Zestawienie informacji dotyczących pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.111.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 maja 2006 r.

Zestawienie informacji dotyczących pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi

(2006/C 111/03)

(Dz.U.UE C z dnia 11 maja 2006 r.)

Pomoc nr: XA 09/06

Państwo członkowskie: Łotwa

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Program pomocy "Pomoc w zakresie produkcji, wstępnego przetwarzania, przetwórstwa i obrotu ekologicznymi produktami rolnymi"

Podstawa prawna: Ministru kabineta 2006. gada 3. janvāra noteikumi Nr. 21 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2006. gadā un tā piešķiršanas kārtību" 8. pielikuma II atbalsta programma

[II program pomocy zgodnie z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Rady Ministrów nr 21 z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie pomocy państwa dla sektora rolnictwa w 2006 r. i trybie jej udzielania]

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Łączna kwota przeznaczona na program pomocy w 2006 r. wynosi 500 000 LVL

Maksymalna intensywność pomocy: Pomoc udzielana jest w wysokości 40 % inwestycji dokonywanych w rzeczowy majątek trwały, lecz nie przekracza 10 000 LVL dla jednego projektu w jednej priorytetowej dziedzinie i za jedną priorytetową działalność, przeznaczonych na pokrycie następujących wydatków:

1. budowa nowych budynków przeznaczonych na prowadzenie działań w zakresie produkcji, przetwarzania wstępnego i dalszego, składowania i wprowadzania do obrotu, renowacja i przebudowa istniejących budynków, zakup niezbędnych materiałów budowlanych i urządzenie obiektów i terenu (w tym budowa asfaltowych lub betonowych placów przy obiektach, o ile koszt nie wynosi więcej niż 20 LVL/m2, doprowadzenie systemu dostarczania wody);

2. zakup urządzeń do produkcji, przetwarzania wstępnego i dalszego, składowania i wprowadzania do obrotu, w tym oprogramowania komputerowego;

3. tylko dla spółdzielni - zakup specjalnych pojazdów przeznaczonych do przewozu bydła, karmy i produktów spożywczych;

4. zakup wyposażenia do pracy w ogrodzie

W celu obliczenia wysokości pomocy ustala się następujące maksymalne pułapy: w przypadku nowych budynków 200 LVL/m2 całkowitej powierzchni podłogi, w przypadku przebudowy budynków 150 LVL/m2 całkowitej powierzchni budynku i w przypadku renowacji 80 LVL/m2 całkowitej powierzchni budynku

Data realizacji: Obowiązuje od chwili opublikowania w dzienniku urzędowym "Latvijas Vēstnesis"

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 30 grudnia 2006 r.

Cel pomocy: Wsparcie dla inwestycji podejmowanych w sektorze rolnictwa mających na celu zwiększenie wartości dodanej ekologicznej produkcji rolnej i poprawę jakości produktów rolnych

Sektory gospodarki:

Pomoc przeznaczona jest dla małych i średnich przedsiębiorstw, które zajmują się działalnością rolniczą.

Pomoc przeznaczona jest dla sektorów hodowlanych i sektora upraw.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Rīga, LV-1981

Strona internetowa: www.zm.gov.lv

Dalsze informacje: Wsparcie dla inwestycji w sektorze rolnictwa udzielane jest na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi

Pomoc nr: XA 10/06

Państwo członkowskie: Łotwa

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Program pomocy "Wsparcie dla inwestycji w sektorze rolnictwa"

Podstawa prawna: Ministru kabineta 2006. gada 3. janvāra noteikumi Nr. 21 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2006. gadā un tā piešķiršanas kārtību" 13. pielikums

[Załącznik nr 13 do Rozporządzenia Rady Ministrów nr 21 z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie pomocy państwa dla rolnictwa w 2006 r. i trybie jej udzielania]

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Łączna kwota przeznaczona na program pomocy w 2006 r. wynosi 6 136 893 LVL

Maksymalna intensywność pomocy: Pomoc udzielana jest na:

1. zakup urządzeń do przetwarzania wstępnego i składowania zbóż, roślin oleistych i włóknistych (w tym wydatki na budowę miejsc instalacji, zakup i instalacja wag automatycznych, zakup sprzętu laboratoryjnego), przebudowa lub remont istniejących budynków, zakup materiałów budowlanych do tego celu, budowa asfaltowych lub betonowych platform w pobliżu miejsc wstępnego przetwarzania, której koszty nie przekraczają 20 LVL/m2;

2. budowa lub remont budynków przeznaczonych do wytwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego, zakup materiałów budowlanych do tego celu, zakup materiałów budowlanych do budowy asfaltowych, betonowych lub brukowanych placów przy budynkach przeznaczonych do wytwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego, której koszty nie przekraczają 20 LVL/m2, zakup wyposażenia gospodarstwa, założenie instalacji wodnej, urządzeń do usuwania obornika (w tym teleskopowe urządzenia do zbiórki gnojowicy w gospodarstwach posiadających ponad 150 sztuk bydła);

3. zakup wyspecjalizowanych pojazdów niezbędnych do przewozu mleka, bydła, owoców i warzyw (z wyjątkiem przetwórni);

4. zakup pojazdów rolniczych (z wyjątkiem ciągników i maszyn samojezdnych), oraz maszyn (maszyny do uprawy roli, siewniki nawozowe, siewniki i sadzarki, urządzenia do chemicznej ochrony roślin, urządzenia do wyciskania i filtrowania oleju, urządzenia do zbioru lnu, kosiarki do pielęgnowania rowów; w przypadku gospodarstw hodowlanych i usługowych spółdzielni rolniczych: zakup maszyn do przygotowania zielonki; w przypadku usługowych spółdzielni rolniczych: zakup urządzeń do przechowywania, wstępnego i dalszego przetwarzania mleka);

5. w sektorze owocowym i warzywnym: zakup siewników i sadzarek (ciągniki do 60 KM i niezbędne oprzyrządowanie i urządzenia techniczne), zakup urządzeń o niewielkiej mocy i oprzyrządowania do wstępnego i dalszego przetwarzania, pakowania i przechowywania owoców, jagód i warzyw, zakup urządzeń do przechowywania kartofli, warzyw i owoców (w tym różne pojemniki, podnośniki), zakup maszyn do zbioru jagód, instalacja deszczowni, w zależności od potrzeb projektu. Wsparcie można uzyskać pod warunkiem przedstawienia pisemnego poświadczenia odpowiedniego stowarzyszenia w danym sektorze o zgodności wnioskodawcy ze statusem producenta sektora owocowego i warzywnego.

Wysokość pomocy wynosi 30 % środków wykorzystanych w powyższych przedsięwzięciach. Łączna kwota pomocy udzielonej wnioskodawcy zgodnie z niniejszym załącznikiem nie może przekroczyć 30 000 LVL, natomiast w przypadku usługowych spółdzielni rolniczych - 100 000 LVL. Kwota wyasygnowanych środków, na podstawie której obliczana jest wysokość pomocy, określana jest na podstawie ceny podstawowej (bez podatku VAT) wskazanej w dokumentacji zakupu. Koszty transportu nie są uwzględniane przy obliczaniu dotacji

W celu obliczenia wysokości pomocy ustala się następujące maksymalne pułapy: w przypadku nowych budynków 200 LVL/m2 całkowitej powierzchni podłogi, w przypadku przebudowy budynków 150 LVL/m2 całkowitej powierzchni budynku i w przypadku renowacji 80 LVL/m2 całkowitej powierzchni budynku

Data realizacji: Obowiązuje od chwili opublikowania w dzienniku urzędowym "Latvijas Vēstnesis"

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 30 grudnia 2006 r.

Cel pomocy: Wsparcie dla inwestycji podejmowanych w sektorze rolnictwa mających na celu zwiększenie wartości dodanej ekologicznej produkcji rolnej i poprawę jakości produktów rolnych.

Sektory gospodarki:

Pomoc przewidziana jest dla małych i średnich przedsiębiorstw, które zajmują się działalnością rolniczą

Pomoc przewidziana jest dla sektorów hodowlanych i sektora upraw

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Zemkopības ministrija

Rīga 19.1.2005.

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Rīga, LV-1981

Strona internetowa: www.zm.gov.lv

Dalsze informacje: Wsparcie dla inwestycji w sektorze rolnictwa udzielane jest na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi

Pomoc nr: XA 11/06

Państwo członkowskie: Łotwa

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Program pomocy "Wsparcie w celu zmniejszenia ryzyka w sektorze rolnym"

Podstawa prawna: Ministru kabineta 2006. gada 3. janvāra noteikumi Nr. 21 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2006. gadā un tā piešķiršanas kārtību" 10. pielikums

[Załącznik nr 10 do rozporządzenia Rady Ministrów nr 21 z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie pomocy państwa dla sektora rolnictwa w 2006 r. i trybie jej udzielania].

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Łączna kwota przeznaczona na program pomocy w 2006 r. wynosi 223 388 LVL

Maksymalna intensywność pomocy: Pomoc udzielana jest na pokrycie kosztów ubezpieczenia roślin uprawnych i zwierząt użytkowych. Pomoc udzielana jest w wysokości 50 %, zgodnie z umową zawartą pomiędzy firmą ubezpieczeniową i ubezpieczonym, przy czym jej maksymalna wysokość to 25 LVL za hektar lub sztukę bydła, natomiast w przypadku kartofli lub warzyw 50 LVL, a w przypadku drzew owocowych i krzewów jagodowych 150 LVL

Data realizacji: Obowiązuje od chwili opublikowania w dzienniku urzędowym "Latvijas Vēstnesis"

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 30 grudnia 2006 r.

Cel pomocy: Zmniejszenie ryzyka produkcyjnego w uprawie roślin i hodowli zwierząt poprzez częściową rekompensatę strat ponoszonych przez rolników

Sektory gospodarki:

Pomoc przewidziana jest dla małych i średnich przedsiębiorstw, które zajmują się działalnością rolniczą.

Pomoc przewidziana jest dla sektora hodowli bydła i sektora upraw

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Rīga, LV-1981

Strona internetowa: www.zm.gov.lv

Pomoc nr: XA 12/2006

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Comunità Montana Alta Val di Cecina - strefa F -, via Roncalli 38, I-56045 Pomarance (PI)

Nazwa programu pomocy: Wprowadzenie środków wsparcia na rzecz inwestycji w sektorze rolno-spożywczym

Podstawa prawna:

– Art. 7 del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (Gazzetta ufficiale L 1 del 3.1.2004),

– Capo VII (Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli), articoli 25, 26, 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),

– Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 4 novembre 2002 n. 1201 e successive modifiche «Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana» ed in particolare la Misura 7 «Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli»

Planowane w ramach programu wydatki roczne: W ramach omawianego programu pomocy przewiduje się wykorzystanie środków finansowych w wysokości do 2 000 000,00 EUR (dwa miliony) pochodzących z budżetu Comunità Montana Alta Val di Cecina.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2004 program pomocy stosuje się do małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi (o których mowa w załączniku I do traktatu), a maksymalne wydatki kwalifikowane nie mogą przekroczyć maksymalnej kwoty przewidzianej w art. 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1/2004 (rzeczywista kwota nieprzekraczająca 6 mln EUR)

Maksymalna intensywność pomocy: Zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1/2004 i art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1257/99 wielkość pomocy brutto nie może być wyższa niż 40 % kosztów kwalifikowanych. Wsparciem nie będą objęte inwestycje w handlu detalicznym i inwestycje w zakresie wprowadzania do obrotu lub przetwórstwa produktów pochodzących z państw trzecich.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1257/99 inwestycje powinny odpowiadać kryteriom selekcji ustalającym priorytety i wskazującym, jakie rodzaje inwestycji nie są uprawnione do wsparcia

Data realizacji: Program pomocy wejdzie w życie w trzydziestym dniu od daty jego opublikowania w Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) i najwcześniej po upływie dziesięciu dni roboczych od daty wysłania niniejszego dokumentu, zgodnie z przepisami art. 19 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) 1/2004

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Korzystanie z programu pomocy będzie możliwe do wyczerpania środków (2 000 000 EUR) i wyłącznie w okresie obowiązywania rozporządzenia (WE) nr 1/2004

Cel pomocy: Celem pomocy jest zwiększenie konkurencyjności i wartości dodanej produktów rolnych poprzez wspieranie udoskonalania i usprawniania warunków przetwórstwa i obrotu oraz poprzez wzmacnianie sektora rolno-spożywczego w Alta Val di Cecina.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przyznanie pomocy przeznaczonej na ukierunkowanie produkcji tak, aby w zależności od rozwoju rynków stymulowała ona tworzenie nowych produktów i nowych rynków zbytu dla produkcji rolnej, a także na udoskonalanie i wprowadzanie innowacji w procesach przetwórstwa i stosowanych technologiach oraz kontrolowanie jakości produktów, warunków sanitarnych i warunków bezpieczeństwa w miejscach pracy oraz ochrony środowiska naturalnego

Kwalifikujące się wydatki: Wydatki kwalifikujące się do pomocy obejmują wydatki przewidziane w art. 7 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1/2004.

Wydatki kwalifikujące się do pomocy obejmują przede wszystkim:

a) budowę, pozyskanie lub ulepszanie nieruchomości;

b) zakup lub zakup w formie leasingu nowych maszyn i sprzętu, włączając oprogramowanie komputerowe, do wartości rynkowej majątku; ewentualne inne koszty związane z umową leasingu (podatek, marża leasingodawcy, koszty refinansowania odsetek, koszty ogólne, koszty ubezpieczenia itd.) nie są wydatkami kwalifikującymi się do pomocy;

c) koszty ogólne, takie jak honoraria dla architektów, inżynierów i za konsultacje, studia wykonalności, uzyskanie patentów i pozwoleń, do 12 % wydatków określonych w lit. a) i b).

Zakup sprzętu używanego nie kwalifikuje się do pomocy, chyba że spełnia warunki określone w art. 7 ust. 3 akapit trzeci lit. a)-d) rozporządzenia (WE) nr 1/2004

Sektory gospodarki: Program pomocy ma zastosowanie do produkcji, przetwórstwa i/lub obrotu produktami rolnymi określonymi w art. 2 rozporządzenia (WE) 1/2004 (produkty wymienione w załączniku I do traktatu, z wyjątkiem produktów rybołówstwa i akwakultury). We wszystkich przypadkach do pomocy nie kwalifikują się wydatki na inwestycje powodujące podwyższenie możliwości produkcyjnych w sektorach, w odniesieniu do których określone zostały ograniczenia w ramach wspólnej organizacji rynku ze względu na brak gwarancji w zakresie rynku zbytu

Zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1/2004 i art. 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1257/99 wsparcie jest przyznane osobom odpowiedzialnym za finansowanie inwestycji w przedsiębiorstwach, które wykazują opłacalność i przestrzegają minimalnych norm w zakresie środowiska naturalnego, higieny i dobrostanu zwierząt. Oceny zgodności z wymienionymi kryteriami dokonuje się na szczeblu przedsiębiorstwa przez podmiot publiczny lub niezależną od beneficjenta stronę trzecią, która posiada kompetencje do wykonania takiej oceny.

Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1257/99 inwestycje muszą służyć poprawie sytuacji w odpowiednim sektorze podstawowej produkcji rolnej. Muszą też gwarantować producentom takich podstawowych produktów odpowiedni udział w wynikających z niej korzyściach gospodarczych. Należy również wykazać wystarczające dowody potwierdzające, że można (lub będzie można w przyszłości) znaleźć normalny rynek zbytu dla tych produktów

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Comunità Montana Alta Val di Cecina - zona F -, via Roncalli 38, I-56045 Pomarance (PI)

Telefono (39-5) 886 20 03, Fax (39-5) 886 27 00

e-mail: cinotti@cm-valdicecina.pisa.it

Strona internetowa:: www.cm-valdicecina.pisa.it

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.