Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.378.9

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 listopada 2019 r.

Zawiadomienie wyjaśniające zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych (poli)alkoholi winylowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

(2019/C 378/08)

(Dz.U.UE C z dnia 7 listopada 2019 r.)

W dniu 30 lipca 2019 r. Komisja opublikowała zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego niektórych (poli)alkoholi winylowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej 1  ("zawiadomienie z dnia 30 lipca 2019 r.").

W zawiadomieniu tym produkt objęty dochodzeniem opisuje się w następujący sposób:

"Produktem objętym niniejszym dochodzeniem są niektóre PVA w postaci żywic homopolimerowych o lepkości (mierzonej w roztworze 4 %) wynoszącej co najmniej 3 mPas, ale nie większej niż 61 mPas, i o stopniu hydrolizy co najmniej 80,0 mol%, ale nieprzekraczającym 99,9 mol% ("produkt objęty dochodzeniem")".

Dochodzenie wykazało, że ten opis produktu, w szczególności w odniesieniu do metody pomiaru lepkości i stopnia hydrolizy, nie był wystarczająco precyzyjny i mógł prowadzić do błędnej interpretacji lub błędnej klasyfikacji przez krajowe organy celne. Ponadto podmioty gospodarcze mogły błędnie interpretować ten opis i na tej podstawie mogły podjąć decyzję o niewystępowaniu w charakterze zainteresowanych stron. W związku z tym definicja produktu zawarta w zawiadomieniu o wszczęciu wymaga dodatkowego wyjaśnienia, w jaki sposób i w jakich warunkach dokonuje się pomiaru lepkości i stopnia hydrolizy, w szczególności doprecyzowania, ze lepkość i stopień hydrolizy są mierzone zgodnie z metodą ISO 15023-2.

Dodatkowe informacje na ten temat zostały również uwzględnione w notatce dołączonej do dokumentacji do wglądu dla zainteresowanych stron.

Z tego względu Komisja niniejszym wyjaśnia definicję produktu objętego dochodzeniem.

1. Doprecyzowanie dotyczące produktu objętego dochodzeniem

W sekcji 2 zawiadomienia z dnia 30 lipca 2019 r. produkt objęty dochodzeniem opisuje się w następujący sposób:

"Produktem objętym niniejszym dochodzeniem są niektóre PVA w postaci żywic homopolimerowych o lepkości (mierzonej w roztworze 4 %) wynoszącej co najmniej 3 mPas, ale nie większej niż 61 mPas, i o stopniu hydrolizy co najmniej 80,0 mol%, ale nieprzekraczającym 99,9 mol% ("produkt objęty dochodzeniem")".

Jak wyjaśniono powyżej, dochodzenie wykazało, że definicja ta nie jest wystarczająco szczegółowa.

Z tego względu Komisja uważa za stosowne wyjaśnić, że produktem objętym niniejszym dochodzeniem jest:

"poli(alkohol winylowy), nawet zawierający niezhydrolizowane grupy octanowe, w postaci żywic homopolimerowych o lepkości (mierzonej w 4 % roztworze wodnym w temperaturze 20 °C) wynoszącej co najmniej 3 mPas, ale nie większej niż 61 mPas, i o stopniu hydrolizy co najmniej 80,0 mol%, ale nieprzekraczającym 99,9 mol%; przy czym zarówno lepkość jak i stopień hydrolizy mierzone są zgodnie z metodą ISO 15023-2".

Poniżej podano do celów informacyjnych kody CN i TARIC obejmujące produkt objęty dochodzeniem.

W celu uniknięcia wątpliwości Komisja zauważa, że doprecyzowanie to nie ma istotnego wpływu na analizę Komisji dotyczącą zarzutów dumpingu oraz szkody, która to analiza w pełni uwzględnia zakres dochodzenia.

2. Kody CN i TARIC

W celu uniknięcia dalszych nieporozumień Komisja wyjaśnia również kody CN i TARIC podane wyłącznie do celów informacyjnych w sekcji 3 akapit pierwszy zawiadomienia z dnia 30 lipca 2019 r. Kody odnoszące się do produktu objętego dochodzeniem to: kod CN ex 3905 30 00 (kod TARIC 3905 30 00 91).

Podobnie jak wcześniej kody CN i TARIC podane są wyłącznie w celach informacyjnych.

3. Procedura

Zainteresowane strony, które uważają, że niniejsze doprecyzowanie ma wpływ na ich sytuację lub które mogły się nie zgłosić, ponieważ uznały, że niniejsze postępowanie ich nie dotyczy, są proszone o skontaktowanie się z Komisją w terminie 7 dni od daty niniejszego zawiadomienia w celu przedstawienia dalszych uwag lub zgłoszenia się oraz, jeśli tego chcą, zwrócenia się z prośbą o przesłanie kwestionariusza.

Mogą to zrobić za pośrednictwem jednego z następujących adresów poczty elektronicznej:

TRADE-AD654-PVA-INJURY@ec.europa.eu

TRADE-AD654-PVA-DUMPING@ec.europa.eu

Wszelkie uwagi i oświadczenia otrzymane w odpowiedzi na niniejsze zawiadomienie oraz wszelkie dalsze informacje w tym zakresie zostaną zamieszczone w notatce dołączonej do akt do wglądu dla zainteresowanych stron.

1 Dz.U. C 256 z 30.7.2019, s. 4.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.