Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.204.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 czerwca 2017 r.

Zawiadomienie Komisji w sprawie daty wpłynięcia opinii Komitetu ds. Oceny Ryzyka Europejskiej Agencji Chemikaliów dotyczącej proponowanej harmonizacji klasyfikacji i etykietowania glifosatu na szczeblu UE

(2017/C 204/05)

(Dz.U.UE C z dnia 28 czerwca 2017 r.)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1056 1  przedłużono okres zatwierdzenia substancji czynnej glifo-sat o 6 miesięcy od daty wpłynięcia opinii Komitetu ds. Oceny Ryzyka Europejskiej Agencji Chemikaliów do Komisji lub do dnia 31 grudnia 2017 r. w zależności od tego, która z tych dat przypadnie wcześniej.

W motywie 7 tego rozporządzenia Komisja wskazała, że po otrzymaniu opinii Komitetu ds. Oceny Ryzyka Europejskiej Agencji Chemikaliów opublikuje datę jej wpłynięcia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Komisja otrzymała opinię Komitetu ds. Oceny Ryzyka Europejskiej Agencji Chemikaliów w sprawie proponowanej harmonizacji klasyfikacji i etykietowania glifosatu na szczeblu UE w dniu 15 czerwca 2017 r.

1 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1056 z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej glifosat (Dz.U. L 173 z 30.6.2016, s. 52).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.