Dz.U.UE.C.2019.52.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 lutego 2019 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 52/01)

(Dz.U.UE C z dnia 8 lutego 2019 r.)

Data przyjęcia decyzji07.01.2019
Numer pomocySA.49935 (2018/N)
Państwo członkowskieGrecja
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Superfast Broadband (SFBB) Project - Greece
Podstawa prawnaJoint Ministerial Decision No 39734/207 (Government Gazette B' 1907/ 29.05.2018) of the Ministers of Digital Policy Telecommunications and Media, Economy and Development, and Education Research and Religious Affairs along with the "Participation Guide for the Superfast Broadband Voucher Project (Superfast Broadband)" - Ministerial Decision No 151.137/337-Γ/04.06.2018 (Diavgeia Internet Uploading Number (ΑΔΑ): 6ΑΡ646ΜΠΥΓ-ΓΡ3) of the Minister of Digital Policy Telecommunications and Media.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyRozwój sektorowy
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 50 (w mln)
Intensywność pomocy%
Czas trwania-
Sektory gospodarkiTelekomunikacja
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Digital Policy, Telecommunications and Media
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji14.01.2019
Numer pomocySA.51814 (2018/N)
Państwo członkowskieChorwacja
Region- -
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Reintroduction of the resolution scheme for small credit institutions with total assets below EUR 1,5 billion
Podstawa prawnaCroatian Resolution Act for credit institutions and investment companies (NG 19/2015)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy -
Cel pomocyZaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki
Forma pomocyPozostałe - Capital aid
Budżet-
Intensywność pomocy%
Czas trwania-
Sektory gospodarkiDZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
Nazwa i adres organu przyznającego pomocState Agency for Deposit Insurance and Bank Resolution Croatia, Zagreb, Jurišićeva 1
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.