Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków wyrównawczych.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.116.10

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 kwietnia 2011 r.

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków wyrównawczych

(2011/C 116/05)

(Dz.U.UE C z dnia 14 kwietnia 2011 r.)

1. Zgodnie z art. 18 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej(1) Komisja Europejska zawiadamia, iż o ile nie zostanie wszczęty przegląd zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą, wymienione poniżej środki wyrównawcze wygasną w terminie podanym w poniższej tabeli.

2. Procedura

Producenci unijni mogą złożyć pisemny wniosek o dokonanie przeglądu. Wniosek ten musi zawierać dostateczne dowody na to, iż wygaśnięcie środków prawdopodobnie doprowadziłoby do kontynuacji lub ponownego wystąpienia subsydiowania i szkody.

Jeżeli Komisja postanowi dokonać przeglądu danych środków, importerzy, eksporterzy, przedstawiciele państwa wywozu oraz producenci unijni będą mieli możliwość odparcia zarzutów oraz rozszerzenia i skomentowania kwestii wyszczególnionych we wniosku o wszczęcie tego przeglądu.

3. Termin

Producenci unijni mogą przedłożyć pisemny wniosek o dokonanie przeglądu na podstawie określonej powyżej procedury, tak by dotarł on na adres: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 4/92, 1049 Brussels, Belgium(2) w dowolnym terminie od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia, lecz nie później niż trzy miesiące przed datą podaną w poniższej tabeli.

4. Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane zgodnie z art. 18 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 597/2009.

ProduktPaństwa pochodzenia lub wywozuŚrodkiPodstawa prawnaData wygaśnięcia
Politereftalan etylenu (PET)IndieCłowyrównawczeRozporządzenie Rady (WE) nr 193/2007 (Dz.U. L 59 z 27.2.2007, s. 34)28.2.2012

______

(1) Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93.

(2) Faks +32 22956505.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.