Zawiadomienie opublikowane na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie: COMP/B-1/39.388 - Niemiecki rynek hurtowy energii elektrycznej oraz COMP/B-1/39.389 - Niemiecki rynek bilansujący energii elektrycznej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.146.34

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 czerwca 2008 r.

Zawiadomienie opublikowane na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie: COMP/B 1/39.388 - Niemiecki rynek hurtowy energii elektrycznej oraz COMP/B-1/39.389 - Niemiecki rynek bilansujący energii elektrycznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 146/09)

(Dz.U.UE C z dnia 12 czerwca 2008 r.)

1. WPROWADZENIE

1. Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (1), Komisja może zdecydować - w przypadkach, w których zamierza przyjąć decyzję nakazującą zaprzestania naruszenia i gdy zainteresowane strony zaproponują zobowiązania uwzględniające zastrzeżenia wyrażone przez Komisję we wstępnej fazie rozpatrywania sprawy - o uczynieniu takich zobowiązań wiążącymi dla przedsiębiorstw. Decyzja taka może zostać przyjęta na czas określony i oznacza, że nie ma już dalszych podstaw do podejmowania działań przez Komisję. Zgodnie z art. 27 ust. 4 cytowanego rozporządzenia Komisja publikuje zwięzłe streszczenie sprawy i zasadniczą treść zobowiązań. Zainteresowane strony mogą przedłożyć swoje uwagi w terminie wyznaczonym przez Komisję.

2. STRESZCZENIE SPRAWY

2. Dnia 7 maja 2008 r. Komisja przyjęła ocenę wstępną w sprawie rzekomych naruszeń, jakich dopuściło się przedsiębiorstwo E.ON AG, Düsseldorf oraz jego spółki zależne ("E.ON") na hurtowym i bilansującym rynku energii elektrycznej w Niemczech. Niniejszy dokument stanowi wstępną ocenę w rozumieniu art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003.

3. Według oceny wstępnej E.ON oraz przedsiębiorstwa RWE i Vattenfall wspólnie zajmują pozycję dominującą na niemieckim rynku hurtowym energii elektrycznej. W dokumencie tym wyrażono zastrzeżenie, że E.ON prawdopodobnie nadużył swojej pozycji dominującej w rozumieniu art. 82 Traktatu WE, redukując moc dyspozycyjną (celowo nie oferując energii z niektórych czynnych i rentownych zakładów) aby podnieść ceny elektryczności ze szkodą dla konsumentów oraz zniechęcając strony trzecie do inwestowania w wytwarzanie energii elektrycznej.

4. Według oceny wstępnej przedsiębiorstwo E.ON zajmuje pozycję dominującą na rynku wtórnej energii bilansującej na obszarze objętym siecią E.ON, na której operator systemu przesyłowego jest jedynym nabywcą. W ocenie wstępnej wyrażono zastrzeżenie, że koncern E.ON prawdopodobnie nadużył swojej pozycji dominującej na obszarze objętym swoją siecią podnosząc swoje własne koszty, aby wspierać swoją spółkę zależną, jednocześnie przerzucając wyższe koszty na konsumentów oraz uniemożliwiając producentom energii z innych państw członkowskich sprzedawanie energii bilansującej na rynkach bilansujących E.ON.

3. ZASADNICZA TREŚĆ ZAPROPONOWANYCH ZOBOWIĄZAŃ

5. Strony postępowania nie zgadzają się ze wstępną oceną Komisji. Niemniej jednak, zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1/2003, strony zaproponowały zobowiązania, które mogą podjąć, aby uwzględnić zastrzeżenia Komisji dotyczące konkurencji. Główne elementy zobowiązań są następujące:

6. E.ON wyzbędzie się następujących mocy produkcyjnych w Niemczech:

– E.ON wyzbędzie się wszystkich swoich udziałów w elektrowniach przepływowych ÖKB/Inn (182,5 MW), Weser (42 MW), Inn (Nußdorf, Egglfing, Ering; łącznie 102,2 MW) oraz Jansen (Trausnitz, Tanzmühle; łącznie 5,1 MW),

– E.ON udzieli prawa ciągnienia w następujących elektrowniach jądrowych do końca ich okresu eksploatacji (łącznie z możliwymi przedłużeniami): Gundremmingen B, C (643 MW), Krümmel (673MW)iUnterweser(184MW),

– E.ON wyzbędzie się wszystkich swoich udziałów w elektrowni węgla brunatnego Lippendorf (445,5 MW),

– E.ON udzieli prawa ciągnienia na 159 MW w elektrowni węgla brunatnego Buschhaus do końca okresu jej eksploatacji (wraz z odpowiednim prawem do udziału w każdej nowej budowie),

– E.ON wyzbędzie się wszystkich swoich udziałów w następujących elektrowniach węgla kamiennego: Rostock (256 MW), Zolling (449 MW), Farge (350 MW), Mehrum (345 MW) oraz Veltheim 2/3 (265,3 MW) i Bexbach (79,3 MW),

– E.ON wyzbędzie się wszystkich swoich udziałów w elektrowniach gazowych Robert Frank (491 MW),

– E.ON wyzbędzie się wszystkich swoich udziałów w elektrowniach szczytowo-pompowych Erzhausen (220 MW) oraz Jansen (Kainzmühlsperre, Reisachhochspeicher; łącznie 127 MW).

7. Ponadto E.ON wyzbędzie się swojego systemu przesyłowego obejmującego sieć przesyłową 380/220 kV, jak również działalności związanej z eksploatacją systemu przesyłowego na obszarze kontroli E.ON oraz innymi usługami w tej dziedzinie.

8. Pełna wersja wszystkich zobowiązań została opublikowana w języku angielskim na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

4. WEZWANIE DO ZGŁASZANIA UWAG

9. Komisja zamierza, po zbadaniu rynku, przyjąć decyzję zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 ogłaszającą jako wiążące zobowiązania streszczone powyżej i opublikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji.

10. Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 Komisja wzywa zainteresowane strony trzecie do zgłaszania uwag na temat zaproponowanych zobowiązań. Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Zainteresowane strony trzecie są również proszone o przedłożenie nieopatrznej klauzulą poufności wersji swoich uwag, z której usunięto tajemnice handlowe oraz pozostałe informacje poufne, oraz zastąpiono je nieopatrzonym klauzulą poufności streszczeniem lub słowami "tajemnica handlowa" lub "poufne". Uzasadnione wnioski o poufne traktowanie informacji zostaną uwzględnione.

11. Uwagi z dopiskiem zawierającym numer referencyjny - COMP/B-1/39.388 - Niemiecki rynek hurtowy energii elektrycznej oraz COMP/B-1/39.389 - Niemiecki rynek bilansujący energii elektrycznej - można przesyłać do Komisji pocztą elektroniczną (na adres: COMP-GREFFE-ANTI-TRUST@ec.europa.eu), faksem (nr faksu: (32-2) 295 01 28) lub listownie na poniższy adres Kancelarii ds. przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję i nadużywania pozycji dominującej w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji w Brukseli:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 1 z 4.1.2003, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.