Zawiadomienie o zakresie produktu w postępowaniu antydumpingowym dotyczącym przywozu kwasu trichloroizocyjanurowego (TCCA) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.283.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 listopada 2004 r.

Zawiadomienie o zakresie produktu w postępowaniu antydumpingowym dotyczącym przywozu kwasu trichloroizocyjanurowego (TCCA) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

(2004/C 283/03)

(Dz.U.UE C z dnia 20 listopada 2004 r.)

Dnia 10 lipca 2004 r. Komisja opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu kwasu trichloroizocyjanurowego (TCCA) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej(1) ("omawiany produkt").

1.
Wyjaśnienie dotyczące zakresu produktu

Skarżący (Europejska Rada Przemysłu Chemicznego) poinformował, że formularze wysłane przez służby Komisji do zainteresowanych stron nie obejmują całości omawianego produktu opisanego w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. W związku z tym Komisja uważa za rozsądne przypomnienie, że zakres produktu w omawianym postępowaniu obejmuje, jak jest to określone w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, zarówno kwas trichloroizocyjanurowy (znany także pod międzynarodową niezastrzeżoną prawnie nazwą "symclosene"), jak i jego preparaty, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, zwykle zgłaszane pod kodami CN ex 2933 69 80 i ex 3808 40 20. Powyższe kody CN podano wyłącznie w celach informacyjnych.

2.
Procedura

Biorąc pod uwagę powyższe i fakt, że kwestionariusze wysłane przez służby Komisji do zainteresowanych stron w lipcu 2004 r. objęły tylko pewną część omawianego produktu opisanego w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, w celu zapewnienia kompletnych informacji, które Komisja uważa za niezbędne do niniejszego postępowania, Komisja wyśle nowe kwestionariusze do przemysłu wspólnotowego, wybranych eksporterów/producentów w Chińskiej Republice Ludowej, do stowarzyszeń eksporterów/producentów, do importerów, do stowarzyszeń importerów wymienionych w omawianej skardze oraz do władz kraju wywozu, którego dotyczy postępowanie.

W świetle powyższego i w celu uniknięcia wątpliwości wszystkie zainteresowane strony powinny niezwłocznie skontaktować się z Komisją faksem, nie później niż w terminie ustalonym w pkt 4 lit. a) poniżej, w celu sprawdzenia, czy znajdują się one na liście w skardze i, jeśli jest to konieczne, w celu złożenia wniosku o otrzymanie kwestionariusza w terminie ustalonym w pkt 4 lit. b) poniżej, obowiązującym wszystkie zainteresowane strony.

Gromadzenie informacji i przeprowadzanie przesłuchań

Wszystkie zainteresowane strony niniejszym wzywa się ponownie do przedstawienia opinii, informacji innych niż odpowiedzi udzielone na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz dostarczenia potwierdzających dowodów. Wymienione informacje i potwierdzające dowody muszą wpłynąć do Komisji w terminie ustalonym w pkt 4 lit. b) poniżej.

Ponadto Komisja może wysłuchać zainteresowane strony, pod warunkiem że złożyły wniosek wskazujący, iż istnieją szczególne powody, dla których powinny one być wysłuchane. Wniosek ten musi zostać złożony w terminie ustalonym w pkt 4 lit. c) poniżej.

3.
Procedura oceny interesu Wspólnoty

Procedura oceny interesu Wspólnoty w omawianym postępowaniu jest określona w pkt 5.2 zawiadomienia o wszczęciu postępowania, które zostało opublikowane dnia 10 lipca 2004 r. Procedura pozostaje bez zmian, z wyjątkiem faktu, że strony mogą zgłosić się i dostarczyć Komisji informacje w nowym terminie ustalonym w pkt 4 lit. b) poniżej. Strony, które postąpiły zgodnie z poprzednim zdaniem, mogą wystąpić z wnioskiem o przesłuchanie, wskazując szczególne powody, dla których powinny być wysłuchane, w terminie ustalonym w pkt 4 lit. c) poniżej. Należy zauważyć, iż każda informacja przedstawiona zgodnie z art. 21 rozporządzenia (WE) nr 384/69(2) ("rozporządzenie podstawowe") zostanie uwzględniona wyłącznie, jeżeli będzie poparta materiałem dowodowym w momencie jej przedstawiania.

4.
Terminy

a) Termin zwracania się o kwestionariusz przez strony

Wszystkie zainteresowane strony powinny zwrócić się z prośbą o przesłanie kwestionariusza w jak najszybszym terminie, lecz nie później niż 15 dni po opublikowaniu niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

b) Termin zgłaszania się, składania odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz przedkładania innych informacji przez strony

Wszystkie zainteresowane strony, jeżeli ich wnioski mają być uwzględnione podczas dochodzenia, muszą zgłosić się do Komisji, przedstawić swoje opinie i przedłożyć odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu lub przedstawić wszystkie inne informacje w terminie 40 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż skorzystanie z większości proceduralnych praw ustanowionych w podstawowym rozporządzeniu jest uwarunkowane zgłoszeniem się przez stronę w wyżej wymienionym terminie.

c) Przesłuchania

Wszystkie zainteresowane strony mogą składać wnioski o przesłuchanie przez Komisję w takim samym terminie 40 dni, o ile nie wskazano inaczej.

5.
Wnioski pisemne, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i korespondencja

Wszystkie wnioski i prośby przedłożone przez zainteresowane strony muszą być dokonane na piśmie (nie w formie elektronicznej, chyba że ustalono inaczej) oraz muszą wskazywać nazwę, adres, adres e-mail, numery telefonu i faksu i/lub teleksu zainteresowanej strony. Wszystkie wnioski pisemne, włącznie z informacjami wymaganymi w niniejszym zawiadomieniu, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i korespondencja dostarczone przez zainteresowane strony na zasadzie poufności są oznakowane jako "Poufne"(3) oraz, zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, towarzyszy im wersja bez klauzuli poufności, która jest oznakowana "Do wglądu zainteresowanych stron".

Adres Komisji do celów korespondencji:

Komisja Europejska

Dyrekcja Generalna ds. Handlu

Dyrekcja B

Biuro: J-79 5/16

B-1049 Bruksela

Fax (32-2) 295 65 05

Teleks COMEU B 21877.

6.
Brak współpracy

Przypomina się, że w przypadkach, w których zainteresowana strona odmawia dostępu do informacji lub w inny sposób nie dostarcza niezbędnych informacji w odpowiednim czasie albo znacznie utrudnia dochodzenie, ustalenia tymczasowe lub końcowe, potwierdzające lub przeczące, mogą być dokonane zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego na podstawie dostępnych faktów.

W przypadku ustalenia, iż zainteresowana strona dostarczyła nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, informacje te nie są brane pod uwagę i można wykorzystać dostępne fakty. Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo i z tego powodu ustalenia opierają się na dostępnych faktach zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, wynik może być dla wymienionej strony mniej korzystny niż w przypadku jej współpracy.

7.
Harmonogram dochodzenia

Dochodzenie zostanie zamknięte, zgodnie z art. 6 ust. 9 rozporządzenia podstawowego, w ciągu 15 miesięcy od daty opublikowania (tj. 10 lipca 2004 r.) zawiadomienia o wszczęciu postępowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia podstawowego tymczasowe środki mogą zostać nałożone nie później niż 9 miesięcy od daty opublikowania zawiadomienia o wszczęciu postępowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

______

(1) Dz.U. C 178 z 10.7.2004, str. 2.

(2) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12).

(3) Oznacza to, że dokument przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Jest on chroniony zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43). Jest to dokument poufny zgodnie z art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 (Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1) i art. 6 Porozumienia WTO w sprawie wykonywania art. VI GATT 1994 (Porozumienie antydumpingowe).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.