Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.228.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 września 2006 r.

Zawiadomienie w sprawie zbliżającego się upływu terminu obowiązywania niektórych środków antydumpingowych i wyrównawczych

(2006/C 228/02)

(Dz.U.UE C z dnia 22 września 2006 r.)

1. Zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r.(1) w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej oraz art. 18 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr. 2026/97 z dnia 6 października 1997 r.(2) w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej Komisja zawiadamia, iż o ile nie zostanie wszczęty przegląd zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą, wymienione poniżej środki antydumpingowe i wyrównawcze wygasną w dniu podanym w poniższej tabeli.

2. Procedura

Producenci ze Wspólnoty mogą złożyć pisemny wniosek o przeprowadzenie przeglądu. Wniosek ten musi zawierać dostateczne dowody na to, iż wygaśnięcie środków może spowodować kontynuację lub wznowienie praktyk dumpingowych/subsydiowanie oraz szkody.

Jeżeli Komisja postanowi dokonać przeglądu danych środków, importerzy, eksporterzy, przedstawiciele kraju wywozu oraz producenci wspólnotowi będą mieli możliwość rozwinięcia, odrzucenia lub zgłoszenia uwag do kwestii zawartych we wniosku o przeprowadzenie przeglądu.

3. Termin

Producenci ze Wspólnoty mogą przedłożyć pisemny wniosek o przeprowadzenie przeglądu na podstawie określonej powyżej procedury tak, by dotarł on do Dyrekcji Generalnej ds. Handlu (Wydział B-1) J-79 5/16, B-1049 Komisji Europejskiej w Brukseli(3) w jakimkolwiek terminie od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia, lecz nie poźniej niż trzy miesiące przed datą podaną w poniższej tabeli.

4. Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. oraz art. 18 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2026/97 z dnia 6 października 1997 r.

ProduktKraj(-e) pochodzenia lub wywozuŚrodkiPodstawa prawnaData wygaśnięcia
Mechanizmy kołowe do segregatorówIndonezjaCło antydumpingoweRozporządzenie Rady (WE) nr 976/2002 (Dz.U. L 150 z 8.6.2002, str. 1)8.6.2007
Mechanizmy kołowe do segregatorówIndonezjaCło wyrównawczeRozporządzenie Rady (WE) nr 977/2002 (Dz.U. L 150 z 8.6.2002, str. 17)8.6.2007

______

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17).

(2) Dz.U. L 288 z 21.10.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12).

(3) Faks: (32-2) 295 65 05.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.