Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których... - OpenLEX

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.244.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 lipca 2019 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 244/01)

(Dz.U.UE C z dnia 19 lipca 2019 r.)

Data przyjęcia decyzji15.04.2019
Numer pomocySA.50807 (2019/N)
Państwo członkowskieIrlandia
RegionIRELAND, UNDEFINED-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Support Scheme for Renewable Heat
Podstawa prawnaGovernment Decision (Ref No. S180/20/10/1210A)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyEnergia odnawialna, Ochrona środowiska
Forma pomocyDotacja bezpośrednia, Pozostałe - Operational Support
BudżetCałkowity budżet: EUR 360 (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwaniado 01.12.2025
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocSustainable Energy Authority of Ireland (SEAI) Wilton Park House, Wilton Place, Dublin, D02 T228
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.