Dz.U.UE.C.2018.457.14

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.

Zawiadomienie o przedłużeniu czasu trwania dochodzenia w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów stalowych

(2018/C 457/07)

(Dz.U.UE C z dnia 19 grudnia 2018 r.)

Dnia 26 marca 2018 r. Komisja wszczęła dochodzenie w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do niektórych wyrobów stalowych 1 .

Zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2015/478 w sprawie wspólnych reguł przywozu 2  oraz art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2015/755 3  dochodzenie takie powinno zostać zakończone nie później niż 9 miesięcy od wszczęcia. W wyjątkowych okolicznościach termin ten może jednak zostać przedłużony o maksymalnie 2 miesiące. W takim przypadku Komisja publikuje zawiadomienie, podając czas trwania przedłużenia oraz streszczenie jego przyczyn.

Zgodnie z powyższym Komisja niniejszym informuje o przedłużeniu przedmiotowego dochodzenia maksymalnie o dwa miesiące z następujących powodów.

Skala dochodzenia pod względem zakresu produktów (28 kategorii produktów) oraz liczby zainteresowanych stron (zarejestrowano ponad 800 stron) jest bezprecedensowa. Dochodzenie oznacza zatem dla Komisji duże obciążenie administracyjne związane z koniecznością rozpatrzenia licznych oświadczeń złożonych przez strony oraz przeanalizowania otrzymanych ostatnio danych pod kątem prawnym i ekonomicznym. W dochodzeniu uczestniczyło aktywnie bardzo wiele zainteresowanych stron, które udzieliły odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, przedłożyły uwagi pisemne lub uczestniczyły w przesłuchaniach. Zebranie i analiza tak ogromnych ilości otrzymanych informacji pochłania wiele czasu i zasobów. Ponadto tymczasowe środki ochronne obowiązujące obecnie względem niektórych wyrobów stalowych zapewniają niezbędną tymczasową ochronę przemysłu unijnego, tak aby przedłużenie obecnego dochodzenia nie miało negatywnych skutków.

Przyjmuje się zatem, że powyższa sytuacja stanowi wyjątkowe okoliczności, w których Komisja może przedłużyć czas trwania dochodzenia na okres przekraczający 9 miesięcy.

W związku z tym, w przypadku przyjęcia ostatecznych środków, Komisja opublikuje rozporządzenie wykonawcze najpóźniej do dnia 1 lutego 2019 r.

1 Dz.U. C 111 z 26.3.2018, s. 29.
2 Dz.U. L 83 z 27.3.2015, s. 16.
3 Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 33.