uredba) spełnia wymogi rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w odniesieniu do pomocy z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych oraz stosowne wymogi przepisów ogólnych (procedura przyznawania pomocy, kumulacja, przejrzystość i monitorowanie pomocy).

Branko RAVNIK

Generalni direktor Direktorata za kmetijstv

Nr pomocy: SA.32151 (2010/XA)

Państwo członkowskie: Republika Słowenii

Region: -

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Ukrepi kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja

Podstawa prawna: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (III. poglavje)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

201.052 EUR w roku 2011

Maksymalna intensywność pomocy:

1) Pomoc przeznaczona na dokończenie procesu konsolidacji: do 100 % faktycznie poniesionych kosztów czynności prawno-administracyjnych.

2) Pomoc przeznaczona na wydarzenia adresowane do specjalistów i zawodowych rolników oraz sieci grup nacisku: do 70 % faktycznie poniesionych kosztów określonych w akapicie czwartym art. 4 (Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja). Część pomocy udzielanej przez wszystkie źródła publiczne może łącznie pokrywać do 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Data realizacji: Od dnia opublikowania numeru, pod którym zarejestrowany został wniosek o wyłączenie, na stronach internetowych Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2011 r.

Cel pomocy:

Wsparcie dla MŚP.

Przedmiotowy program pomocy opiera się na następujących artykułach rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006, a pokrywane są następujące koszty kwalifikowalne:

1) w przypadku pomocy na dokończenie procesów konsolidacyjnych stosuje się art. 13 (Pomoc przeznaczona na scalanie gruntów), a do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty czynności prawno-administracyjnych, w tym także badań;

2) w przypadku pomocy na wydarzenia adresowane do specjalistów i zawodowych rolników oraz sieci grup nacisku stosuje się art. 15 (Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym), a do kosztów kwalifikowalnych zalicza się:

– koszty dotyczące kształcenia i szkolenia rolników i pracowników gospodarstw (wynajem pomieszczeń, wynagrodzenie wykładowców i inne materialne koszty organizowanego szkolenia),

– koszty dotyczące organizacji i uczestnictwa w forach w celu podzielenia się wiedzą między przedsiębiorstwami, konkursach, wystawach i targach (opłaty z tytułu uczestnictwa, koszty publikacji, koszty podróży, wynajem pomieszczeń wystawowych),

– koszty ponoszone na publikacje, takie jak katalogi lub strony internetowe przedstawiające udokumentowane informacje dotyczące producentów z danego regionu lub producentów danego produktu, pod warunkiem że informacja oraz jej prezentacja są neutralne oraz że wszyscy zainteresowani producenci mają takie same szanse na zaprezentowanie się w publikacji.

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Republika Slovenija

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska 58

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Adres internetowy:

http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r04&p_predpis=URED4904

Podstawa prawna programu wiąże się z następującą decyzją:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii nr 102/2010).

Inne informacje: Program pomocy XA 196/09 wygasa z dniem wejścia w życie przedmiotowego programu.

Branko RAVNIK

Generalni Direktor

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.