Zawiadomienie dla eksporterów planujących wywóz substancji kontrolowanych zubożających warstwę ozonową w Unii Europejskiej w... - OpenLEX

Zawiadomienie dla eksporterów planujących wywóz substancji kontrolowanych zubożających warstwę ozonową w Unii Europejskiej w 2006 r., zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie "substancji zubożających warstwę ozonową".

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.168.27

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 lipca 2005 r.

Zawiadomienie dla eksporterów planujących wywóz substancji kontrolowanych zubożających warstwę ozonową w Unii Europejskiej w 2006 r., zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie "substancji zubożających warstwę ozonową"(1)

(2005/C 168/06)

(Dz.U.UE C z dnia 8 lipca 2005 r.)

Niniejsze zawiadomienie skierowane jest do przedsiębiorstw planujących wywóz z Unii Europejskiej następujących substancji w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

Grupa I: CFC 11, 12, 113, 114 lub 115

Grupa II: inne całkowicie fluorowcowane CFC

Grupa III halon 1211, 1301 lub 2402

Grupa IV: tetrachlorek węgla

Grupa V: 1,1,1-trichloroetan

Grupa VI: bromek metylu

Grupa VII: bromofluorowęglowodory

Grupa VIII: chlorofluorowęglowodory

Grupa IX: bromochlorometan

Zakazuje się wywozu perchlorofluorowęglowodorów, innych całkowicie fluorowcowanych perchlorofluorowęglowodorów, halonów, tetrachlorku węgla, 1,1,1-trichloroetanu oraz bromofluorowęglowodorów lub produktów i urządzeń innych niż rzeczy osobiste, zawierających wymienione substancje lub których funkcjonowanie uzależnione jest od ciągłej dostawy tych substancji. Wyjątkami od powyższego zakazu jest wywóz:

– substancji kontrolowanych, produkowanych zgodnie z art. 3 ust. 6 w celu zaspokojenia podstawowych krajowych potrzeb stron zgodnie z art. 5 Protokołu montrealskiego;

– substancji kontrolowanych, produkowanych zgodnie z art. 3 ust. 7 w celu zaspokojenia potrzeb wynikających z zastosowań niezbędnych lub krytycznych;

– produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane, produkowane na mocy art. 3 ust. 5 lub przywożonych na mocy art. 7 lit. b) rozporządzenia;

– produktów i urządzeń zawierających HCFC przeznaczonych do wywozu do krajów, w których stosowanie HCFC w takich produktach jest w dalszym ciągu dozwolone, zgodnie z art. 5 ust. 5 rozporządzenia;

– halonu odzyskanego, po recyklingu lub generacji, magazynowanego do zastosowań krytycznych w instalacjach, na które wydał pozwolenie lub które obsługiwał właściwy organ w celu zaspokojenia potrzeb wynikających z zastosowań krytycznych wymienionych w załączniku VII do dnia 31 grudnia 2009 r. oraz produktów i urządzeń zawierających halon w celu zaspokojenia potrzeb wynikających z zastosowań krytycznych wymienionych w załączniku VII;

– substancji kontrolowanych do zastosowań w charakterze substratów i czynników ułatwiających procesy chemiczne;

– zużytych produktów i urządzeń, które zawierają sztywne pianki izolacyjne lub pianki o strukturze integralnej, które zostały wyprodukowane z perchlorofluorowęglowodorami. Niniejsze wyłączenie nie stosuje się do:

– urządzeń i produktów chłodniczych i klimatyzacyjnych;

– urządzeń i produktów chłodniczych i klimatyzacyjnych, które zawierają perchlorofluorowęglowodory lub których funkcjonowanie uzależnione jest od ciągłej dostawy perchlorofluorowęglowodorów używanych jako czynnik chłodniczy w innych urządzeniach i produktach;

– pianek i produktów izolacyjnych budynków.

– Na mocy art. 4 ust. 2 zakazuje się produkcji i przywozu bromku metylu do celów innych niż kwarantanna i zastosowania przed wysyłką.

– Na mocy art. 11 ust. 2 zakazuje się: wywozu bromku metylu do dowolnego państwa niebędącego stroną Protokołu.

– od dnia l stycznia 2004 r. wywozu chlorofluorowęglowodorów z obszaru Wspólnoty do dowolnego państwa niebędącego stroną Protokołu.

– Na mocy art. 11 ust. 3 zakazuje się:

– od dnia 1 stycznia 2004 r. wywozu chlorofluorowęglowodorów do dowolnego państwa niebędącego stroną Protokołu, chyba że strona spełnia kryteria określone w decyzji XV/3 Protokołu montrealskiego.

Artykuł 12 wymaga pozwolenia na wywóz substancji wymienionych w grupach od I do IX załącznika I do niniejszego zawiadomienia (por. także załącznik I do rozporządzenia). Pozwolenia na wywóz wydaje Komisja Europejska po sprawdzeniu zgodności z art. 11(2).

Do celów rozporządzenia, ilości substancji mierzone są w kilogramach ODP w celu odzwierciedlenia potencjału niszczenia ozonu określonej substancji(3).

Użytkownik, który zamierza dokonywać wywozu substancji kontrolowanych wymienionych w grupach od I do IX załącznika I do niniejszego zawiadomienia w okresie od od dnia 1 stycznia 2006 r. do dn. 31 grudnia 2006 r., powinien zgłosić się do Komisji, najlepiej nie później niż do dnia 2 września 2005 r.

Ozone Layer Protection

European Commission

Directorate-General Environment

BU9 6/137

Unit ENV.C.4 - Industrial Emissions

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 299 87 64

E-mail: env-ods@cec.eu.int

Inni wnioskodawcy posiadający pozwolenie na wywóz na rok 2005 powinni wypełnić i złożyć odpowiedni( e) formularz(e) w zależności od substancji przeznaczonych do wywozu dostępny na stronie dotyczącej substancji zubożających warstwę ozonową http://europa.eu.int/comm/environment/ods/index.htm w celu otrzymania nurmeru pozwolenia na wywóz (EAN).

Kopia wniosku powinna zostać również wysłana do właściwego organu Państwa Członkowskiego (por. załącznik II).

Jeżeli wniosek spełnia kryteria kwalifikujące do otrzymania numeru pozwolenia na wywóz, numer taki zostanie nadany a wnioskodawca powiadomiony. Użytkownik może dokonywać wywozu substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku I do niniejszego zawiadomienia w ciągu 2006 r. tylko jeżeli posiada numer pozwolenia na wywóz wydany przez Komisję Europejską. Komisja Europejska zastrzega sobie prawo wstrzymania wydania numeru pozwolenia na wywóz, jeżeli nie jest usatysfakcjonowana otrzymanymi informacjami.

______

(1) Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2077/2004, Dz.U. L 359 z 4.12.2004, str. 28.

(2) Zmienione rozporządzeniem (WE) 1804/2003 opublikowanym w Dz.U. L 265 z 16.10.2003, str. 1.

(3) Dla mieszanin: tylko ilość substancji kontrolowanej zawartej w mieszaninie powinna zostać ujęta w obliczeniu potencjału niszczenia ozonu. 1,1,1-trichloroetan jest zawsze wprowadzany do obrotu razem ze stabilizatorem. Eksporterzy powinni ustalić ze swoimi dostawcami, jaki procent stabilizatorów należy odjąć przed obliczeniem wielkości potencjału niszczenia ozonu.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  I

Objęte substancje

ZAŁĄCZNIK  II

Belgique/Belgïë

Mr Alain Wilmart

Ministère Fédéral des Affaires Sociales de la Santé Publique et de

l'Environnement

Place Victor Horta, 40 - Bte 10

B-1060 Bruxelles

Česká Republika

Mr Jakub Achrer

Ministry of the Environment of the Czech Republik

Air Pollution Prevention Department

Vršovická 65

CZ-100 10 Praha 10

Danmark

Mr Mikkel Aaman Sørensen

Miljøstyrelsen (EPA)

Strandgade 29

DK-1401 København K

Deutschland

Mr Rolf Engelhardt

Ministry for Environment

Dept. IG 11 5

P.O. Box 120629

DE-53048 Bonn

Eesti

Ms Valentina Laius

Ministry of the Environment of the Republic of Estonia

Environment Management and Technology Department

Narva mnt 7A

EE-15172 Tallin

Ελλάς

Mrs Elpida Politis

Ministry for the Environment, Physical Planning and Public Works

International Activities and EEC Department

17 Ameliedos Street

EL-115 23 Athens

Espaňa

Mr Alberto Moral Gonzalez

Ministerio de Medio Ambiente

Subdirección General de Calidad Ambiental

Pza San Juan de la Cruz s/n

ES-28071 Madrid

France

Mr Matthieu LASSUS

Ministère de l'Environnement

DRPR/BSPC

20, avenue de Ségur

F-75302 Paris 07 SP

Ireland

Mr Patrick O'Sullivan

Inspector (Environment)

Dept of Environment Heritage and Local Government

Custom House

Dublin 1

Ireland

Italia

Mr Alessandro Giuliano Peru

Dept of Environment and Territory

DG per la ricerca Ambientale e lo Sviluppo

Via Cristoforo Colombo 44

IT-00147 Roma

Κύπρος

Dr. Charalambos Hajipakkos

Environment Service

Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment

CY-Nicosia

Latvija

Mr Armands Plate

Ministry of Environment

Environmental Protection Department

Peldu lela 25

LV-1494 - Riga

Lietuva

Ms Marija Teriosina

Ministry of Environment

Chemicals Management Division

Jaksto str. 4/9

LT-2600 Vilnius

Luxembourg

Mr Pierre Dornseiffer

Administration de l'Environnement

Division Air/Brut

16, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

Magyarország

Mr Robert Toth

PO Box 351

Ministry of Environment and Water

Department for Air Pollution and Noise Control

HU-1394 Budapest

Malta

Ms Charmaine Vassallo

Malta Environment and Planning Authority

Environment Protection Directorate

Pollution Control, Wastes and Minerals

C/o Quality Control Laboratory

Industrial Estate Kordin

MT-PAOLA

Nederland

Mr M. Hildebrand

Ministry of Environment

Rijnstraat 8

2500 GX Den Haag

Nederland

Österreich

Mr Paul Krajnik

Ministry of the Agriculture, Forestry, Environment and Water Management

Chemicals Department

Stubenbastei 5

AT-1010 Wien

Polska

Pan Janusz Kozakiewicz

Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej

ul. Rydygiera 8

PL-01-793 Warszawa

Portugal

Dra. Cristina Vaz Nunes

Ministério do Ambiente

Rua da Murgueira 9/9A -Zambujal Ap. 7585

PT-2611-865 Amadora

Slovenija

Ms Irena Malešič

Ministry of the Environment and Spacial Planning

Environmental Agency of the Republic of Slovenia

Vojkova 1b

SL-1000 Ljubljana

Slovensko

Mr Lubomir Ziak

Ministry of the Environment

Air Protection Department

Nam. L. Stura 1

SK-812 35 Bratislava

Suomi/Finland

Mrs Eliisa Irpola

Finnish Environment Institute

Chemicals Division

Mechelininkatu 34a

FIN-00260 Helsinki

Sverige

Ms Maria Ujfalusi

Swedish Environmental Protection Agency

Naturvårdsverket

Blekholmsterassen 36

SE-106 48 Stockolm

United Kingdom

Mr Stephen Reeves

Global Atmosphere Division

UK Dept of Environment, Food and Rural Affairs

3rd floor - zone 3/A3

Ashdown House

123 Victoria Street

London SW1E 6DE

United Kingdom

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.