Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.210.6

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 sierpnia 2008 r.

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

(2008/C 210/04)

(Dz.U.UE C z dnia 19 sierpnia 2008 r.)

Numer XA: XA 133/08

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Marche

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Sostegno ad investimenti realizzati dalle cooperative agricole e dalle cooperative sociali che operano nel settore agricolo e forestale

Podstawa prawna:

– L.R. n. 07/2005, art. 4, comma 2

– Deliberazione della Giunta regionale delle Marche n. 93 del 28.1.2008 - «Programma annuale 2008 della legge regio-nale 23 febbraio 2005, N. 7 - Promozione della coopera-zione per lo sviluppo rurale» - Paragrafo 1 dell'allegato

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Środki dostępne w budżecie regionalnym na 2008 r. przewidziane na podjęcie działań w ramach niniejszego programu pomocy wynoszą 150.000 EUR, wraz z ewentualnymi środkami zaoszczędzonymi w trakcie realizacji programu rocznego w 2006 r.

Kwota na kolejne lata będzie ustalana zgodnie z odpowiednimi ustawami budżetowymi

Maksymalna intensywność pomocy:

Intensywność pomocy brutto jest ograniczona do 40 % kosztów kwalifikowalnych (50 % na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania).

Wysokość inwestycji kwalifikujących się do finansowania nie może przekraczać 50.000 EUR.

Całkowita kwota pomocy przyznawanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 400.000 EUR na każdy okres trzech lat budżetowych lub 500.000 EUR, jeżeli przedsiębiorstwo znajduje się na obszarze o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub na obszarach, o których mowa w art. 36 lit. a) pkt (i), (ii) lub (iii) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, określonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 50 i 94 wspomnianego rozporządzenia

Data realizacji: Od 2008 r., a w każdym razie po potwierdzeniu przez Komisję Europejską otrzymania niniejszego zestawienia

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Program pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie z przepisami art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, ma na celu zmniejszenie kosztów produkcji, poprawę i zróżnicowanie działalności produkcyjnej, podniesienie jakości produktów, ochronę środowiska naturalnego i polepszenie jego stanu oraz poprawę warunków higienicznych i dobrostanu zwierząt

Beneficjenci pomocy:

1) Spółdzielnie społeczne typu B, prowadzące działalność w sektorze rolnym, zarejestrowane w wykazie spółdzielni społecznych ustanowionym na podstawie ustawy regionalnej nr 34 z dnia 18 grudnia 2001 r.

2) Spółdzielnie rolnicze i ich konsorcja posiadające uprawnienie (Imprenditore agricolo professionale (IAP))

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Regione Marche

Adres internetowy:

www.agri.marche.it/Aree tematiche/aiuti di stato/Sostegno ad investimenti realizzati dalle cooperative agricole e dalle coopera-tive sociali che operano nel settore agricolo e forestale.pdf

Inne informacje:

Koszty kwalifikowalne oraz beneficjenci programu pomocy zostaną określeni na podstawie warunków i priorytetów ustanowionych na mocy punktu 1 załącznika do uchwały Rady Regionu Marche nr 93 z dnia 28 stycznia 2008 r. zatytułowanej "Program na rok 2008 - zgodnie z ustawą regionalną z dnia 23 lutego 2005 r., nr 7 - Promowanie współpracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich", która stanowi podstawę prawną niniejszego programu pomocy, a której ostateczna wersja zostanie przesłana do Komisji natychmiast po jej przyjęciu.

Ponadto oświadcza się, że ewentualna pomoc dla sektora leśnego będzie realizowana wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis oraz że wyklucza się pomoc dla spółdzielni rolno-spożywczych oraz rolno-przemysłowych, zgodnie z przepisami wyżej wymienionego projektu uchwały Rady Regionu, stanowiącego podstawę prawną dla niniejszego programu pomocy

Numer XA: XA 156/08

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Regione autonoma Valle d'Aosta

Nazwa programu pomocy: Conservazione di paesaggi e fabbricati rurali tradizionali

Podstawa prawna: Art. 51 del titolo III (Disciplina degli inter-venti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alle leggi regionali 16 novembre 1999, n. 36, e 28 aprile 2003, n. 18) della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finan-ziaria per gli anni 2008/2010). Modificazioni di leggi regionali.» e successive modificazioni e integrazioni

Planowane w ramach programu wydatki roczne: 7 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

Biorąc pod uwagę fakt, iż całe terytorium regionu jest "obszarem górskim" w rozumieniu art. 36 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, maksymalna intensywność pomocy wynosi:

a) 50 % kwalifikowalnych kosztów w przypadku działań mających na celu zachowanie elementów stanowiących produkcyjny składnik majątku gospodarstw rolnych oraz w przypadku wydatków i honorariów z nimi związanych, pod warunkiem że działania takie prowadzą do zwiększenia zdolności produkcyjnej danego gospodarstwa. Wyżej wymieniona intensywność może zostać powiększona o dziesięć punktów procentowych w przypadku, gdy działania podejmowane są przez młodych rolników w okresie 5 lat od daty rozpoczęcia działalności;

b) 75 % kwalifikowalnych kosztów w przypadku działań mających na celu zachowanie elementów stanowiących produkcyjny składnik majątku gospodarstw rolnych oraz w przypadku wydatków i honorariów z nimi związanych, pod warunkiem że działania takie nie prowadzą do zwiększenia zdolności produkcyjnej danego gospodarstwa;

c) 100 % dodatkowych wydatków dotyczących działań związanych z odbudową przy wykorzystaniu tradycyjnych materiałów niezbędnych dla zachowania cech architektonicznych budynków, w przypadku gdy działania takie prowadzą do zwiększenia zdolności produkcyjnej;

d) 100 % kwalifikowalnych kosztów w przypadku działań mających na celu zachowanie elementów stanowiących nieprodukcyjny składnik majątku gospodarstw rolnych i posiadających wartość architektoniczną lub historyczną oraz w przypadku wydatków i honorariów z nimi związanych; w przypadku robót wykonywanych bezpośrednio przez beneficjenta lub jego współpracowników w działalności rolnej, maksymalna kwota pomocy wynosi 10.000 EUR rocznie.

W przypadku gdy pomoc udzielana jest w formie dotacji na spłatę odsetek lub w postaci kredytu preferencyjnego, ekwiwalent dotacji brutto oblicza się za pomocą odpowiedniego programu informatycznego, który przewiduje zastosowanie stopy referencyjnej ustalanej okresowo przez Komisję

Data realizacji: Od dnia publikacji numeru rejestracji wniosku w sprawie wyłączenia na stronach internetowych Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Czas trwania programu pomocy: Zgodnie z przedmiotowym programem pomoc może być udzielana do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz w ciągu 6 kolejnych miesięcy po upływie tego terminu

Cel pomocy:

Przewidziana pomoc inwestycyjna ukierunkowana jest na realizację następujących celów:

a) zachowanie użytkowalności obszarów wysokogórskich, umożliwiając ich wykorzystywanie dla tradycyjnego sezonowego wypasu bydła;

b) ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, warunków higieny i dobrostanu zwierząt;

c) poprawa jakości produkcji;

d) redukcja kosztów produkcji;

e) odbudowa dziedzictwa historycznego, architektonicznego oraz środowiskowego związanego z rolnictwem;

f) zwiększenie produkcji energii ze źródeł alternatywnych i odnawialnych.

Następujące koszty uznaje się za koszty kwalifikowalne:

a) działania mające na celu zachowanie nieprodukcyjnych elementów gospodarstw rolnych o znaczeniu środowiskowym, historycznym lub archeologicznym;

b) działania mające na celu zachowanie elementów stanowiących produkcyjny składnik majątku gospodarstw rolnych;

c) wydatki i honoraria związane z opracowaniem projektów związanych z działaniami wymienionymi w lit. a) i b) powyżej.

Odniesienie do prawodawstwa wspólnotowego: art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Sektor gospodarki: Wszystkie sektory rolnictwa

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione autonoma Valle d'Aosta - Assessorato Agricoltura e risorse naturali - Dipartimento Agricoltura - Loc. Grande Charrière, 66 - I-11020 Saint-Christophe (Aosta)

Adres internetowy:

http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp? pk_allegato=1287

Numer XA: XA 157/08

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Regione autonoma Valle d'Aosta

Nazwa programu pomocy: Investimenti nelle aziende agricole

Podstawa prawna: Art. 50 del titolo III (Disciplina degli inter-venti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alle leggi regionali 16 novembre 1999, n. 36, e 28 aprile 2003, n. 18) della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finan-ziaria per gli anni 2008/2010). Modificazioni di leggi regionali.» e successive modificazioni e integrazioni

Planowane w ramach programu wydatki roczne:

10.000.000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

Biorąc pod uwage fakt, iż całe terytorium regionu jest "obszarem górskim" w rozumieniu art. 36 lit. a) pkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, maksymalna intensywność pomocy wynosi:

a) 50 % wydatków kwalifikowalnych;

b) 60 % wydatków kwalifikowalnych w odniesieniu do inwestycji przeprowadzanych przez młodych rolników w okresie 5 lat od daty rozpoczęcia działalności;

c) 75 % wydatków kwalifikowalnych w odniesieniu do dodatkowych kosztów niezbędnych do wdrożenia specjalnych przepisów związanych z ochroną i poprawą stanu środowiska, poprawą warunków higienicznych gospodarstw hodowlanych lub poprawą dobrostanu zwierząt gospodarskich, w celu dostosowania się do nowo wprowadzonych minimalnych wymogów wspólnotowych lub przekroczenia obowiązujących minimalnych wymogów wspólnotowych. Zwiększenie intensywności pomocy, o którym mowa powyżej, nie dotyczy inwestycji mających na celu zwiększenie zdolności produkcyjnej.

Maksymalna kwota pomocy, jaka może zostać przyznana indywidualnemu beneficjentowi na okres trzech kolejnych lat budżetowych wynosi 500.000 EUR.

W przypadku gdy pomoc udzielana jest w formie dotacji na spłatę odsetek lub w postaci kredytu preferencyjnego, ekwiwalent dotacji brutto oblicza się za pomocą odpowiedniego programu informatycznego, który przewiduje zastosowanie stopy referencyjnej ustalanej okresowo przez Komisję

Data realizacji: Od dnia publikacji numeru rejestracji wniosku w sprawie wyłączenia na stronach internetowych Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Czas trwania programu pomocy: Zgodnie z przedmiotowym programem pomoc może być udzielana do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz w ciągu 6 kolejnych miesięcy po upływie tego terminu

Cele pomocy:

Przewidziana pomoc na inwestycje ma na celu wspieranie małych i średnich gospodarstw rolnych oraz realizację następujących celów drugorzędnych:

a) zmniejszenie kosztów produkcji;

b) poprawa jakości produkcji;

c) ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, warunków higienicznych oraz dobrostanu zwierząt;

d) zwiększenie produkcji energii ze źródeł alternatywnych i odnawialnych.

Następujące koszty uznaje się za koszty kwalifikowalne:

a) dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń, w tym sprzętu komputerowego, przeznaczonych do ulepszania, zwiększania i chronienia produkcji rolnej; dotacja nie może jednak przekroczyć ich wartości rynkowej;

b) budowa, nabycie lub modernizacja nieruchomości;

c) wydatki i honoraria związane z opracowaniem projektów oraz inne wydatki o charakterze ogólnym związane z czynnościami wymienionymi w lit. a) i b) powyżej;

d) wydatki poniesione na zakup terenów innych niż tereny przeznaczone pod budowę w wysokości nieprzekraczającej 10 % wydatków kwalifikowalnych inwestycji;

e) realizacja instalacji do produkcji biogazu na własny użytek.

Nie przyznaje się pomocy w następujących przypadkach:

a) zakup uprawnień do produkcji, zwierząt i roślin jednorocznych;

b) sadzenie roślin jednorocznych;

c) prace drenażowe, zakup sprzętu irygacyjnego i prace irygacyjne, chyba że takie inwestycje pozwalają na zmniejszenie zużycia wody o co najmniej 25 %;

d) proste inwestycje odtworzeniowe;

e) wytwarzanie produktów imitujących lub zastępujących mleko lub przetwory mleczne.

Odniesienie do prawodawstwa wspólnotowego: art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie sektory rolnictwa

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione autonoma Valle d'Aosta - Assessorato Agricoltura e risorse naturali - Dipartimento Agricoltura - Loc. Grande Charrière, 66 - I-11020 Saint-Christophe (Aosta)

Adres internetowy:

http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp? pk_allegato=1287

Numer XA: XA 158/08

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: Wales

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Wales Foot and Mouth Disease Compensation Scheme

Podstawa prawna: Section 1 of the Welsh Development Agency Act 1975

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

RokWydatki
2008GBP 9.200.000

Maksymalna intensywność pomocy: Pomoc będzie dotyczyć wyłącznie strat spowodowanych chorobą, których wystąpienie zostało oficjalnie stwierdzone przez organy publiczne, i nie przekroczy 100 % kosztów związanych z wymogami narzuconymi przez program

Data realizacji: 11 kwietnia 2008 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Wypłaty w ramach programu dokonywane będą w formie płatności od pogłowia hodowcom na terenie walijskiego obszaru o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Program będzie obowiązywał do czasu zrealizowania przez rząd Walii płatności dla wszystkich kwalifikujących się hodowców, co powinno nastąpić do czerwca 2008 r. Władze Zjednoczonego Królestwa powiadomią Komisję po zamknięciu programu

Cel pomocy:

Proponowany program ma na celu oferowanie pewnej rekompensaty hodowcom owiec na terenie walijskiego obszaru o niekorzystnych warunkach gospodarowania z tytułu strat w przychodach poniesionych w wyniku ograniczeń dotyczących przemieszczania i wywozu zwierząt, nałożonych na terenie Wielkiej Brytanii na skutek wystąpienia pryszczycy w Anglii. Pomoc będzie przeznaczona wyłącznie dla małych i średnich hodowców owiec na terenie walijskiego obszaru o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Obszar ten stanowi 80 % regionu rolniczego Walii.

Cel programu jest zgodny z art. 10 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, który przewiduje, że pomoc ogranicza się do rekompensaty strat dochodów spowodowanych chorobami, których wystąpienie zostało oficjalnie stwierdzone przez organy publiczne

Koszty kwalifikowalne:

Właściwym uzasadnieniem uruchomienia niniejszego programu są straty ekonomiczne w sektorze hodowli owiec poniesione w wyniku ograniczeń w przemieszczaniu nałożonych w Walii na skutek wystąpienia pryszczycy w Anglii, które szacuje się na około 19,6 mln GBP.

Proponowany program nie przekroczy 9,2 mln GBP. Pomoc przyznawana będzie w formie płatności w wysokości 2 GBP na jedną owcę na obszarze o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Walii. Stawkę płatności obliczono tak, aby uniknąć ryzyka stosowania nadmiernej rekompensaty dla kwalifikujących się hodowców owiec

Sektor(-y) gospodarki: Hodowcy owiec na terenie walijskiego obszaru o niekorzystnych warunkach gospodarowania, którzy spełniają kryteria dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Welsh Assembly Government

Cathays Park

CardiffCF10 3NQ

United Kingdom

Kontakt:

Mrs Terri Thomas

Tel. (44-029) 20 82 51 76

E-mail: terri.thomas@wales.gsi.gov.uk

Adres internetowy:

http://new.wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/ahw/disease/footandmouth/fmdcompensationscheme/?lang=en

Podpisano i opatrzono datą w imieniu Departamentu ds. Środowiska, Żywności i Spraw Wsi (Department for Environment, Food and Rural Affairs - właściwy organ w Zjednoczonym Królestwie)

Numer XA:XA 178/08

Państwo członkowskie: Niderlandy

Region: -

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Terra Madre Nederland 2008

Podstawa prawna: Artikel 21.13 van de Wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (IXV) voor het jaar 2008

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Pomoc indywidualna w wysokości 0,03 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: 12 maja 2008 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2008 r.

Cel pomocy: Pomoc doraźna na rzecz targów dla małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się podstawową produkcją rolną

Sektor(-y) gospodarki: Małe i średnie przedsiębiorstwa zajmująca się podstawową produkcją rolną (kod NACE: A -Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo)

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Nederland

Adres internetowy:

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640848&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_document_id=110888&p_node_id= 1042294&p_mode=BROWSE

Inne informacje: Pomoc spełnia wszystkie warunki ustanowione w art. 15 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. Pomoc zostaje przyznana stowarzyszeniu "Slow Food Convivia in Nederland** i nie jest wypłacana bezpośrednio producentom. Celem targów jest umożliwienie wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom wymiany wiedzy na temat produktów regionalnych i ich produkcji poprzez wykłady i fora dyskusyjne

Numer XA:XA 189/08

Państwo członkowskie: Finlandia

Region: Finlandia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną:

TSE-valvontaohjelma (TSE-testikustannusten korvaaminen nautojen, lampaiden ja vuohien osalta)

Program för övervakning av TSE, transmissibla spongiforma encefalopatier (ersättning för kostnader för TSE-test av nötkreatur,får och getter)

Podstawa prawna:

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautojen BSE-taudin vastustamisesta (6/EEO/2007)/Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE i nötkreatur (6/VLA/2007)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta (32/EEO/2006, muut. 7/EEO/2007)/ Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter (32/VLA/2006, ändrad ved 7/ VLA/2007)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusvi-raston maksullisista suoritteista (296/2006)/Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer (296/2006)

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej udzielonej podmiotowi:

Roczny budżet na 2008 r. wynosi 4,17 mln EUR. Łączny budżet na lata 2008-2013 wyniesie maksymalnie 25 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: 26 maja 2008 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 31 grudnia 2013 r

Cel pomocy:

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów.

Celem pomocy jest zrekompensowanie kosztów badań na TSE u bydła, owiec i kóz zgodnie z art. 16 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Sektor(-y) gospodarki:

Kod NACE

A 01.21 - Chów i hodowla bydła, hodowla bydła mlecznego

A 01.22 - Chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów i osłomułów

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki

Adres internetowy:

http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2006/20060050.pdf

http://wwwb.mmm.fi/el/laki/d/default.html

Inne informacje:

Intensywność pomocy wynosi 100 %, ale maksymalnie 34,50 EUR na jeden test.

Szacunkowy koszt programu pomocy w 2008 r. wynosi 4,17 mln EUR (120.800 testów). Łączny budżet na lata 2008-2013 wyniesie maksymalnie 25 mln EUR.

Pomoc nie obejmuje bezpośrednich wypłat pieniężnych dla producentów

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.