Dz.U.UE.C.2019.58.12

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 lutego 2019 r.

Zawiadomienie dotyczące środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu do Unii cyklaminianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i z Indonezji: zmiana adresu przedsiębiorstwa, któremu przyznana została indywidualna stawka cła

(2019/C 58/11)

(Dz.U.UE C z dnia 14 lutego 2019 r.)

Przywóz cyklaminianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indonezji podlega ostatecznym cłom antydumpingowym 1  nałożonym rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1160 2 .

Jedno z przedsiębiorstw z siedzibą w Chińskiej Republice Ludowej, których wywóz do Unii cyklaminianu sodu podlega indywidualnej stawce cła antydumpingowego, poinformowało Komisję, że zmieniło oficjalny adres, jak określono poniżej.

Przedsiębiorstwo zwróciło się do Komisji z prośbą o potwierdzenie, że zmiana adresu nie wpływa na jego prawo do korzystania z indywidualnej stawki cła stosowanej w odniesieniu do przedsiębiorstwa działającego pod swoim dawnym adresem.

Komisja zbadała przedłożone informacje i stwierdziła, że zmiana adresu nie ma wpływu na ustalenia przedstawione w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/1160.

Znajdujące się w art. 1 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1160 odniesienie do:

Golden Time Chemical (Jiangsu) Co., Ltd, No 90-168, Fangshui Road, Chemical Industry Zone, Nanjing, Jiangsu Province, Chińska Republika LudowaA473

należy odczytywać jako odniesienie do:

Golden Time Chemical (Jiangsu) Co., Ltd, No 88 Panyao Road, Nanjing Chemical Industry Park, Nanjing, Jiangsu Province, Chińska Republika LudowaA473

Dodatkowy kod TARIC A473 wcześniej przypisany Golden Time Chemical (Jiangsu) Co., Ltd, No 90-168, Fangshui Road, Chemical Industry Zone, Nanjing, Jiangsu Province, ChRL, stosuje się do Golden Time Chemical (Jiangsu) Co., Ltd, nr 88 Panyao Road, Nanjing Chemical Industry Park, Nanjing, Jiangsu Province.

1 Nałożonym pierwotnie rozporządzeniem Rady (WE) nr 435/2004 z dnia 8 marca 2004 r. nakładającym ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiącym o ostatecznym poborze nałożonego cła tymczasowego na przywóz soli sodowej kwasu cyklaminowego (cyklaminianu sodu) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indonezji (Dz.U. L 72 z 11.3.2004, s. 1) (już nie obowiązuje).
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1160 z dnia 15 lipca 2016 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz cyklaminianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indonezji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 (Dz.U. L 192 z 16.7.2016, s. 49).