Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 736/2008 w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rybołówstwa.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.92.22

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 marca 2011 r.

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 736/2008 w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rybołówstwa

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/C 92/13)

(Dz.U.UE C z dnia 24 marca 2011 r.)

Nr pomocy: XF 42/10

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region/organ przyznający pomoc: Comunitat Valenciana/ Generalitat (wspólnota autonomiczna Walencji)

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc ad hoc: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Santa Pola y la Cofradía de pescadores de Santa Pola para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana (umowa o współpracy pomiędzy wspólnotą autonomiczną Walencji, Ayuntamiento (gminą) Santa Pola oraz Cofradía de Pescadores (związkiem rybaków) z Santa Pola w celu promowania świeżych produktów rybnych we wspólnocie autonomicznej Walencji)

Podstawa prawna: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Santa Pola y la Cofradía de pescadores de Santa Pola para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy ad hoc przyznanej podmiotowi: 10.000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 50 % kosztów kwalifikowalnych (pozostałe 50 % finansowanych jest z budżetu gminy Santa Pola)

Data wejścia w życie: 27 maja 2010 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: należy określić:

– w ramach programu: datę, do której pomoc może być przyznana,

– w przypadku pomocy ad hoc: przewidywaną datę spłaty ostatniej raty: 31 grudnia 2010 r.

Cel pomocy: rozwój polityki podniesienia jakości i wartości, rozwój nowych rynków dla świeżych produktów rybołówstwa lub kampanie promocyjne dotyczące tych produktów

Należy określić, który z art. 8-24 ma zastosowanie: Art. 20

Przedmiotowa działalność: promocja świeżych produktów rybołówstwa

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Adres strony internetowej, na której można znaleźć pełny tekst programu pomocy lub kryteria i warunki, zgodnie z którymi przyznawana jest pomoc ad hoc niepodlegająca programowi pomocy:

http://www.agricultura.gva.es/web/web/guest/pesca/areas-de-trabajo/actividades-de-promocion/convenios-con-ayuntamientos-y-cofradias-de-pescadores

Uzasadnienie: należy określić, z jakiego powodu ustanowiono program pomocy państwa zamiast korzystania z pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego:

przedmiotowa pomoc jest finansowana z własnych funduszy wspólnoty autonomicznej i nie jest współfinansowana z EFR

Nr pomocy: XF 43/10

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region/organ przyznający pomoc: Comunitat Valenciana/ Generalitat (wspólnota autonomiczna Walencji)

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc ad hoc: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Vinaròs y la Cofradía de pescadores de Vinaròs para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana (umowa o współpracy pomiędzy wspólnotą autonomiczną Walencji, Ayuntamiento (gminą) Vinaròs oraz Cofradía de Pescadores (związkiem rybaków) z Vinaròs w celu promowania świeżych produktów rybnych we wspólnocie autonomicznej Walencji)

Podstawa prawna: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Vinaròs y la Cofradía de pescadores de Vinaròs para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy ad hoc przyznanej podmiotowi: 10.000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 50 % kosztów kwalifikowalnych (pozostałe 50 % finansowanych jest z budżetu gminy Vinaròs)

Data wejścia w życie: 24 sierpnia 2010 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: należy określić:

– w ramach programu: datę, do której pomoc może być przyznana,

– w przypadku pomocy ad hoc: przewidywaną datę spłaty ostatniej raty: 31 grudnia 2010 r.

Cel pomocy: rozwój polityki podniesienia jakości i wartości, rozwój nowych rynków dla świeżych produktów rybołówstwa lub kampanie promocyjne dotyczące tych produktów

Należy określić, który z art. 8-24 ma zastosowanie: Art. 20

Przedmiotowa działalność: promocja świeżych produktów rybołówstwa

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Adres strony internetowej, na której można znaleźć pełny tekst programu pomocy lub kryteria i warunki, zgodnie z którymi przyznawana jest pomoc ad hoc niepodlegająca programowi pomocy:

http://www.agricultura.gva.es/web/web/guest/pesca/areas-de-trabajo/actividades-de-promocion/convenios-con-ayuntamientos-y-cofradias-de-pescadores

Uzasadnienie: należy określić, z jakiego powodu ustanowiono program pomocy państwa zamiast korzystania z pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego:

przedmiotowa pomoc jest finansowana z własnych funduszy wspólnoty autonomicznej i nie jest współfinansowana z EFR

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.