Zawiadomienie skierowane do podmiotów gospodarczych - Reguły przyznawania pozwoleń na przywóz do Wspólnoty wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych pochodzących z Chin - Zmiany warunków obowiązujące od 1 stycznia 2009 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.316.17

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 grudnia 2008 r.

Zawiadomienie skierowane do podmiotów gospodarczych - Reguły przyznawania pozwoleń na przywóz do Wspólnoty wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych pochodzących z Chin - Zmiany warunków obowiązujące od 1 stycznia 2009 r.

(2008/C 316/06)

(Dz.U.UE C z dnia 11 grudnia 2008 r.)

W drodze niniejszego zawiadomienia udziela się wspólnotowym podmiotom gospodarczym informacji na temat następujących praktycznych kwestii dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych pochodzących z Chin począwszy od 1 stycznia 2009 r.

W dniu 31 grudnia 2008 r. wygaśnie obowiązujący system podwójnej kontroli przywozu dla kategorii produktów pochodzących z Chin wymienionych w załączniku V do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich(1).

Poczynając od dnia 1 stycznia 2009 r., wprowadzanie do swobodnego obrotu wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych pochodzących z Chin nie będzie wymagało żadnego pozwolenia na przywóz ani innego dokumentu nadzoru, niezależnie od daty wysyłki.

______

(1) Dz.U. L 275 z 8.11.1993, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.