Zawiadomienie dla producentów i importerów wodorofluorowęglowodorów oraz nowych przedsiębiorstw zamierzających wprowadzić wodorofluorowęglowodory luzem do obrotu w Unii Europejskiej w 2015 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.153.19

Akt nieoceniany
Wersja od: 21 maja 2014 r.

Zawiadomienie dla producentów i importerów wodorofluorowęglowodorów oraz nowych przedsiębiorstw zamierzających wprowadzić wodorofluorowęglowodory luzem do obrotu w Unii Europejskiej w 2015 r.

(2014/C 153/07)

(Dz.U.UE C z dnia 21 maja 2014 r.)

1.
Niniejsze zawiadomienie jest skierowane do przedsiębiorstw, których dotyczy rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 1 (zwane dalej "rozporządzeniem"):
a)
producenci i importerzy, którzy zamierzają wprowadzić do obrotu na rynku Unii w 2015 r. i w kolejnych latach co najmniej 100 ton ekwiwalentu CO2 wodorofluorowęglowodorów, którzy zgłosili zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006, że w latach 2009-2012 wprowadzili na rynek Unii ponad 1 tonę metryczną wodorofluorowęglowodorów;
b)
przedsiębiorstwa, które zamierzają wprowadzić do obrotu na rynku Unii w 2015 r. co najmniej 100 ton ekwiwalentu CO2 wodorofluorowęglowodorów, które nie zgłosiły zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006, że w latach 2009-2012 wprowadziły na rynek Unii ponad 1 tonę metryczną wodorofluorowęglowodorów.
2.
Wodorofluorowęglowodory oznaczają substancje wymienione w sekcji 1 załącznika I do rozporządzenia lub mieszaniny zawierające jakiekolwiek z tych substancji:

HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc, HFC-43-10mee.

3.
Wprowadzanie do obrotu tych substancji, z wyjątkiem zastosowań wymienionych w art. 15 ust. 2 lit. a)-e) rozporządzenia, musi zostać uwzględnione w systemie kontyngentów ustanowionym w art. 15 i 16 rozporządzenia.
4.
Ponadto wprowadzanie do obrotu wodorofluorowęglowodorów przez poszczególne przedsiębiorstwa podlega limitom ilościowym.

Komisja przydziela kontyngenty przedsiębiorstwom wymienionym w pkt 1 lit. a) i b) niniejszego zawiadomienia. Przydziału kontyngentów dokonuje się:

-
zgodnie z art. 16 ust. 1, 4 i 5 oraz załącznikami V i VI do rozporządzenia w odniesieniu do producentów i importerów, o których mowa w pkt 1 lit. a) niniejszego zawiadomienia,
-
zgodnie z art. 16 ust. 2 i 5 oraz załącznikami V i VI do rozporządzenia w odniesieniu do przedsiębiorstw, o których mowa w pkt 1 lit. b) niniejszego zawiadomienia.

Wyłącznie w odniesieniu do producentów i importerów, którzy zgłosili, że w latach 2009-2012 wprowadzali do obrotu wodorofluorowęglowodory, o czym mowa w pkt 1 lit. a) niniejszego zawiadomienia

5.
Każde takie przedsiębiorstwo, które w 2015 r. zamierza wprowadzać do obrotu wodorofluorowęglowodory na rynku Unii, musi stosować procedurę opisaną w pkt 6-11 niniejszego zawiadomienia.
6.
Przedsiębiorstwo musi zarejestrować się w rejestrze najpóźniej do dnia 1 lipca 2014 r. Komisja Europejska prześle dane kontaktowe zawarte w bazie danych BDR Europejskiej Agencji Środowiska, w której dokonano corocznego sprawozdania w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 842/2006. Przedsiębiorstwa są proszone o aktualizację - w razie potrzeby - swoich danych kontaktowych oraz o przesłanie należycie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na adres [CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu]. Wzory są również dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm). Rejestracja w wyżej wspomnianym terminie jest warunkiem wstępnym kwalifikowania się do otrzymania kontyngentu.
7.
Do celów obliczenia wartości odniesienia, wymagającego wyłączenia ilości wodorofluorowęglowodorów do zastosowań, o których mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia, na podstawie dostępnych danych, przedsiębiorstwo jest proszone o poinformowanie Komisji Europejskiej o wodorofluorowęglowodorach wprowadzonych do obrotu w latach 2009-2012 do zastosowań wymienionych w art. 15 ust. 2 lit. a)-e) dla każdej kategorii zastosowania i substancji oraz dla każdego roku od 2009 do 2012.

Informacje te, zawierające co najmniej elementy określone we wzorze dotyczącym "wyłączonych zastosowań" dostępnym na stronie internetowej (http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm) należy przesłać Komisji Europejskiej pocztą elektroniczną na adres [CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu] do dnia 1 lipca 2014 r.

8.
Jeżeli przedsiębiorstwo zamierza wprowadzić do obrotu dodatkowe ilości wodorofluorowęglowodorów na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia, musi wypełnić i przedłożyć "oświadczenie dotyczące zapotrzebowania na kontyngent na 2015 r." dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/clima/ policies/f-gas/reporting/index_en.htm). Należycie wypełniony formularz należy przesłać na adres [CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu].
9.
Komisja uzna za ważne wyłącznie należycie wypełnione formularze "oświadczenia dotyczącego zapotrzebowania na kontyngent na 2015 r.", niezawierające błędów i złożone do dnia 1 lipca 2014 r.
10.
Zachęca się przedsiębiorstwa do składania jednocześnie "formularzy rejestracyjnych", informacji dotyczących wprowadzania do obrotu do "zastosowań wyłączonych" oraz "deklaracji" i tak szybko, jak to możliwe, aby umożliwić wprowadzenie ewentualnych korekt i ponowne ich złożenie przed upływem terminu składania.
11.
Samo złożenie "formularzy rejestracyjnych" lub "oświadczeń dotyczących zapotrzebowania na kontyngent na 2015 r." nie uprawnia do wprowadzania wodorofluorowęglowodorów do obrotu od 2015 r.

Wyłącznie w odniesieniu do producentów i importerów, którzy nie zgłosili, że w latach 2009-2012 wprowadzali do obrotu wodorofluorowęglowodory, o czym mowa w pkt 1 lit. b) niniejszego zawiadomienia

12.
Każde takie przedsiębiorstwo, które w 2015 r. zamierza wprowadzać do obrotu wodorofluorowęglowo-dory, musi stosować procedurę opisaną w pkt 13-17 niniejszego zawiadomienia.
13.
Przedsiębiorstwo musi zarejestrować się w rejestrze do dnia 1 lipca 2014 r. Rejestracja odbywa się poprzez wysłanie należycie wypełnionych formularzy rejestracyjnych na adres [CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu]. Wzory są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm). Komisja uzna za ważne wyłącznie należycie wypełnione formularze rejestracyjne, niezawierające błędów i złożone do dnia 1 lipca 2014 r.
14.
Ponadto przedsiębiorstwo musi wypełnić "oświadczenie dotyczące zamiaru wprowadzenia wodorofluorowęglowodorów do obrotu" dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm) i wysłać je na adres [CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu].
15.
Komisja uzna za ważne wyłącznie należycie wypełnione formularze "oświadczenia dotyczącego zamiaru wprowadzenia wodorofluorowęglowodorów do obrotu", niezawierające błędów i złożone do dnia

1 lipca 2014 r.

16.
Zachęca się przedsiębiorstwa do składania "formularzy rejestracyjnych i oświadczeń dotyczących zamiaru wprowadzenia wodorofluorowęglowodorów do obrotu" jednocześnie i tak szybko, jak to możliwe, aby umożliwić wprowadzenie ewentualnych korekt i ponowne złożenie ich przed upływem terminu składania.
17.
Samo złożenie "formularzy rejestracyjnych" lub "oświadczeń dotyczących zamiaru wprowadzenia wodorofluorowęglowodorów do obrotu" nie uprawnia do wprowadzania wodorofluorowęglowodorów do obrotu w 2015 r.
1 Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 319.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.