Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu - SA.105138

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.284.11

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

SA.105138

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2023/C 284/10)

(Dz.U.UE C z dnia 11 sierpnia 2023 r.)

Data przyjęcia decyzji27.6.2023
Numer pomocySA.105138
Państwo członkowskieSłowacja
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Obnova a udržanie potenciálu lesného hospodárstva vo vojenských obvodoch
Podstawa prawnaZákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, Zákon č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskejrepubliky, Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyRolnictwo; leśnictwo; obszary wiejskie
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 20 000 000 EUR

Budżet roczny: 4 000 000 EUR

Intensywność pomocy100,0 %
Czas trwaniado 31.12.2027
Sektory gospodarkiGospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterstvo obrany Slovenskej republiky Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://competition-cases.ec.europa.eu/search?caseInstrument=SA

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.