Zawiadomienie o nazwach dyplomów lekarzy medycyny ogólnej zgodnie z art. 41 dyrektywy 93/16/EWG. - OpenLEX

Zawiadomienie o nazwach dyplomów lekarzy medycyny ogólnej zgodnie z art. 41 dyrektywy 93/16/EWG.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.123.5

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 maja 2005 r.

Zawiadomienie o nazwach dyplomów lekarzy medycyny ogólnej zgodnie z art. 41 dyrektywy 93/16/EWG

(2005/C 123/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 21 maja 2005 r.)

Dyrektywa Rady 93/16/EWG mająca na celu ułatwienie swobodnego przepływu lekarzy i wzajemnego uznawania ich dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, w szczególności jej art. 41 stanowi, że Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o środkach, które podejmują zgodnie z art. 30. Komisja publikuje właściwe zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wymieniając nazwy przyjęte przez Państwo Członkowskie dotyczące dyplomu, świadectwa i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji oraz, w przypadku gdy ma to zastosowanie, dotyczące odpowiadającego im tytułu zawodowego.

Luksemburg i Cypr zgłosiły zmiany do wykazu nazw dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w Dzienniku Urzędowym nr C 393/4 z dnia 31 grudnia 1996 r..

Wykaz nazw dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji lekarza medycyny ogólnej, opublikowany zgodnie z art. 41 dyrektywy Rady 93/16/EWG, ostatnio zmienionych załącznikiem II do Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej wprowadza się następujące zmiany:

W rubryce "Punkt 1. Nazwy dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji" zapis dla Luksemburga jest następujący:

"Diplôme de formation spécifique en médicine générale"

W rubryce "Punkt 1. Nazwy dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji" zapis dla Cypru jest następujący:

"Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής"

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.