Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.108.8

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 kwietnia 2010 r.

Zawiadomienie skierowane do następujących grup i podmiotów: Hofstadgroep oraz Komunistyczna Partia Filipin i jej zbrojne ramię: Nowa Armia Ludowa, wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 2 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (zob. załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 1285/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r.)

(2010/C 108/07)

(Dz.U.UE C z dnia 28 kwietnia 2010 r.)

Przedstawione niżej informacje podaje się do wiadomości następujących grup i podmiotów: Hofstadgroep oraz Komunistyczna Partia Filipin i jej zbrojne ramię: Nowa Armia Ludowa, wymienionych w rozporządzeniu Rady (UE) nr 1285/2009(1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. przewiduje, że wszystkie należące do wymienionych grup i podmiotów fundusze(2), inne aktywa finansowe i zasoby gospodarcze zostaną zamrożone oraz że osobom, grupom i podmiotom tym nie będą udostępniane - bezpośrednio ani pośrednio - żadne fundusze, inne aktywa finansowe ani zasoby gospodarcze.

Rada uzyskała nowe informacje, mające znaczenie przy sporządzaniu wykazu powyższych grup i podmiotów. Po przeanalizowaniu tych informacji Rada odpowiednio zmieniła tekst uzasadnień.

Zainteresowane grupy i podmioty mogą zwrócić się do Rady o aktualne uzasadnienie decyzji w sprawie utrzymania ich we wspomnianym wykazie; wniosek mogą skierować na adres:

Rada Unii Europejskiej

(do wiadomości: CP 931 designations)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Wniosek należy przedłożyć w terminie dwóch tygodni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia.

Zainteresowane grupy i podmioty mogą w dowolnym terminie zwrócić się do Rady, przedstawiając dokumenty uzupełniające, o ponowne rozważenie decyzji w sprawie umieszczenia i utrzymania ich w wykazie; wniosek mogą skierować na podany wyżej adres. Wnioski takie będą rozpatrywane po ich wpłynięciu.

Przy tej okazji zwraca się uwagę zainteresowanych grup i podmiotów na fakt, że Rada regularnie przeprowadza przegląd wykazu zgodnie z art. 1 ust. 6 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB(3). Aby mogła rozpatrzyć wnioski podczas kolejnego przeglądu, należy je złożyć w terminie dwóch tygodni od daty pisma powiadamiającego.

Zwraca się uwagę zainteresowanych grup i podmiotów na możliwość wystąpienia do właściwych organów odpowiedniego(-ich) państwa(państw) członkowskiego(-ich) - wymienionych w załączniku do przedmiotowego rozporządzenia - o upoważnienie do użycia zamrożonych funduszy w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności zgodnie z art. 5 ust. 2 tego rozporządzenia. Aktualny wykaz właściwych organów jest dostępny na stronie internetowej pod następującym adresem: http://ec. europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm

______

(1) Dz.U. L 346 z 23.12.2009, s. 39.

(2) Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 70.

(3) Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 93.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.