Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.43.1/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lutego 2011 r.

Zawiadomienie o wejściu w życie, w obrocie handlowym między Unią Europejską a krajami Wspólnego Rynku Południa (Mercado Común del Sur - Mercosur), ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93 przepisów dotyczących definicji pojęcia "produkty pochodzące" do celów stosowania preferencji taryfowych przyznawanych przez Unię Europejską w odniesieniu do określonych produktów z krajów rozwijających się (regionalnej kumulacji pochodzenia)

(2011/C 43/02)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lutego 2011 r.)

Kumulacja regionalna na mocy art. 86 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93(1) obejmuje, między innymi, produkty z krajów będących stronami umowy ustanawiającej Wspólny Rynek Południa (Mercado Común del Sur - Mercosur), w kontekście obowiązujących w Unii Europejskiej reguł pochodzenia stosowanych w ramach systemu ogólnych preferencji taryfowych (GSP).

W szczególności, jak stanowi art. 86 ust. 2, kraje należące do każdej z wyszczególnionych grup regionalnych składają Komisji Europejskiej przez sekretariat tej grupy regionalnej lub przez inne odpowiednie wspólne ciało reprezentujące wszystkich członków tej grupy zobowiązanie do przestrzegania reguł pochodzenia GSP oraz do zapewniania współpracy administracyjnej niezbędnej dla sprawowania należytej kontroli świadectw pochodzenia na formularzu A oraz deklaracji na fakturach.

Obowiązku tego dopełniły już Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj, tak więc reguły kumulacji regionalnej obejmują te kraje począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r.

______

(1) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.