Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.204.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 czerwca 2017 r.

Zawiadomienie dotyczące środków antydumpingowych obowiązujących wobec przywozu do Unii ceramicznych zastaw stołowych i naczyń kuchennych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej: zmiana nazwy przedsiębiorstwa, któremu przyznana została stawka cła antydumpingowego dla współpracujących przedsiębiorstw nieobjętych próbą 1

(2017/C 204/08)

(Dz.U.UE C z dnia 28 czerwca 2017 r.)

Przywóz ceramicznych zastaw stołowych i naczyń kuchennych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej podlega ostatecznemu cłu antydumpingowemu nałożonemu rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 412/2013 z dnia 13 maja 2013 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz ceramicznych zastaw stołowych i naczyń kuchennych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej 2  ("rozporządzenie (UE) nr 412/2013").

Jedno przedsiębiorstwo zlokalizowane w Chińskiej Republice Ludowej, dodatkowy kod TARIC 3  B521, którego wywóz zastaw stołowych do Unii podlega cłu antydumpingowemu dla nieobjętych próbą współpracujących przedsiębiorstw w wysokości 17,9 %, poinformowało Komisję, że zmieniło nazwę zgodnie z poniższymi wskazaniami.

Przedsiębiorstwo zwróciło się do Komisji z prośbą o potwierdzenie, że zmiana nazwy nie wpływa na jego prawo do korzystania ze stawki cła stosowanej w odniesieniu do przedsiębiorstwa działającego pod swoją dawną nazwą.

Komisja zbadała przedłożone informacje i stwierdziła, że zmiana nazwy nie ma wpływu na ustalenia przedstawione w rozporządzeniu (UE) nr 412/2013.

W związku z powyższym w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 412/2013 nazwę:

Fujian De Hua Jiashun Art.&Crafts Co., LtdB521

należy odczytywać jako:

Fujian Jiashun Arts&Crafts Corp. LTDB521

Dodatkowy kod TARIC B521 poprzednio przypisany przedsiębiorstwu Fujian De Hua Jiashun Art&Crafts Co., Ltd stosuje się do przedsiębiorstwa Fujian Jiashun Arts&Crafts Corp. LTD.

1 Ogłoszenie zmienione przez sprostowanie z dnia 21 października 2017 r. (Dz.U.UE.C.2017.356.24/2).
2 Dz.U. L 131 z 15.5.2013, s. 1.
3 Zintegrowana taryfa Unii Europejskiej.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.