Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu waniliny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3241

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 maja 2024 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu waniliny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej
(C/2024/3241)

Komisja Europejska ("Komisja") otrzymała skargę złożoną zgodnie z art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej 1  ("rozporządzenie podstawowe"), zawierającą zarzut istnienia dumpingu w przywozie waniliny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, który powoduje szkodę 2  dla przemysłu Unii.

1. Skarga

Skarga została złożona w dniu 9 kwietnia 2024 r. przez Syensqo ("skarżący"), największego unijnego producenta waniliny. Skarga została złożona przez przemysł Unii zajmujący się produkcją waniliny w rozumieniu art. 5 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

Jawna wersja skargi i analiza, w jakim stopniu producenci unijni popierają skargę, są dołączone do akt do wglądu dla zainteresowanych stron. Sekcja 5.6 niniejszego zawiadomienia zawiera informacje o dostępie do akt dla zainteresowanych stron.

2. Produkt objęty dochodzeniem

Niniejsze dochodzenie dotyczy waniliny o wzorze cząsteczkowym C8H8O3 lub C9H10°3 i o poziomie czystości wyższym niż 95 % wartości procentowej masy ("produkt objęty dochodzeniem"). Produkt objęty dochodzeniem obejmuje wanilinę syntetyczną, wanilinę naturalną 3 , wanilinę syntetyczną pochodzenia biologicznego (biowanilinę) oraz etylowanilinę. Numer w rejestrze Chemical Abstracts Service (numer CAS) przypisany wanilinie syntetycznej, wanilinie naturalnej i wanilinie syntetycznej pochodzenia biologicznego (biowaniliny) wynosi 121-33-5. Etylowanilinie przypisano numer CAS 121-32-4.

Produkt objęty dochodzeniem nie obejmuje mieszanin różnych aromatycznych substancji chemicznych zawierających wanilinę o wartości procentowej masy poniżej 95 %.

Wszystkie zainteresowane strony chcące przedłożyć informacje na temat zakresu produktu muszą to uczynić w terminie 10 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia 4 .

3. Zarzut dumpingu

Produktem, którego dotyczy zarzut dumpingu, jest produkt objęty dochodzeniem, pochodzący z Chińskiej Republiki Ludowej ("państwo, którego dotyczy postępowanie"), obecnie objęty kodami CN ex 2912 41 00 w przypadku waniliny syntetycznej, waniliny naturalnej i waniliny syntetycznej pochodzenia biologicznego oraz ex 2912 42 00 w przypadku etylowa- niliny (kody TARIC 2912410010 i 2912420010). Kody CN i kody TARIC podano jedynie w celach informacyjnych i bez uszczerbku dla późniejszej zmiany klasyfikacji taryfowej. Zakres niniejszego dochodzenia podlega definicji produktu objętego dochodzeniem zawartej w sekcji 2.

Skarżący twierdził, że niewłaściwe jest stosowanie cen i kosztów krajowych w państwie, którego dotyczy postępowanie, z uwagi na istnienie znaczących zakłóceń w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) rozporządzenia podstawowego.

Na potwierdzenie zarzutów dotyczących znaczących zakłóceń skarżący oparł się na informacjach zawartych w dokumencie roboczym służb Komisji z dnia 20 grudnia 2017 r. na temat znaczących zakłóceń w gospodarce Chińskiej Republiki Ludowej do celów dochodzeń w sprawie ochrony handlu 5 . Skarżący twierdził w szczególności, że na produkcję i sprzedaż produktu objętego dochodzeniem zdają się wpływać zakłócenia, o których mowa m.in. w rozdziałach wspomnianego sprawozdania dotyczących gruntów, energii, kapitału, surowców i pracy, a także zakłócenia wpływające konkretnie na przemysł chemiczny. Skarżący powołał się także na zaktualizowane sprawozdanie krajowe z dnia 10 kwietnia 2024 r. 6  potwierdzające istnienie tych zakłóceń 7 .

Skarżący podkreślił ponadto strategiczne znaczenie, jakie nadano przemysłowi chemicznemu w 13. i 14. planie pięcioletnim Chin.

W konsekwencji, w świetle art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego, zarzut dotyczący występowania dumpingu opiera się na porównaniu wartości normalnej konstruowanej na podstawie kosztów produkcji i kosztów sprzedaży odzwierciedlających niezakłócone ceny lub wartości odniesienia z ceną eksportową (na poziomie ex-works) produktu objętego dochodzeniem, sprzedawanego na wywóz do Unii.

Marginesy dumpingu obliczone na podstawie tego porównania są znaczne w odniesieniu do państwa, którego dotyczy postępowanie.

W świetle dostępnych informacji Komisja uważa, że istnieją wystarczające dowody zgodnie z art. 5 ust. 9 rozporządzenia podstawowego wskazujące na to, że z powodu znaczących zakłóceń wpływających na ceny i koszty stosowanie krajowych cen i kosztów w państwie, którego dotyczy postępowanie, jest niewłaściwe, a tym samym uzasadniające wszczęcie dochodzenia na podstawie art. 2 ust. 6a rozporządzenia podstawowego.

4. Zarzut spowodowania szkody i związek przyczynowy

Skarżący przedstawił dowody na to, że przywóz produktu objętego dochodzeniem z państwa, którego dotyczy postępowanie, wzrósł w ujęciu bezwzględnym i pod kątem jego udziału w rynku.

Dowody przedstawione przez skarżącego wskazują, że ilość oraz ceny przywożonego produktu objętego dochodzeniem mają, oprócz innych skutków, negatywny wpływ na ilości sprzedawane przez przemysł Unii, jego poziom cen i jego udział w rynku, co wywiera znaczący niekorzystny wpływ na ogólne wyniki i sytuację finansową przemysłu Unii.

5. Procedura

Po poinformowaniu państw członkowskich i ustaleniu, że skarga została złożona przez przemysł Unii oraz że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie postępowania, Komisja niniejszym wszczyna dochodzenie na podstawie art. 5 rozporządzenia podstawowego.

W toku dochodzenia zostanie ustalone, czy produkt objęty dochodzeniem pochodzący z państwa, którego dotyczy postępowanie, jest sprzedawany po cenach dumpingowych i czy przywóz po cenach dumpingowych spowodował szkodę dla przemysłu Unii.

W przypadku ustalenia wspomnianych faktów w toku dochodzenia zostanie zbadane, czy wprowadzenie środków nie byłoby sprzeczne z interesem Unii zgodnie z art. 21 rozporządzenia podstawowego.

5.1. Okres objęty dochodzeniem i okres badany

Dochodzenie dotyczące dumpingu i powstałej szkody obejmie okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. ("okres objęty dochodzeniem"). Badanie tendencji mających znaczenie dla oceny szkody obejmie okres od 1 stycznia 2020 r. do końca okresu objętego dochodzeniem ("okres badany").

5.2. Uwagi na temat skargi i wszczęcia dochodzenia

Wszystkie zainteresowane strony chcące przekazać swoje uwagi dotyczące skargi (w tym dotyczące kwestii związanych ze szkodą i związkiem przyczynowym) lub wszelkich innych aspektów wszczęcia dochodzenia (w tym w jakim stopniu popierają skargę) mogą to uczynić w terminie 37 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia.

Wszelkie wnioski o posiedzenie wyjaśniające w sprawie wszczęcia dochodzenia muszą wpłynąć w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia.

5.3. Procedura dotycząca stwierdzenia istnienia dumpingu

Wzywa się producentów eksportujących 8  produktu objętego dochodzeniem z państwa, którego dotyczy postępowanie, do udziału w dochodzeniu Komisji.

5.3.1. Dochodzenie dotyczące producentów eksportujących

a) Kontrola wyrywkowa

Ze względu na potencjalnie dużą liczbę uczestniczących w postępowaniu producentów eksportujących z państwa, którego dotyczy postępowanie, oraz w celu zakończenia dochodzenia w terminie określonym prawem Komisja może objąć dochodzeniem tylko rozsądnie ograniczoną liczbę producentów eksportujących, wybierając próbę (proces ten zwany jest także "kontrolą wyrywkową"). Kontrola wyrywkowa zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy producenci eksportujący lub przedstawiciele działający w ich imieniu są proszeni o przekazanie Komisji informacji na temat ich przedsiębiorstw w terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia. Informacje te należy przekazać za pośrednictwem platformy TRON.tdi ("TRON") na następujący adres: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/AD708_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODU CER. Informacje dotyczące dostępu do platformy TRON można znaleźć w sekcjach 5.6 i 5.8 poniżej.

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne do doboru próby producentów eksportujących Komisja skontaktowała się też z władzami państwa, którego dotyczy postępowanie, a ponadto może skontaktować się z wszystkimi znanymi jej zrzeszeniami producentów eksportujących.

W przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej dobór próby producentów eksportujących może opierać się na kryterium największej reprezentatywnej wielkości wywozu do Unii, którą można właściwie zbadać w dostępnym czasie. Komisja powiadomi o przedsiębiorstwach wybranych do próby wszystkich znanych producentów eksportujących, władze państwa, którego dotyczy postępowanie, oraz zrzeszenia producentów eksportujących, w stosownych przypadkach za pośrednictwem władz państwa, którego dotyczy postępowanie.

Komisja, po otrzymaniu informacji niezbędnych do dokonania doboru próby producentów eksportujących, poinformuje zainteresowane strony o decyzji, czy zostały włączone do próby. Objęci próbą producenci eksportujący będą musieli przedłożyć wypełniony kwestionariusz w terminie 30 dni od daty powiadomienia o decyzji, czy zostali włączeni do próby, o ile nie wskazano inaczej.

Komisja doda notę o doborze próby do akt do wglądu dla zainteresowanych stron. Wszelkie uwagi na temat doboru próby muszą wpłynąć w terminie 3 dni od daty powiadomienia o decyzji o doborze próby.

Kopia kwestionariusza dla producentów eksportujących dostępna jest w aktach do wglądu dla zainteresowanych stron i na stronie DG ds. Handlu https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2729

Kwestionariusz zostanie także udostępniony wszystkim znanym zrzeszeniom producentów eksportujących oraz władzom tego państwa.

Bez uszczerbku dla możliwego zastosowania art. 18 rozporządzenia podstawowego producenci eksportujący, którzy zgodzili się na włączenie ich do próby, lecz nie zostali do niej wybrani, zostaną uznani za współpracujących ("nieobjęci próbą współpracujący producenci eksportujący"). Bez uszczerbku dla sekcji 5.3.1 lit. b) cła antydumpingowe, które mogą być zastosowane do przywozu pochodzącego od nieobjętych próbą współpracujących producentów eksportujących, nie przekroczą średniego ważonego marginesu dumpingu ustalonego dla producentów eksportujących objętych próbą 9 .

b) Indywidualny margines dumpingu dla producentów eksportujących niewłączonych do próby

Na podstawie art. 17 ust. 3 rozporządzenia podstawowego nieobjęci próbą współpracujący producenci eksportujący mogą wystąpić z wnioskiem o ustalenie przez Komisję ich indywidualnych marginesów dumpingu. Producenci eksportujący, którzy chcą wystąpić z wnioskiem o indywidualny margines dumpingu, muszą wypełnić i zwrócić należycie wypełniony kwestionariusz w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej. Kopia kwestionariusza dla producentów eksportujących dostępna jest w aktach do wglądu dla zainteresowanych stron i na stronie DG ds. Handlu https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2729. Komisja zbada, czy nieobjętym próbą współpracującym producentom eksportującym można przyznać indywidualną stawkę cła zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

Nieobjęci próbą współpracujący producenci eksportujący, którzy wnioskują o indywidualny margines dumpingu, powinni jednak mieć świadomość, że Komisja może mimo wszystko podjąć decyzję o nieustalaniu dla nich indywidualnego marginesu dumpingu, jeżeli, na przykład, liczba współpracujących producentów eksportujących, w tym tych objętych próbą, którzy mają być objęci dochodzeniem, będzie tak duża, że ustalenie takie byłoby nadmiernie uciążliwe i uniemożliwiałoby zakończenie dochodzenia na czas.

5.3.2. Dodatkowa procedura dotycząca państwa, którego dotyczy postępowanie, podlegającego znaczącym zakłóceniom

Z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w niniejszym zawiadomieniu wszystkie zainteresowane strony wzywa się do przedstawienia swoich opinii i informacji oraz do dostarczenia dowodów dotyczących stosowania art. 2 ust. 6a rozporządzenia podstawowego. O ile nie wskazano inaczej, informacje te i dowody je potwierdzające muszą wpłynąć do Komisji w terminie 37 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia.

W szczególności Komisja wzywa wszystkie zainteresowane strony do przedstawienia opinii na temat materiałów oraz kodów systemu zharmonizowanego (HS) podanych w skardze, do zaproponowania odpowiednich reprezentatywnych państw oraz do wskazania producentów produktu objętego dochodzeniem w tych państwach. Informacje te i dowody je potwierdzające muszą wpłynąć do Komisji w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. e) rozporządzenia podstawowego Komisja wkrótce po wszczęciu postępowania przedstawi stronom dochodzenia, za pośrednictwem notatki dołączonej do akt do wglądu dla zainteresowanych stron, informacje o odpowiednich źródłach, w tym, w stosownych przypadkach, o wyborze odpowiedniego reprezentatywnego państwa trzeciego, które Komisja zamierza wykorzystać do określenia wartości normalnej zgodnie z art. 2 ust. 6a. Strony dochodzenia będą miały 10 dni na zgłoszenie uwag do notatki, zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. e).

W celu dokonania ostatecznego wyboru odpowiedniego reprezentatywnego państwa trzeciego Komisja zbada, czy te państwa trzecie charakteryzują się podobnym poziomem rozwoju gospodarczego jak państwo, którego dotyczy postępowanie, czy prowadzi się w nich produkcję i sprzedaż produktu objętego dochodzeniem i czy odpowiednie dane są łatwo dostępne. W przypadku gdy jest więcej reprezentatywnych państw trzecich, pierwszeństwo zostanie przyznane, w stosownych przypadkach, państwom z odpowiednim poziomem ochrony socjalnej i ochrony środowiska. Zgodnie z informacjami, którymi dysponuje Komisja, możliwym odpowiednim reprezentatywnym państwem trzecimi jest Brazylia.

W ramach niniejszego postępowania Komisja zwraca się do wszystkich producentów w państwie, którego dotyczy postępowanie, o przedstawienie Komisji informacji na temat materiałów (surowców i materiałów przetworzonych) i energii wykorzystywanych w produkcji produktu objętego dochodzeniem w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia. Informacje te należy przekazać za pośrednictwem platformy TRON.tdi na następujący adres: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/AD708_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM. Informacje dotyczące dostępu do platformy TRON można znaleźć w sekcjach 5.6 i 5.8 poniżej.

Ponadto informacje faktyczne na potrzeby ustalenia kosztów i cen zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego należy przedłożyć w terminie 65 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia. Takie informacje powinny pochodzić wyłącznie z ogólnodostępnych źródeł.

5.3.3. Dochodzenie dotyczące importerów niepowiązanych 10 ( 11

Importerów niepowiązanych, przywożących produkt objęty dochodzeniem z państwa, którego dotyczy postępowanie, do Unii, wzywa się do udziału w niniejszym dochodzeniu.

Ze względu na potencjalnie dużą liczbę importerów niepowiązanych uczestniczących w postępowaniu oraz w celu zakończenia dochodzenia w terminie określonym prawem Komisja może objąć dochodzeniem tylko rozsądnie ograniczoną liczbę importerów niepowiązanych, wybierając próbę (proces ten zwany jest także "kontrolą wyrywkową"). Kontrola wyrywkowa zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy importerzy niepowiązani lub przedstawiciele działający w ich imieniu są proszeni o przekazanie Komisji informacji na temat swoich przedsiębiorstw określonych w załączniku do niniejszego zawiadomienia w terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia.

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne do doboru próby importerów niepowiązanych Komisja może ponadto skontaktować się z wszystkimi znanymi zrzeszeniami importerów.

W przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej dobór próby importerów może opierać się na kryterium największej reprezentatywnej wielkości sprzedaży w Unii produktu objętego dochodzeniem, którą to sprzedaż można właściwie zbadać w dostępnym czasie.

Komisja, po otrzymaniu informacji niezbędnych do dokonania doboru próby, poinformuje zainteresowane strony o swojej decyzji w sprawie doboru próby obejmującej importerów. Komisja doda również notę o doborze próby do akt do wglądu dla zainteresowanych stron. Wszelkie uwagi na temat doboru próby muszą wpłynąć w terminie 3 dni od powiadomienia o decyzji o doborze próby.

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne do celów dochodzenia Komisja udostępni kwestionariusze importerom niepowiązanym objętym próbą. Strony muszą przedłożyć wypełniony kwestionariusz w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o decyzji w sprawie doboru próby, o ile nie wskazano inaczej.

Kopia kwestionariusza dla importerów dostępna jest w aktach do wglądu dla zainteresowanych stron i na stronie DG ds. Handlu https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2729

5.4. Procedura dotycząca ustalenia szkody i dochodzenie dotyczące producentów unijnych

Ustalenie szkody odbywa się na podstawie zebranych dowodów, po dokonaniu obiektywnej oceny wielkości przywozu towarów po cenach dumpingowych i jego wpływu na ceny na rynku unijnym oraz wpływu tego przywozu na przemysł Unii. W celu ustalenia, czy przemysł Unii doznał szkody, wzywa się producentów unijnych produktu objętego dochodzeniem do udziału w dochodzeniu Komisji

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne do celów dochodzenia w odniesieniu do producentów unijnych Komisja udostępni kwestionariusze znanym producentom unijnym lub zrzeszeniom producentów unijnych, a mianowicie Syensqo i Ennolys.

Wspomniani producenci unijni muszą przedłożyć wypełniony kwestionariusz w terminie 37 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, o ile nie wskazano inaczej.

Niewymienionych powyżej producentów unijnych i reprezentujące ich zrzeszenia wzywa się do nawiązania kontaktu z Komisją, najlepiej za pośrednictwem poczty elektronicznej, w celu zgłoszenia się oraz zwrócenia się z prośbą o przesłanie kwestionariusza, niezwłocznie, lecz nie później niż 7 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, o ile nie wskazano inaczej.

Kopia kwestionariusza dla unijnych producentów dostępna jest w aktach do wglądu dla zainteresowanych stron i na stronie DG ds. Handlu https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2729

5.5. Procedura oceny interesu Unii

W przypadku stwierdzenia dumpingu i ustalenia, że spowodował on szkodę, na podstawie art. 21 rozporządzenia podstawowego zostanie podjęta decyzja o tym, czy wprowadzenie środków antydumpingowych nie byłoby sprzeczne z interesem Unii. Producenci unijni, importerzy i reprezentujące ich zrzeszenia, użytkownicy i reprezentujące ich zrzeszenia, związki zawodowe oraz reprezentatywne organizacje konsumenckie są proszeni o przekazanie Komisji informacji dotyczących tego, czy wprowadzenie środków nie byłoby w interesie Unii. Aby wziąć udział w dochodzeniu, reprezentatywne organizacje konsumenckie muszą udowodnić istnienie obiektywnego związku pomiędzy swoją działalnością a produktem objętym dochodzeniem.

Informacje dotyczące oceny interesu Unii należy przekazać w terminie 37 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, o ile nie wskazano inaczej. Informacje mogą być dostarczane w dowolnym formacie lub poprzez wypełnienie opracowanego przez Komisję kwestionariusza. Kopia kwestionariuszy, w tym również kwestionariusza dla użytkowników produktu objętego dochodzeniem, dostępna jest w aktach do wglądu dla zainteresowanych stron i na stronie DG ds. Handluhttps://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2729. Informacje przedstawione zgodnie z art. 21 rozporządzenia podstawowego zostaną uwzględnione wyłącznie wtedy, gdy będą poparte udokumentowanymi informacjami w momencie ich przedstawienia.

5.6. Zainteresowane strony

Aby wziąć udział w dochodzeniu, zainteresowane strony, takie jak producenci eksportujący, producenci unijni, importerzy i reprezentujące ich zrzeszenia, użytkownicy i reprezentujące ich zrzeszenia, związki zawodowe oraz reprezentatywne organizacje konsumenckie muszą udowodnić istnienie obiektywnego związku między swoją działalnością a produktem objętym dochodzeniem.

Producenci eksportujący, producenci unijni, importerzy i reprezentujące ich zrzeszenia, którzy udostępnili informacje zgodnie z procedurami opisanymi w sekcjach 5.3.1, 5.3.3. i 5.4, zostaną uznani za zainteresowane strony, pod warunkiem że istnieje obiektywny związek między ich działalnością a produktem objętym dochodzeniem.

Pozostałe strony będą mogły uczestniczyć w dochodzeniu jako zainteresowane strony tylko od momentu zgłoszenia się i pod warunkiem, że istnieje obiektywny związek między ich działalnością a produktem objętym dochodzeniem. Okoliczność bycia uznanym za zainteresowaną stronę pozostaje bez uszczerbku dla zastosowania art. 18 rozporządzenia podstawowego.

Dostęp do akt do wglądu dla zainteresowanych stron odbywa się za pośrednictwem TRON.tdi na stronie: https://tron.tra ade.ec.europa.eu/tron/TDI. By uzyskać dostęp, należy postępować zgodnie z poleceniami na podanej stronie 12 .

5.7. Możliwość złożenia wniosku o posiedzenie wyjaśniające do służb Komisji prowadzących dochodzenie

Wszystkie zainteresowane strony mogą złożyć wniosek o posiedzenie wyjaśniające do służb Komisji prowadzących dochodzenie.

Wszelkie wnioski o posiedzenie wyjaśniające należy sporządzać na piśmie, podając uzasadnienie oraz zestawienie kwestii, które zainteresowana strona pragnie omówić w trakcie posiedzenia wyjaśniającego. Posiedzenie wyjaśniające będzie ograniczać się do kwestii wskazanych uprzednio na piśmie przez zainteresowane strony.

Harmonogram posiedzeń wyjaśniających przedstawia się następująco:

- w odniesieniu do wszelkich posiedzeń wyjaśniających, które odbędą się przed terminem wprowadzenia środków tymczasowych, należy złożyć wniosek w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia. Posiedzenie wyjaśniające powinno odbyć się w ciągu 60 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia;

- po etapie tymczasowych ustaleń należy złożyć wniosek w terminie 5 dni od daty ujawnienia tymczasowych ustaleń lub dokumentu informacyjnego. Posiedzenie wyjaśniające powinno odbyć się w ciągu 15 dni od daty powiadomienia o ujawnieniu tymczasowych ustaleń lub daty dokumentu informacyjnego;

- na etapie ostatecznych ustaleń należy złożyć wniosek w terminie 3 dni od daty ujawnienia ostatecznych ustaleń. Posiedzenie wyjaśniające powinno odbyć się w okresie wyznaczonym na zgłaszanie uwag na temat ujawnienia ostatecznych ustaleń. W przypadku dodatkowego ujawnienia ostatecznych ustaleń należy złożyć wniosek bezzwłocznie po takim dodatkowym ujawnieniu ostatecznych ustaleń. Posiedzenie wyjaśniające powinno odbyć się w terminie przewidzianym na zgłaszanie uwag na temat takiego ujawnienia.

Określone terminy pozostają bez uszczerbku dla prawa służb Komisji do wyrażenia zgody na posiedzenie wyjaśniające poza tymi terminami w należycie uzasadnionych przypadkach oraz dla prawa Komisji do niewyrażenia zgody na posiedzenie wyjaśniające w należycie uzasadnionych przypadkach. Jeżeli służby Komisji odrzucą wniosek o posiedzenie wyjaśniające, zainteresowana strona pozostanie poinformowana o powodach takiej decyzji.

Zasadniczo posiedzenia wyjaśniające nie będą służyć do przedstawiania informacji faktycznych, których nie umieszczono jeszcze w aktach. Niemniej jednak w interesie dobrej administracji i aby umożliwić służbom Komisji postępy w dochodzeniu, zainteresowane strony mogą zostać poproszone o przekazanie nowych informacji faktycznych po posiedzeniu wyjaśniającym.

5.8. Instrukcje dotyczące składania oświadczeń pisemnych i przesyłania wypełnionych kwestionariuszy oraz korespondencji

Informacje przekazywane Komisji dla celów dochodzeń w sprawie ochrony handlu muszą być wolne od praw autorskich. Przed przekazaniem Komisji informacji lub danych, które są objęte prawami autorskimi osób trzecich, zainteresowane strony muszą zwrócić się do właściciela praw autorskich o udzielenie specjalnego zezwolenia wyraźnie umożliwiającego:

a) wykorzystanie przez Komisję tych informacji i danych do celów niniejszego postępowania dotyczącego ochrony handlu oraz

b) udostępnienie tych informacji i danych zainteresowanym stronom niniejszego dochodzenia w formie umożliwiającej im wykonywanie ich prawa do obrony.

Wszystkie pisemne zgłoszenia, łącznie z informacjami wymaganymi w niniejszym zawiadomieniu, wypełnione kwestionariusze i korespondencję dostarczone przez zainteresowane strony, w odniesieniu do których wnioskuje się o ich traktowanie na zasadzie poufności, należy oznakować "Sensitive" 13 . Strony przesyłające informacje w toku niniejszego dochodzenia są proszone o uzasadnienie wniosku o traktowanie na zasadzie poufności.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego zainteresowane strony przekazujące informacje oznakowane "SenSensitive" zobowiązane są dostarczyć ich jawne streszczenia, oznakowane "For inspection by interested parties". Streszczenia te powinny być na tyle szczegółowe, aby umożliwić zrozumienie istoty informacji poufnych.

Jeżeli strona przekazująca poufne informacje nie wskaże odpowiedniego powodu wniosku o traktowanie na zasadzie poufności lub nie dostarczy jawnego streszczenia informacji w wymaganym formacie i o wymaganej jakości, Komisja może nie uwzględnić takich informacji, chyba że można wykazać w sposób zadowalający z właściwych źródeł, że informacje te są poprawne.

Zainteresowane strony proszone są o przesłanie wszystkich oświadczeń i wniosków za pośrednictwem platformy TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), w tym wniosków o rejestrację jako zainteresowana strona, zeskanowa- nych pełnomocnictw i zaświadczeń. Komunikując się za pośrednictwem platformy TRON.tdi lub poczty elektronicznej, zainteresowane strony wyrażają akceptację zasad dotyczących oświadczeń w formie elektronicznej, które zostały zawarte w dokumencie zatytułowanym "CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES" ("Korespondencja z Komisją Europejską w sprawach dotyczących ochrony handlu"), opublikowanym na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Handlu pod adresem: https://europa.eu/!7tHpY3. Zainteresowane strony muszą podać swoją nazwę, adres, numer telefonu i aktualny adres poczty elektronicznej, a także upewnić się, że podany adres poczty elektronicznej funkcjonuje jako oficjalny adres przedsiębiorstwa, a pocztę elektroniczną sprawdza się codziennie. Po otrzymaniu danych kontaktowych Komisja będzie kontaktowała się z zainteresowanymi stronami wyłącznie za pośrednictwem platformy TRON.tdi lub poczty elektronicznej, chyba że strony te wyraźnie zwrócą się o przesyłanie im przez Komisję wszystkich dokumentów za pomocą innego środka komunikacji, a także z wyjątkiem sytuacji, w której charakter przesyłanego dokumentu wymagać będzie zastosowania listu poleconego. Dodatkowe zasady i informacje dotyczące korespondencji z Komisją, w tym zasady składania oświadczeń za pośrednictwem platformy TRON.tdi lub poczty elektronicznej, zawarto w wyżej wspomnianych instrukcjach dotyczących komunikacji z zainteresowanymi stronami.

Adres Komisji do celów korespondencji:

European Commission

Directorate-General for Trade

Dyrekcja G

Biuro: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

Adres e-mail dla kwestii związanych z dumpingiem:

TRADE-AD708-VANILLIN-DUMPING@ec.europa.eu

Adres e-mail dla kwestii związanych ze szkodą i interesem Unii, w tym załącznika do niniejszego zawiadomienia:

TRADE-AD708-VANILLIN-INJURY@ec.europa.eu

6. Harmonogram dochodzenia

Dochodzenie zostanie zamknięte, na podstawie art. 6 ust. 9 rozporządzenia podstawowego, w terminie wynoszącym jeden rok, lecz nie więcej niż 14 miesięcy od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia podstawowego środki tymczasowe mogą zostać wprowadzone w ciągu siedmiu miesięcy, a w każdym razie nie później niż osiem miesięcy od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 19a rozporządzenia podstawowego Komisja przekaże informacje o planowanym wprowadzeniu ceł tymczasowych na cztery tygodnie przed wprowadzeniem środków tymczasowych. Zainteresowane strony będą miały trzy dni robocze na zgłoszenie uwag na piśmie dotyczących dokładności obliczeń.

Jeżeli Komisja nie zamierza wprowadzić ceł tymczasowych, lecz planuje kontynuować dochodzenie, zainteresowane strony zostaną poinformowane, za pomocą dokumentu informacyjnego, o nienakładaniu ceł na cztery tygodnie przed upływem terminu zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

Zainteresowane strony będą miały 15 dni na zgłoszenie uwag na piśmie dotyczących tymczasowych ustaleń lub dokumentu informacyjnego oraz 10 dni na zgłoszenie uwag na piśmie dotyczących ostatecznych ustaleń, o ile nie określono inaczej. W stosownych przypadkach w dodatkowych ujawnieniach ostatecznych ustaleń określony zostanie termin zgłaszania przez zainteresowane strony uwag na piśmie.

7. Przekazywanie informacji

Co do zasady zainteresowane strony mogą przekazywać informacje wyłącznie w terminach określonych w sekcji 5 i 6 niniejszego zawiadomienia. Przy przekazywaniu wszelkich innych informacji niewchodzących w zakres tych sekcji należy przestrzegać poniższych terminów:

- wszelkie informacje na etapie tymczasowych ustaleń należy przekazać w terminie 70 dni, licząc od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, o ile nie określono inaczej;

- o ile nie określono inaczej, zainteresowane strony nie powinny przedstawiać nowych informacji faktycznych po terminie zgłaszania uwag do ujawnienia tymczasowych ustaleń lub dokumentu informacyjnego na etapie tymczasowych ustaleń. Po tym terminie zainteresowane strony mogą przedstawić nowe informacje faktyczne tylko pod warunkiem, że są w stanie wykazać, że takie nowe informacje faktyczne są niezbędne do odrzucenia zarzutów faktycznych postawionych przez inne zainteresowane strony oraz pod warunkiem, że takie nowe informacje faktyczne można zweryfikować w czasie, jaki pozostaje do zakończenia dochodzenia w terminie;

- aby zakończyć dochodzenie w obowiązkowych terminach, Komisja nie będzie przyjmować uwag od zainteresowanych stron po terminie zgłaszania uwag na temat ujawnienia ostatecznych ustaleń lub, w stosownych przypadkach, po terminie zgłaszania uwag na temat dodatkowego ujawnienia ostatecznych ustaleń.

8. Możliwość zgłaszania uwag do informacji przekazywanych przez inne strony

Aby zagwarantować prawo do obrony, zainteresowane strony powinny mieć możliwość zgłaszania uwag do informacji przekazanych przez inne zainteresowane strony. W takiej sytuacji zainteresowane strony mogą odnieść się wyłącznie do kwestii podniesionych przez inne zainteresowane strony w przekazanych przez nie informacjach i nie mogą poruszać nowych kwestii.

Takie uwagi należy zgłaszać zgodnie z poniższymi terminami:

- wszelkie uwagi dotyczące informacji przedstawionych przez inne zainteresowane strony przed terminem wprowadzenia środków tymczasowych należy zgłaszać najpóźniej 75. dnia, licząc od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, o ile nie określono inaczej.

- Uwagi do informacji przekazanych przez inne zainteresowane strony w reakcji na ujawnienie tymczasowych ustaleń lub dokumentu informacyjnego należy zgłaszać w ciągu 7 dni od terminu zgłaszania uwag do tymczasowych ustaleń lub dokumentu informacyjnego, o ile nie wskazano inaczej.

- Uwagi do informacji przekazanych przez inne zainteresowane strony w reakcji na ujawnienie ostatecznych ustaleń należy zgłaszać w ciągu 3 dni od terminu zgłaszania uwag do ostatecznych ustaleń, o ile nie wskazano inaczej. W przypadku dodatkowego ujawnienia ostatecznych ustaleń uwagi do informacji przekazanych przez inne zainteresowane strony w reakcji na takie ujawnienie należy zgłaszać w ciągu 1 dnia od terminu zgłaszania uwag do ostatecznych ustaleń, o ile nie wskazano inaczej.

Podane terminy pozostają bez uszczerbku dla prawa Komisji do zwrócenia się do zainteresowanych stron o przekazanie dodatkowych informacji w należycie uzasadnionych przypadkach.

9. Przedłużenie terminów określonych w niniejszym zawiadomieniu

O przedłużenie terminów przewidzianych w niniejszym zawiadomieniu można zwracać się wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach, a terminy te mogą zostać przedłużone tylko w należycie uzasadnionych przypadkach, o ile podane zostanie właściwe uzasadnienie.

Każde przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu będzie zazwyczaj ograniczone do 3 dni i z reguły nie będzie przekraczać 7 dni.

Odnośnie do terminów przekazania innych informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu, będą one przedłużane o nie więcej niż 3 dni, chyba że wskazane zostaną wyjątkowe okoliczności.

10. Brak współpracy

W przypadkach, w których zainteresowana strona odmawia dostępu do niezbędnych informacji, nie dostarcza ich w określonych terminach albo znacznie utrudnia dochodzenie, istnieje możliwość dokonania potwierdzających lub zaprzeczających ustaleń, tymczasowych lub ostatecznych, na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego.

W przypadku ustalenia, że zainteresowana strona dostarczyła nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, informacje te mogą zostać pominięte, a ustalenia mogą być dokonywane na podstawie dostępnych faktów.

Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo i z tego względu ustalenia opierają się na dostępnych faktach zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, wynik może być mniej korzystny dla wymienionej strony niż w przypadku, gdyby strona ta współpracowała.

Niedostarczenie informacji w formie skomputeryzowanej nie jest traktowane jako odmowa współpracy, pod warunkiem że zainteresowana strona wykaże, że przedstawienie informacji w wymaganej formie wiązałoby się dla niej z nieuzasadnionymi wysokimi kosztami lub byłoby dla niej zbyt dużym obciążeniem. W takim przypadku zainteresowana strona powinna niezwłocznie skontaktować się z Komisją.

11. Rzecznik praw stron

Zainteresowane strony mogą wystąpić o interwencję rzecznika praw stron w postępowaniach w sprawie handlu. Rzecznik praw stron rozpatruje wnioski o dostęp do akt, spory dotyczące poufności dokumentów, wnioski o przedłużenie terminów i wszelkie inne wnioski dotyczące prawa do obrony zainteresowanych stron i osób trzecich, jakie mogą się pojawić w toku postępowania.

Rzecznik praw stron może zorganizować posiedzenie wyjaśniające i podjąć się mediacji między zainteresowaną stroną lub stronami a służbami Komisji, aby zapewnić pełne wykonanie prawa zainteresowanych stron do obrony. Wniosek o posiedzenie wyjaśniające z udziałem rzecznika praw stron należy sporządzić na piśmie, podając uzasadnienie. Rzecznik praw stron przeanalizuje uzasadnienia wniosków. Posiedzenia wyjaśniające powinny mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy w należytym czasie nie rozstrzygnięto przedmiotowych kwestii ze służbami Komisji.

Wszelkie wnioski należy przedkładać terminowo i szybko, tak aby nie zakłócać dobrze zorganizowanego przebiegu procedury. W tym celu zainteresowane strony powinny zwrócić się o interwencję rzecznika praw stron możliwie jak najwcześniej po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego taką interwencję. W przypadku wniosków o posiedzenie wyjaśniające przedłożonych po terminach przewidzianych w sekcji 5.7 niniejszego zawiadomienia rzecznik praw stron zapozna się z uzasadnieniem również takich wniosków, charakterem poruszonych w nich kwestii i wpływem tych kwestii na prawo do obrony, mając na uwadze interes dobrej administracji i terminowe zakończenie dochodzenia.

Dodatkowe informacje i dane kontaktowe zainteresowane strony mogą uzyskać na stronach internetowych DG ds. Handlu dotyczących rzecznika praw stron: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_pl

12. Przetwarzanie danych osobowych

Wszelkie dane osobowe zgromadzone podczas dochodzenia będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 14 .

Nota na temat ochrony danych, za pośrednictwem której informuje się wszystkie osoby fizyczne o przetwarzaniu danych osobowych w ramach działań Komisji w zakresie ochrony handlu, jest dostępna na stronie internetowej DG ds. Handlu: https://europa.eu/!vr4g9W

ZAŁĄCZNIK

1 Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21
2 Ogólny termin "szkoda" odnosi się do istotnej szkody dla przemysłu Unii, zagrożenia spowodowaniem istotnej szkody lub istotnego opóźnienia powstawania takiego przemysłu, jak określono w art. 3 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE.
4 Odniesienia do publikacji niniejszego zawiadomienia oznaczają odniesienia do publikacji niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
5 Dokument roboczy służb Komisji na temat znaczących zakłóceń w gospodarce Chińskiej Republiki Ludowej do celów dochodzeń w sprawie ochrony handlu, 20 grudnia 2017, SWD(2017) 483 final/2, dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/transparency/docu ments-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=pl
6 Zaktualizowane sprawozdanie krajowe dostępne jest w aktach do wglądu dla zainteresowanych stron i na stronie internetowej DG ds. Handlu. Dokument roboczy służb Komisji na temat znaczących zakłóceń w gospodarce Chińskiej Republiki Ludowej do celów dochodzeń w sprawie ochrony handlu, 10 kwietnia 2024, SWD(2024) 91 final, dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/transparency/ documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=pl
7 Dokumenty przywołane w sprawozdaniu krajowym są również dostępne do wglądu pod warunkiem złożenia należycie uzasadnionego wniosku.
8 Producentem eksportującym jest każde przedsiębiorstwo w państwie, którego dotyczy postępowanie, wytwarzające i wywożące produkt objęty dochodzeniem na rynek unijny, bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej, w tym każde z powiązanych z nim przedsiębiorstw uczestniczących w produkcji, sprzedaży krajowej lub wywozie produktu objętego dochodzeniem.
9 Na podstawie art. 9 ust. 6 rozporządzenia podstawowego pomija się marginesy zerowe i de minimis oraz marginesy ustalone zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 rozporządzenia podstawowego.
10 Ta sekcja dotyczy wyłącznie importerów niepowiązanych z producentami eksportującymi. Importerzy powiązani z producentami eksportującymi muszą wypełnić załącznik I do kwestionariusza dla tych producentów eksportujących. Zgodnie z art. 127 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny dwie osoby uważa się za powiązane, gdy: a) jedna jest urzędnikiem lub dyrektorem w firmie drugiej osoby; b) są one prawnie uznanymi wspólnikami w działalności gospodarczej; c) są one pracodawcą i pracobiorcą; d) osoba trzecia bezpośrednio lub pośrednio dysponuje prawami głosu lub udziałem w kapitale zakładowym wynoszącym co najmniej 5 % wszystkich praw głosu lub co najmniej 5 % kapitału zakładowego obu osób; e) jedna z osób bezpośrednio lub pośrednio kontroluje drugą; f) obie znajdują się pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą trzeciej osoby; g) wspólnie kontrolują, bezpośrednio lub pośrednio, osobę trzecią lub h) są członkami tej samej rodziny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558). Zgodnie z art. 5 pkt 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny "osoba" oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale uznaną - na mocy prawa unijnego lub krajowego - za mającą zdolność do czynności prawnych (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).
11 Dane przekazane przez importerów niepowiązanych mogą być wykorzystane także w związku z innymi aspektami niniejszego dochodzenia niż stwierdzenie istnienia dumpingu.
12 W razie problemów technicznych prosimy o kontakt z działem pomocy DG ds. Handlu (e-mail: trade-service-desk@ec.europa.eu lub tel. +32 22979797).
13 Dokument oznakowany "Sensitive" jest uważany za dokument poufny zgodnie z art. 19 rozporządzenia podstawowego i art. 6 Porozumienia WTO o stosowaniu artykułu VI Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 (porozumienie antydumpingowe). Jest on także dokumentem chronionym zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).
14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.