Nowość Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu - SA.104941

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.186.10

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 maja 2023 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
SA.104941
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2023/C 186/09)

Data przyjęcia decyzji13.2.2023
Numer pomocySA.104941
Państwo członkowskieFrancja
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Indemnisation des entreprises de l'aval et de services spécialisés de la filière volailles (palmipèdes et gallinacés) impactées par les mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l'influenza aviaire hautement pathogène H5N1 de 2021-2022.
Podstawa prawnaCode rural et de la pêche maritime, livre VI, titre 2, chapitre 1 Arrêté du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire Arrêté du 4 janvier 2017 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français Arrêtés préfectoraux mettant en place des zones réglementées pour lutter contre l'épisode d'influenza aviaire H5N1 de 2021-2022 Projet de décision FranceAgriMer précisant les modalités de mise en œuvre de l'indemnisation des entreprises de l'aval et de services spécialisés des filières volailles (palmipèdes et gallinacés) impactées par les mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l'influenza aviaire hautement pathogène H5N1 en 2022
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyPomoc na pokrycie kosztów zapobiegania chorobom zwierząt i szkodnikom roślin i zwalczania ich oraz pomoc na wyrównanie strat spowodowanych chorobami zwierząt lub inwazjami szkodników roślin
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 150 000 000 EUR
Intensywność pomocy80,0 %
Czas trwaniado 31.12.2024
Sektory gospodarkiPrzetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire 3, rue Barbet de Jouy 75007 PARIS
Inne informacje
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.