Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.188.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 czerwca 2017 r.

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antysubsydyjnych

(2017/C 188/12)

(Dz.U.UE C z dnia 14 czerwca 2017 r.)

1. Zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej 1  Komisja zawiadamia, iż o ile nie zostanie wszczęty przegląd zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą, wymienione poniżej środki wyrównawcze wygasną w terminie podanym w poniższej tabeli.
2. Procedura

Producenci unijni mogą złożyć pisemny wniosek o dokonanie przeglądu. Wniosek ten musi zawierać wystarczające dowody na to, że wygaśnięcie środków prawdopodobnie doprowadziłoby do kontynuacji lub ponownego wystąpienia subsydiowania i szkody. Jeżeli Komisja postanowi dokonać przeglądu odnośnych środków, importerzy, eksporterzy, przedstawiciele państwa wywozu oraz producenci unijni będą mieli możliwość rozwinięcia, odparcia lub skomentowania argumentów przedstawionych we wniosku o wszczęcie tego przeglądu.

3. Termin

Producenci unijni mogą przedłożyć pisemny wniosek o dokonanie przeglądu na podstawie określonej powyżej procedury, na adres: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË 2 , w dowolnym terminie od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia, lecz nie później niż trzy miesiące przed datą podaną w poniższej tabeli.

4. Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1037.
ProduktPaństwo(-a) pochodzenia lub wywozuŚrodkiPodstawa prawnaData wygaśnięcia (1)
Powlekane organicznie produkty ze staliChińska Republika LudowaCło antysubsydyjneRozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 215/2013 nakładające cło wyrównawcze na przywóz niektórych wyrobów ze stali powlekanej organicznie, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 73 z 15.3.2013, s. 16).16.3.2018 r.
(1) Środek wygasa o północy w dniu podanym w niniejszej kolumnie.
1 Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 55.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.