Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.214.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 sierpnia 2008 r.

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie

(WE) nr 70/2001

(2008/C 214/02)

(Dz.U.UE C z dnia 22 sierpnia 2008 r.)

Numer XA:XA 140/08

Państwo członkowskie: Łotwa

Region: -

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Atbalsta shēma "Atbalsts produk-tīvu ilggadīgo stādījumu ierīkošanai"

Podstawa prawna: Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2008. gadā un tā piešķir-šanas kārtību** 6. pielikuma 3. programma 20.-34. punkts

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Całkowita kwota programu pomocy w 2008 r. wynosi: 400.000 LVL

Całkowita kwota programu pomocy w 2009 r. wynosi: 450.000 LVL

Całkowita kwota programu pomocy w 2010 r. wynosi: 500.000 LVL

Całkowita kwota programu pomocy w 2011 r. wynosi: 550.000 LVL

Całkowita kwota programu pomocy w 2012 r. wynosi: 600.000 LVL

Całkowita kwota programu pomocy w 2013 r. wynosi: 650.000 LVL

Maksymalna intensywność pomocy:

Intensywność pomocy wynosi 40 %.

Elementy kwalifikujących się wydatków związanych z utworzeniem trwałych plantacji produkcyjnych są następujące:

1) zakup roślin;

2) zakup i montaż systemu podpierania roślin;

3) zakup oraz postawienie ogrodzeń i podpory ogrodzeń.

Pomoc wynosi 40 % kosztów utworzenia plantacji i ogranicza się do kwot podanych w poniższej tabeli:

Tabela

Maksymalna kwota pomocy i minimalna liczba sadzonek

NrUprawaMinimalna liczba sadzonek na hektarMaksymalna kwota pomocy (LVL/ha)
1.Jabłonie uprawiane na sklonowanych podkładkach, o różnej liczbie sadzonek na hektar1.200

660

400

2.415

1.265

805

2.Grusze400920
3.Czereśnie5001.150
4.Śliwy6601.150
5.Wiśnie660805
6.Czarne porzeczki3.000230
7.Czerwone porzeczki, białe porzeczki2.500460
8.Agrest2.000805
9.Borówki (czarne jagody)2.0002.530
10.Maliny5.000805
11.Rokitnik zwyczajny1.000690
12.Winogrona1.0001.100
13.Truskawki-materiał szkółkarski10.000690
14.Maliny-materiał szkółkarski5.0001.035
15.Jabłonie-materiał szkółkarski20.0001.380
16.Pigwa2.000460
17.Żurawiny300.0002.300

Data realizacji: 1.4.2008

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Do 30.12.2013

Cel pomocy:

Celem pomocy jest zapewnienie wydajności produkcji owoców i owoców jagodowych poprzez stworzenie konkurencyjnego i wielofunkcyjnego sektora.

Pomoc przyznaje się zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Sektor(-y) gospodarki:

Pomoc jest przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem podstawowych produktów rolnych.

Pomoc jest przeznaczona dla sektora produkcji roślinnej

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija LV-1981 Rīga

Adres internetowy:

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/6.pielikums.doc

Inne informacje: Nie przyznaje się żadnej pomocy z mocą wsteczną odnośnie do działalności już podjętej przez beneficjenta

Numer XA:XA 141/08

Państwo członkowskie: Łotwa

Region:-

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Atbalsta shēma "Atbalsts kvalita-tīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai"

Podstawa prawna: Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2008. gadā un tā piešķir-šanas kārtību" 3. pielikuma IX atbalsta programma 53.-58. punkts

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Całkowita kwota programu pomocy w 2008 r. wynosi: 80.000 LVL

Całkowita kwota programu pomocy w 2009 r. wynosi: 100.000 LVL

Całkowita kwota programu pomocy w 2010 r. wynosi: 120.000 LVL

Całkowita kwota programu pomocy w 2011 r. wynosi: 140.000 LVL

Całkowita kwota programu pomocy w 2012 r. wynosi: 160.000LVL

Całkowita kwota programu pomocy w 2013 r. wynosi: 180.000LVL

Maksymalna intensywność pomocy:

Pomoc na rzecz produkcji i stosowania materiału siewnego wysokiej jakości przyznaje się w wysokości 100 % w odniesieniu do usług doradczych świadczonych przez osoby trzecie, na opłaty za usługi, które nie mają charakteru stałego ani okresowego, oraz nie są związane ze zwykłymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorstwa.

Pomoc przyznaje się Państwowemu Urzędowi Ochrony Roślin na następujące usługi świadczone w 2008 r.:

1) inspekcje polowe w odniesieniu do osób wpisanych do Rejestru hodowców nasion i osób prowadzących handel nasionami: w przypadku zbóż: jeśli obszar inspekcji przekracza 10 hektarów, oraz w przypadku roślin pastewnych, roślin oleistych i roślin włóknistych: jeśli obszar inspekcji przekracza 5 hektarów;

2) pobieranie reprezentatywnych próbek partii nasion przeznaczonych do certyfikacji i analizy;

3) rejestracja obszarów pod uprawę zbóż, których powierzchnia przekracza 10 hektarów;

4) druk i wydawanie etykiet;

5) ocena 50 prób pszenicy ozimej (liczba proporcjonalna do liczby partii nasion pszenicy ozimej przeznaczonych do certyfikacji w danym regionie w 2007 r.)

Data realizacji: 1.4.2008

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Do 30.12.2013

Cel pomocy:

Celem pomocy jest zwiększenie produkcji i stosowania materiału siewnego wysokiej jakości w uprawach zbóż, roślin pastewnych, roślin oleistych i roślin włóknistych.

Pomoc przyznaje się zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Sektor(-y) gospodarki:

Pomoc jest przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem podstawowych produktów rolnych.

Pomoc jest przeznaczona dla sektora produkcji roślinnej

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija LV-1981 Rīga

Adres internetowy:

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/3.pielikums.doc

Inne informacje:

Pomoc na produkcję i stosowanie materiału siewnego wysokiej jakości dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem podstawowych produktów rolnych przyznaje się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1857/2006. Zgodnie z art. 15 ust. 3 pomoc przyznawana będzie w formie rzeczowej za pośrednictwem usług dotowanych i nie będzie obejmować bezpośrednich wypłat pieniężnych dla producentów, oraz zgodnie z art. 15 ust. 4 pomoc będzie dostępna dla wszystkich kwalifikujących się podmiotów na danym obszarze, na podstawie obiektywnie określonych warunków.

Pomoc przeznaczona jest dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem podstawowych produktów rolnych i przyznawana jest w formie rzeczowej za pośrednictwem usług świadczonych przez Państwowy Urząd Ochrony Roślin.

Przedsiębiorstwa pośredniczące nie otrzymują pomocy; pomoc przekazywana jest beneficjentom końcowym.

Nie przyznaje się żadnej pomocy z mocą wsteczną odnośnie do działalności już podjętej przez beneficjenta

Numer XA:XA 146/08

Państwo członkowskie: Łotwa

Region:-

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Atbalsta shēma "Atbalsts lauksaim-niecības izstādei"

Podstawa prawna: Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2008. gadā un tā piešķir-šanas kārtību" 4. pielikuma III atbalsta programma 54.-57. punkts

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Całkowita kwota programu pomocy w 2008 r. wynosi: 40.000 LVL

Całkowita kwota programu pomocy w 2009 r. wynosi: 42.000 LVL

Całkowita kwota programu pomocy w 2010 r. wynosi: 44.000 LVL

Całkowita kwota programu pomocy w 2011 r. wynosi: 46.000 LVL

Całkowita kwota programu pomocy w 2012 r. wynosi: 48.000 LVL

Całkowita kwota programu pomocy w 2013 r. wynosi: 50.000 LVL

Maksymalna intensywność pomocy:

Pomoc na rzecz wystaw rolniczych przyznaje się w wysokości 100 % w odniesieniu do następujących wydatków:

1) dobór i oszacowanie zwierząt; testy diagnostyczne, przygotowanie zwierząt na wystawę; przewóz zwierząt; przygotowanie wystaw zwierząt; spełnienie wymogów sanitarnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzających; nagrody;

2) wydatki operacyjne w zakresie świadczonych usług;

3) zawody w orce (wydatki związane z ich organizacją i prowadzeniem, przewozem sprzętu do orki oraz przewozem uczestników do i z miejsca zawodów);

4) pokaz testów terenowych oraz rozpowszechnianie wyników takich testów

Data realizacji: 1.4.2008

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Do 30.12.2013

Cel pomocy:

Celem pomocy jest organizacja wystaw rolniczych obejmujących przeprowadzanie testów terenowych oraz działania demonstracyjne dla rolników, prezentację sprzętu rolniczego oraz pokazy zwierząt, dostarczanie informacji nt. potencjału w zakresie dywersyfikacji wsi oraz organizację zawodów w orce.

Pomoc przyznaje się zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Sektor(-y) gospodarki:

Program pomocy jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem podstawowych produktów rolnych.

Pomoc jest przeznaczona dla sektora produkcji zwierzęcej i roślinnej

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

LV-1981 Rīga

Adres internetowy:

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/4.pielikums.doc

Inne informacje:

Pomoc w zakresie działań demonstracyjnych w gospodarstwach oraz w trakcie wystaw rolniczych dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem podstawowych produktów rolnych zostanie przyznana zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1857/2006. Zgodnie z art. 15 ust. 3 pomoc przyznawana będzie w formie rzeczowej za pośrednictwem usług dotowanych i nie będzie obejmować bezpośrednich wypłat pieniężnych dla producentów, a zgodnie z art. 15 ust. 4 pomoc będzie dostępna dla wszystkich kwalifikujących się podmiotów na danym obszarze, na podstawie obiektywnie określonych warunków. Przedsiębiorstwa pośredniczące nie zatrzymują żadnej pomocy; cała pomoc przekazywana jest beneficjentom końcowym.

Nie przyznaje się pomocy z mocą wsteczną w odniesieniu do działalności już podjętej przez beneficjenta

Numer XA:XA 161/08

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Provincia autonoma di Trento

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: "Programma di aiuti per la preven-zione, il controllo e l'eradicazione della malattia denominata »Apple proliferation« (Scopazzi del melo). Indennizzo per le perdite di reddito dovute all'abbattimento e alla distruzione degli impianti infetti"

Podstawa prawna:

Rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, art. 10

Deliberazione della Giunta provinciale n. 2391 del 31 ottobre 2007

Deliberazione della Giunta provinciale n. 2392 del 31 ottobre 2007

Deliberazione della Giunta provinciale n. 684 del 18 marzo 2008

Planowane w ramach programu roczne wydatki (lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi):

3.000.000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Przyznawana pomoc nie może przekroczyć progu 70 % wydatków kwalifikowalnych

Data realizacji: Pomoc przyznawana jest od dnia 15.12.2007

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Pomoc może być przyznawana do dnia 31.12.2009

Cel pomocy: Rekompensata rolnikom utraty dochodów związanych z obowiązkowym wycinaniem i usuwaniem zakażonych drzew. Odniesienie do prawodawstwa wspólnotowego: art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Klasyfikacja programu pomocy: W ramach programu mogą być wspierane działania do wysokości 70 % kosztów kwalifikowalnych

Sektor(-y) gospodarki: Kod NACE: A 01.24 (Uprawa jabłoni i owoców pestkowych)

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Provincia autonoma di Trento

Servizio Aziende agricole e territorio rurale

Via G.B. Trener, 3

I-38100 Trento

Adres internetowy:

http://www.delibere.provincia.tn.it/ricerca_delibere.asp

(wystarczy wpisać numer i rok poszukiwanej decyzji)

Inne informacje: -

Numer XA: XA 198/08

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Galicia

Nazwa programu: Compensaciones complementarias por la aplicación de programas de erradicación de enfermedades de los animales

Podstawa prawna: Orden de ... de ... de 2008, por la que se establecen las compensaciones complementarias por la aplica-ción de programas de erradicación de enfermedades de los animais, e Galicia y se convocan para el año 2008

Planowane w ramach programu roczne wydatki:

880.000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % rekompensaty za nieuzyskane zyski

Data realizacji: Od dnia 1.1.2008

Czas trwania programu pomocy: Do dnia 31.12.2013

Cel pomocy: Celem pomocy jest rekompensata za zaprzestanie działalności w gospodarstwach, w których wykryto przypadki chorób zakaźnych. Ma ona ustanowić mechanizmy naprawy i wypłaty odszkodowań za szkody rzeczywiście wyrządzone właścicielowi w wyniku wprowadzenia obowiązkowych środków w następstwie programu zapobiegania chorobom zwierząt i ich zwalczania. Pomoc jest zgodna z przepisami art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, który stanowi, że pomoc przeznaczona na zrekompensowanie rolnikom strat wynikających z zastosowania środków zwalczania chorób zwierząt jest zgodna ze wspólnym rynkiem

Sektor gospodarki: Sektor hodowli zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Xunta de Galicia. Consellería del Medio Rural. Dirección General de Producción, Industrias y Calidad Agroalimentaria

Adres internetowy:

http://mediorural.xunta.es/externos/borrador_orde_lucro_2008.pdf

Inne informacje:

Adres poczty elektronicznej do celów komunikacji:

dxpica.mediorural@xunta.es

maria.soledad.castro.diaz@xunta.es

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.