Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu kwasu trichloroizocyjanurowego (TCCA) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.178.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 lipca 2004 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu kwasu trichloroizocyjanurowego (TCCA) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

(2004/C 178/02)

(Dz.U.UE C z dnia 10 lipca 2004 r.)

Do Komisji wpłynęła skarga na mocy art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96(1) ("podstawowe rozporządzenie"), dotycząca przywozu dumpingowego kwasu trichloroizocyjanurowego (TCCA), pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej ("omawiany kraj"), powodującego istotne szkody dla przemysłu wspólnotowego.

1.

SKARGA

Skargę złożyła w dniu 28 maja 2004 r. Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (CEFIC) ("skarżący") w imieniu producentów, których produkcja stanowi znaczny odsetek, w tym wypadku ponad 45 % ogólnej wspólnotowej produkcji TCCA.

2.

PRODUKT

Produktem mającym być przedmiotem dumpingu jest kwas trichloroizocyjanurowy (znany także pod międzynarodową niezastrzeżoną prawnie nazwą "symclosene") oraz jego preparaty, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej ("omawiany produkt"), zwykle zgłaszane pod kodami CN w zakresie od ex 2933 69 80 do ex 3808 40 20. Powyższe kody CN podano wyłącznie w celach informacyjnych.

3.

ZARZUT DUMPINGU

Biorąc pod uwagę postanowienia art. 2 ust. 7 podstawowego rozporządzenia, skarżący ustalił normalną wartość dla Chińskiej Republiki Ludowej na podstawie ceny w kraju posiadającym gospodarkę rynkową, o której mowa w ust. 5.1 lit. d) niniejszego zawiadomienia. Zarzut dumpingu oparto na porównaniu tak ustalonej normalnej wartości z cenami eksportowymi omawianego produktu, gdy jest on sprzedawany na wywóz do Wspólnoty.

Obliczony w ten sposób margines dumpingu jest znaczny.

4.

USTALENIE SZKODY

Skarżący dostarczył dowody potwierdzające, że przywóz omawianego produktu z Chińskiej Republiki Ludowej wzrósł zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i pod względem udziału w rynku.

Stwierdzono, że oprócz innych skutków ilość oraz ceny w przywozie omawianego produktu miały negatywny wpływ na wielkość sprzedaży, udział w rynku oraz poziom cen nakładanych przez przemysł wspólnotowy, co przyniosło bardzo niekorzystne skutki, jeśli chodzi o ogólne wyniki, sytuację finansową oraz zatrudnienie w przemyśle wspólnotowym.

5.

PROCEDURA

Stwierdziwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że skarga została wniesiona przez lub w imieniu przemysłu wspólnotowego oraz że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie postępowania, Komisja wszczyna dochodzenie na mocy art. 5 podstawowego rozporządzenia.

5.1. Procedura mająca na celu stwierdzenie dumpingu i ustalenie szkody

Dochodzenie ma na celu ustalenie, czy omawiany produkt pochodzący z Chińskiej Republiki Ludowej jest przedmiotem dumpingu oraz czy w wyniku dumpingu powstała szkoda.

a) Kontrola wyrywkowa

Ze względu na znaczną liczbę stron w postępowaniu Komisja może zadecydować o zastosowaniu kontroli wyrywkowych zgodnie z art. 17 podstawowego rozporządzenia.

i) Kontrola wyrywkowa dla eksporterów/producentów w Chińskiej Republice Ludowej

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o konieczności kontroli wyrywkowej oraz, jeśli taka konieczność zostanie stwierdzona, o wyborze próby, wszyscy eksporterzy/ producenci lub ich przedstawiciele są niniejszym zobowiązani do zgłoszenia się do Komisji w celu udostępnienia następujących informacji o swoim przedsiębiorstwie lub przedsiębiorstwach w terminie określonym w ust. 6 lit. b) ppkt i) w formacie określonym w ust. 7 niniejszego zawiadomienia:

– nazwa, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu, oraz/lub numery teleksu oraz imię i nazwisko osoby do kontaktów,

– wartość obrotu w walucie krajowej oraz ilość omawianego produktu w tonach sprzedanego na wywóz do Wspólnoty w okresie od dnia 1 kwietnia 2003 r. do dnia 31 marca 2004 r.,

– wartość obrotu w walucie krajowej oraz wielkość sprzedaży omawianego produktu w tonach na rynku krajowym w okresie od dnia 1 kwietnia 2003 r. do dnia 31 marca 2004 r.,

– informację, czy przedsiębiorstwo zamierza wystąpić z wnioskiem o indywidualny margines(2) (o indywidualne marginesy mogą występować jedynie producenci),

– szczegółowy opis działań przedsiębiorstwa związanych z produkcją omawianego produktu,

– nazwy oraz szczegółowy opis działań wszystkich przedsiębiorstw powiązanych(3), zaangażowanych w produkcję oraz/lub sprzedaż (wywóz oraz/lub na terenie kraju) omawianego produktu,

– oraz wszelkie inne stosowne informacje pomocne Komisji w wyborze próby,

– wskazanie, czy przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa wyrażają zgodę na włączenie ich do próby, co oznacza obowiązek wypełnienia kwestionariusza oraz zbadanie na miejscu udzielonych odpowiedzi.

Oprócz tego Komisja, w celu uzyskania informacji, jakie uważa za konieczne do wyboru próby eksporterów/ producentów, skontaktuje się z organami w kraju wywozu oraz znanymi stowarzyszeniami eksporterów/ producentów.

ii) Ostateczny wybór próby

Wszystkie strony zainteresowane, które wyrażają chęć przekazania stosownych informacji dotyczących wyboru próby, winny to zrobić w terminie określonym w ust. 6 lit. b) ppkt ii) niniejszego zawiadomienia.

Komisja zamierza dokonać ostatecznego wyboru próby po konsultacji ze stronami zainteresowanymi, które wyraziły chęć uczestniczenia w kontroli wyrywkowej.

Przedsiębiorstwa objęte kontrolą wyrywkową winny wypełnić kwestionariusz w terminie określonym w ust. 6 lit. b) ppkt iii) niniejszego zawiadomienia oraz współpracować w ramach dochodzenia.

Jeśli nie zostanie zapewniona odpowiednia współpraca, Komisja może oprzeć swoje wnioski, zgodnie z art. 17 ust. 4 i art. 18 podstawowego rozporządzenia, na faktach dostępnych.

b) Kwestionariusze

Komisja, w celu uzyskania informacji, jakie uzna za konieczne dla dochodzenia, roześle kwestionariusze do przedsiębiorstw w przemyśle wspólnotowym oraz stowarzyszeń producentów na terenie Wspólnoty, eksporterów/ producentów w Chińskiej Republice Ludowej objętych kontrolą wyrywkową, stowarzyszeń eksporterów/producentów, importerów, stowarzyszenia importerów wymienionego w treści skargi oraz organów w omawianym kraju wywozu.

Eksporterzy/producenci w Chińskiej Republice Ludowej, którzy wnioskują o indywidualny margines, mając na względzie zastosowanie art. 17 ust. 3 oraz art. 9 ust. 6 podstawowego rozporządzenia, winni złożyć wypełniony kwestionariusz w terminie określonym w ust. 6 lit. a) ppkt ii) zawiadomienia. Zatem winni oni zwrócić się o kwestionariusz w terminie określonym w ust. 6 lit. a) ppkt i) zawiadomienia. Jednakże strony te winny pamiętać, że w przypadku kontroli wyrywkowej eksporterów/producentów Komisja może pomimo to podjąć decyzję, aby nie obliczać dla nich indywidualnego marginesu, jeśli liczba eksporterów/producentów jest tak duża, że indywidualne badania byłyby nadmiernie uciążliwe i uniemożliwiałyby zakończenie dochodzenia w odpowiednim czasie.

c) Gromadzenie informacji i prowadzenie przesłuchań

Zachęca się wszystkie zainteresowane strony do przedstawiania swoich opinii, przekazywania dodatkowych informacji poza odpowiedziami udzielanymi w kwestionariuszu oraz do dostarczania dowodów potwierdzających stwierdzone fakty. Takie informacje i dowody winny wpłynąć do Komisji w terminie określonym w ust. 6 lit. a) ppkt ii) zawiadomienia.

Ponadto Komisja może przesłuchać strony zainteresowane, jeśli wystąpią one z wnioskiem zawierającym uzasadnienie, że istnieją szczególne powody, dla których miałyby one zostać przesłuchane. Wniosek taki należy złożyć w terminie określonym w ust. 6 lit. a) ppkt iii) zawiadomienia.

d) Wybór kraju posiadającego gospodarkę rynkową

Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) podstawowego rozporządzenia, przewiduje się wybór Meksyku jako odpowiedniego kraju posiadającego gospodarkę rynkową w celu ustalenia normalnej wartości w odniesieniu do Chińskiej Republiki Ludowej. Niniejszym zachęca się strony zainteresowane do przedstawiania swoich komentarzy na temat stosowności takiego wyboru w terminie określonym w ust. 6 lit. c) zawiadomienia.

e) Status gospodarki rynkowej

Dla eksporterów/producentów w Chińskiej Republice Ludowej, którzy wystąpią z wnioskiem oraz przedstawią wystarczające dowody na potwierdzenie, że działają w warunkach gospodarki rynkowej, tzn. spełniają kryteria określone w art. 2 ust. 7 lit. c) podstawowego rozporządzenia, normalna wartość zostanie określona zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b) podstawowego rozporządzenia. Eksporterzy/ producenci, którzy zamierzają złożyć właściwie uzasadnione wnioski, winni zrobić to w terminie określonym w ust. 6 lit. d) zawiadomienia. Komisja roześle formularze wniosków do wszystkich eksporterów/producentów w Chińskiej Republice Ludowej, wymienionych w skardze, oraz do wszystkich stowarzyszeń eksporterów/ producentów wymienionych w skardze, jak również do organów władz Chińskiej Republiki Ludowej.

5.2. Procedura oceny interesu Wspólnoty

Zgodnie z art. 21 podstawowego rozporządzenia oraz w przypadku potwierdzenia zarzutu dumpingu oraz spowodowanej nim szkody, zostanie podjęta decyzja, czy zastosowanie środków antydumpingowych nie będzie wbrew interesom Wspólnoty. Z tego powodu przemysł wspólnotowy, importerzy i reprezentujące ich stowarzyszenia, przedstawicielskie organizacje użytkowników i konsumentów, jeśli udowodnią, że ich działalność w sposób obiektywny wiąże się z omawianym produktem, mogą, w terminach określonych w ust. 6 lit. a) ppkt ii) zawiadomienia, przekazać sobie wzajemnie oraz Komisji odpowiednie informacje. Strony działające zgodnie z poprzednim zdaniem mogą wystąpić z wnioskiem o przesłuchanie, określającym powody, dla których strony te powinny zostać przesłuchane, w terminie określonym w ust. 6 lit. a) ppkt iii) zawiadomienia. Należy pamiętać, że wszelkie informacje przekazane zgodnie z art. 21 będą brane pod uwagę wyłącznie w przypadku, jeśli zostaną potwierdzone odpowiednimi dowodami w chwili ich dostarczania.

6.

TERMINY

a) Terminy ogólne

i) Dla stron występujących z wnioskiem o kwestionariusz lub formularze wniosków

Wszystkie strony zainteresowane winny wystąpić z wnioskiem o kwestionariusz lub formularz wniosku w jak najkrótszym możliwym terminie, jednak nie później niż w ciągu 10 dni od publikacji niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

ii) Dla stron zgłaszających opinie, przekazujących kwestionariusze z odpowiedziami oraz inne informacje

Jeśli nie określono inaczej, wszystkie strony zainteresowane, jeśli ich oświadczenia mają zostać uwzględnione podczas dochodzenia, winny zgłosić się do Komisji, przedstawić swoje opinie, złożyć kwestionariusze z odpowiedziami lub inne informacje (w tym także uzasadnione wnioski o indywidualne potraktowanie zgodnie z art. 9 ust. 5 podstawowego rozporządzenia) w terminie 40 dni od daty publikacji zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Należy zwrócić uwagę, że skorzystanie z większość proceduralnych praw określonych w podstawowym rozporządzeniu uwarunkowane jest zgłoszeniem się strony w wymienionym wyżej okresie.

Przedsiębiorstwa objęte kontrolą wyrywkową winny złożyć kwestionariusze z odpowiedziami w terminach określonych w ust. 6 lit. b) ppkt iii) zawiadomienia.

iii) Przesłuchania

Wszystkie zainteresowane strony mogą wystąpić z wnioskiem o przesłuchanie przez Komisję w tym samym terminie 40 dni.

b) Termin dotyczący kontroli wyrywkowej

i) Informacje, o których mowa w ust. 5.1 lit. a) ppkt i), dotyczące kontroli wyrywkowej, należy dostarczyć Komisji w terminie 15 dni od daty publikacji zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, gdyż Komisja zamierza porozumieć się ze stronami zainteresowanymi, które wyraziły chęć wzięcia udziału w kontroli wyrywkowej w sprawie podjęcia decyzji o wyborze ostatecznym, w terminie 21 dni od publikacji zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

ii) Wszelkie inne informacje dotyczące wyboru próby, o których mowa w ust. 5.1 lit. a) ppkt ii) należy dostarczyć Komisji w terminie 21 dni od publikacji zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

iii) Kwestionariusze z odpowiedziami stron objętych kontrolą wyrywkową należy dostarczyć Komisji w terminie 37 dni od daty powiadomienia o objęciu ich kontrolą wyrywkową.

c) Termin wyboru kraju posiadającego gospodarkę rynkową

Strony w dochodzeniu mogą zgłaszać komentarze o stosowności wyboru Meksyku, który, jak wspomniano w ust. 5.1 lit. d) zawiadomienia, został przewidziany jako kraj posiadający gospodarkę rynkową w celu ustalenia normalnej wartości w odniesieniu do Chińskiej Republiki Ludowej. Komentarze te należy dostarczyć Komisji w terminie 10 dni od publikacji niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

d) Termin składania wniosków o nadanie statusu gospodarki rynkowej

Właściwie uzasadnione wnioski o nadanie statusu gospodarki rynkowej, zgodnie z treścią ust. 5.1 lit. e) zawiadomienia, należy dostarczyć Komisji w terminie 15 dni od publikacji niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

7.

Zgłoszenia pisemne, kwestionariusze z odpowiedziami oraz inna korespondencja

Wszelkie pisemne zgłoszenia oraz wnioski zainteresowanych stron należy składać w formie pisemnej (nie w formie elektronicznej, jeśli nie określono inaczej, i muszą zawierać nazwę, adres, adres e-mail, numer telefonu i faksu, oraz/lub numery teleksu zainteresowanej strony). Zgłoszenia pisemne, w tym informacje wymagane w niniejszym zawiadomieniu, kwestionariusze z odpowiedziami oraz inna korespondencja zainteresowanych stron objęta zasadami poufności będą oznaczone jako "Limited"(4) oraz, zgodnie z art. 19 ust. 2 podstawowego rozporządzenia, należy dołączyć do nich wersję nieobjętą klauzulą poufności, oznaczoną "For inspection by interested parties".

Adres Komisji do korespondencji:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate B

Office: J-79 5/16

B-1049 Brussels

Faks (32-2) 295 65 05

Teleks COMEU B 21877.

8.

BRAK WSPÓŁPRACY

Jeżeli zainteresowana strona odmawia dostępu lub w inny sposób nie zapewnia niezbędnych informacji w przewidzianych terminach, albo znacznie utrudnia dochodzenie, ustalenia tymczasowe lub ostateczne, pozytywne bądź negatywne, mogą zostać dokonane, zgodnie z art. 18 podstawowego rozporządzenia, w oparciu o fakty dostępne.

W przypadku stwierdzenia, że strona zainteresowana dostarczyła fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje, informacje te zostaną pominięte, a wykorzystane zostaną fakty dostępne. Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo, tak że ustalenia zostaną oparte na faktach dostępnych zgodnie z art. 18 podstawowego rozporządzania, wynik dochodzenia może być mniej korzystny dla tej strony niż wówczas, gdyby strona ta w pełni współpracowała w dochodzeniu.

9.

HARMONOGRAM DOCHODZENIA

Zgodnie z art. 6 ust. 9 podstawowego rozporządzenia, dochodzenie zostanie zakończone w terminie 15 miesięcy od daty publikacji niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 podstawowego rozporządzenia, środki tymczasowe można zastosować nie później niż 9 miesięcy od daty publikacji niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

______

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12).

(2) O indywidualne marginesy można występować na mocy art. 17 ust. 3 podstawowego rozporządzenia w przypadku przedsiębiorstw nieobjętych kontrolą wyrywkową, art. 9 ust. 5 podstawowego rozporządzenia dotyczącego indywidualnego traktowania w przypadkach krajów nieposiadających gospodarki rynkowej oraz art. 2 ust. 7 lit. b) podstawowego rozporządzenia dla przedsiębiostw wnioskujących o status gospodarki rynkowej. Należy zauważyć, że wnioski o indywidualne traktowanie są wymagane zgodnie z art. 9 ust. 5 podstawowego rozporządzenia, a wnioski o udzielenie statusu gospodarki rynkowej są wymagane zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b) podstawowego rozporządzenia.

(3) W celu uzyskania wskazówek dotyczących określenia "przedsiębiorstwa powiązane" należy sięgnąć do art. 143 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 dotyczącego wprowadzenia w życie Wspólnotowego Kodeksu Celnego (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1).

(4) To oznacza, że dokument jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego. Jest on objęty ochroną na mocy art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43). Dokument poufny na mocy art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 (Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1) oraz art. 6 Porozumienia o stosowaniu Artykułu VI GATT 1994 (WTO - GATT 1994) (Porozumienie antydumpingowe).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.